<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Przyjaciele - ich okiem i piórem "2"

 • Konstanty Kostka
 • Pierwsi Partyzanci
 • O Lucynie Stankiewicz …
 • Godzina W - AD 2008
 • Kowno i Wileńszczyzna na pocztówkach
 • Olgierd Stankiewicz - Wspomnienia
 • Lot do Wilna
 • A jednak wszystko jest możliwe ...
 • Komorów na mapach cz. 1
 • Komorów na mapach cz. 2
 • Jenike, Starzyński, Puzio
 • Dwanaście złotych pszczół
 • Kresowy życiorys
 • Bożena Dobaczewska - "Przeszłość" ...
 • Henryk Radziszewski
 • Bohater z Marcinkaniec koło Grodna – ppor. Piotr Juralewicz
 • Moje narodziny - wiersze Joanny Piwońskiej
 • Nowogródczyzna - wspomnienia z AK - Olgierd Stankiewicz
 • Tragiczny los Gołogór
 • Rutkowski Tadeusz
 • Zdzisław Małaczyński
 • Wspomnienia Janusza Mischke o ojcu
 • Janina Ziarko - wiersze
 • Wspomnienia Karola Skury - uczestnika bitwy pod Monte Cassino
 • Uwagi dotyczące hasła Skalski herbu Szeliga w książce Wiktora Wittiga - Nieznana szlachta polska
 • Jan Szczepański - Wieś Radzice w okresie okupacji hitlerowskiej
 • Przeżyłam Kazachstan
 • Moja ciocia z Ravensbrück
 • Błagowieszczanka
 • Wspomnienia o moim dziadku Alfredzie Hamburgerze
 • Skawińscy herbu Rawicz
 • Historia budowy szkoły w Szyszkowie w latach 1937-1938
 • Historia budowy szkoły w Szyszkowie w latach 1937-1938


 • Komorów na  mapach
  cz. 2


  Autor: Zbigniew Kowalewicz – 2009r.


  Uwaga: Wykorzystanie całości lub części opracowania wymaga zgody autora
  Następna mapa z 1835 r. jest bardzo ciekawa ze względu na rozwój regionu bo wyrysowana jest już trasa kolei Warszawsko – Wiedeńskiej przebiegającej przez Pruszków. Nie występuje obecne miasto Piastów i Ursus noszące dawniej nazwę Czechowice.


  Fot. 23. 1835r.  FB Engelhardt , Karte vom Preussischen Starte …. Wyd. 2 Berlin 1835 /zbiory Biblioteki Narodowej/.
  Zaznaczony po raz pierwszy na mapie projekt linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej.

  Kolejna mapa /poniżej/ jest bardzo dokładna. W miejscowościach przedstawione są już grupy budynków. Nasuwa się myśl o pomyłce przy nazwaniu rzeki płynącej przez Michałowie jako Utratę. Rzeka ta na współczesnych mapach ma nazwę Raszynka. Rzeka płynąca przez Komorów i Pęcice nosi nazwę Mrowa. Po raz pierwszy rozdzielona jest nazwa Nowa Wieś.


  Fot. 24. 1843r. Mapa Kwatermistrzostwa Wojsk Polskich /zbiory Biblioteki Narodowej/.

  Mapa następna jest prawie identyczna z poprzednią z tym, że nie podano tu nazwy rzeki Utraty.
  Po raz pierwszy przedstawiono linię kolejową kolei Warszawsko – Wiedeńskiej a więc już w 1843r. była ona czynna.


  Fot. 25. 1844r. DG Reymann, Topographische Specialkarte, Glogau - 1844 /zbiory Biblioteki Narodowej/.

  Na następnej mapie pojawiają się po raz pierwszy Kanie jako samodzielna miejscowość.
  Rzeka płynąca przez Michałowice na tej mapie nosi nazwę Mrowa co znów nasuwa myśl o pomyłce, gdyż Mrowa na mapie z Fot.24 płynie przez Komorów i Pęcice.


  Fot. 26. 1859r. W. Chrzanowski, Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materiałów – Paryż – 1859 /zbiory Biblioteki Narodowej/.

  W 1862 roku Juliusz Kolberg sporządza następną mapę „Mappa Królestwa Polskiego” wydaną przez oficynę J.G.Arnholda w Warszawie.


  Fot. 27. 1862r. J. Kolberg , Strona tytułowa mapy – Mappa Królestwa Polskiego – Warszawa 1862 /zbiory Biblioteki Narodowej/.

  W mapie tej jak widać z zamieszczonej dalej legendy uwidoczniono nie tylko miasta ale też i  wsie z kościołem filialnym, kolonie i domy rozrzucone, karczmy oddzielne, stacje koleji żelaznej, granice powiatów, granice zaborów itp.


  Fot. 28. 1862r. Mapa z widoczną nazwą Komorów – mapa szczegółowa z Fot. 27.
  Poniżej legenda do „Mappy Królestwa Polskiego”.


  Fot. 29. Legenda do mapy z Fot. 27.

  Następnym geografem zajmującym się mapami Polski był Rosjanin M.Nipanicz wydający w rok po J.Kolbergu  w 1863r. różne mapy „Królestwa Polskiego” .


  Fot. 30. 1863r. Strona tytułowa mapy „Mappa Królestwa Polskiego pod względem jeograficznym, administracyjnym, duchownym, naukowym, sądowym i przemysłowym – M.Nipanicz /zbiory Biblioteki Narodowej/.

  Mapa jest starannie narysowana i pokazuje m.in. stacje kolejowe w Pruszkowie, Brwinowie i Grodzisku. Pruszków jest pierwszą stacją od Warszawy.
  Miejscowości Komorów , Helenów, Pęcice, Żbików, Brwinów stanowią już wielkości porównywalne.


  Fot. 31. 1863r. Szczegóły mapy o której mowa na Fot.30.

  Poniżej mapa z 1863 r. przystosowana dla celów wojskowych z większą ilością szczegółów.
  Przy skrzyżowaniu w Jankach pokazano przebudowę drogi w kierunku Nadarzyna i za Nadarzynem. Zaznaczono projektowaną nową drogę z miejscowości Wolica przez Komorów, Pęcice w kierunku Opaczy i Włoch.


  Fot. 32. 1863r. J.Nipanicz i J. Jadrow „Mappa Królestwa Polskiego” ułożona i litografowana w Zarządzie Ober Kwatermistrza Wojsk w Królestwie Polskim /zbiory Biblioteki Narodowej/.

  Dalsze rozwinięcie i uszczegółowienie map Nipanicza z nowym podziałem terytorialnym w obrębie okręgu Warszawskiego przedstawiono na Fot.33.


  Fot. 33. 1870r.  J. Nipanicz „Mappa Królestwa Polskiego” z nowym podziałem /zbiory Biblioteki Narodowej/

  Bardzo ciekawa jest legenda do powyższej mapy bo przedstawiono na niej takie szczegóły jak np. Domy księży /XX/ Emerytów w Łowiczu i w Łysej Górze, Urzędy Wójta Gminy, Sądy Pokoju, Zakony, żeglowne części rzek dla statków i tratew oraz wiele innych szczegółów.


  Fot. 34. 1870r.  Legenda do mapy z Fot. 33

  W końcu XIX w. sporządzano bardzo dokładne plany w ramach miejscowości dla celów hipotecznych jak np. poniższy plan lasów helenowskich graniczących z Komorowem.
  Fot. 35. 1899r. Plan hipoteczny lasów Helenowskich sporządzony przez Januarego Władysława Starżyńskiego przysięgłego geodety drugiej klasy w 1899r. /zbiory Archiwum Akt Nowych w Warszawie/.


  Wiek XX na mapach związanych z Komorowem

  Wiek XX nie zaowocował taką ilością map jak w wieku poprzednim, jednak sporządzono dwie mapy bardzo dokładne ale jak można się zorientować z dat i wydawców były one związane z wojnami światowymi. Pierwsza to mapa sztabowa z 1913r., czyli tuż przed I Wojną Światową a druga wykonana w 1934r. – 5 lat przed II Wojną.
  Podkreślić należy dzieło Towarzystwa Automobilistów z 1912 r. przeznaczone dla coraz większej rzeszy posiadaczy i użytkowników samochodów w postaci Atlasu Samochodowego wydawanego cyklicznie do czasów obecnych.
  Znalazło się w nim też miejsce dla Komorowa.


  Fot. 36. 1912r. Strona tytułowa Pierwszego atlasu samochodowego z 1912r. wydanego przez Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego /Bibl. Uniwersytecka w Warszawie /.
  Na mapie tej widać Komorów i drogi przez niego prowadzące.


  Fot. 37. Mapa Sztabowa z 1913r. /z wystawy w Podkowie Leśnej – 2008/.

  Na Fot.38. przedstawiono plan parcelacji ziemi majątku Komorów dla przekształcenia jej na nowoczesne osiedle „Miasto Ogród Komorów” Wydarzenie to miało miejsce w 1930r.
  Geneza powstania Miasta Ogrodu Komorów i jego historia przedstawiona jest przez autora w odrębnych opracowaniach dostępnych m.in. na stronie
  www.komorow.pl  - „Historia Komorowa” oraz „Rodzina Józefa Markowicza”
  Fot. 38. Miasto Ogród Komorów 1930r.

  W 1934r. powstają bardzo dokładne mapy całej Polski sporządzone dla celów wojskowych przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Wycinek tych map – część „Warszawa Zachód” jest przedstawiony poniżej.


  Fot. 39. Wojskowy Instytut Geograficzny 1934r. /zbiory Biblioteki Narodowej/.

  Porównując poprzedni plan i powyższą mapę zauważyć można, że w ciągu 4 lat zostało wybudowanych na terenie „Miasta Ogrodu Komorów” tylko 6 budynków głównie w okolicy ul. Spacerowej.
  Na mapie zaznaczone jest 6 starych budynków z końca XIX wieku wzdłuż ulicy Szosa Komorowska. Dokładnie widoczna jest też trasa kolejki EKD oddanej do eksploatacji w 1927 r.
  Z mapy wynika także, że teren obecnych Pęcic Małych i „Salisowa” nosił ówcześnie nazwę „Folwark Lindowo”.


  Fot. 40. Pierwszy plan Komorowa przeznaczony do sprzedaży – wyd. Elżbiety Drachal 1992 r.

  Granica tworzy tu osobną jednostkę oznaczoną na zielono. Nie objęta jest planem Wieś Komorów.
  Po raz pierwszy pokazane są tereny spółdzielni mieszkaniowych na północnej stronie Aleji Marii Dąbrowskiej m.in. „Domeczek” i „Wiklina”.


  Fot. 41. Wycinek planu Pruszkowa z Komorowem – wyd. Chart – Mariana Skwary z 2000 r.

  Zauważa się, po raz pierwszy na mapach nazwy – jakby dzielnic Komorowa: Komorów Osiedle, Komorów Granica i Komorów Wieś.
  W rejonie zalewu rzeki Utraty i w jej dolinie na terenie dawnych łąk pojawia się siatka nowych ulic związana z intensywnie rozwijającym się budownictwem jednorodzinnym. Przedstawia to następna Fot. 42.

  Zabytkowy Komorów XXI wiek

  Na przestrzeni 70 lat jakie minęły od sporządzenia mapy WIG-u 1934r. /Fot.39/ Komorów rozbudował się w sposób dynamiczny. Ilość domów trudna jest do policzenia a ilość wolnych bez zabudowy działek można policzyć na palcach.
  Ponieważ układ urbanistyczny osiedla i przedwojenne domy są unikalnymi w skali regionu – na jesieni 2008 r. Mazowiecki

  Wojewódzki Konserwator Zabytków podejmuje decyzję o uznaniu Komorowa jako zabytku i wpisaniu go do rejestru.


  Fot. 42.  Mapa – plan  Komorowa związany z  decyzją 1337/2008 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2008 r. /zaznaczono obszar zabytkowego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego/.

  Przedstawione w opracowaniu mapy dają na przykładzie Komorowa przegląd rozwoju regionu podwarszawskiego i jego opisanie na nośniku papierowym. Można nad nimi siedzieć godzinami i prowadzić różne ciekawe analizy.
  Obecnie w XXI wieku mamy mapy komputerowe oparte na pomiarach satelitarnych. Niepotrzebne są mapy w domu bo w każdej chwili można włączyć komputer i mieć wydruk dowolnego skrawka ziemi. Zanika druk atlasów samochodowych bo sklepy
  oferują nam urządzenia GPS bez których nowoczesny kierowca nie rusza się z domu.
  Trochę żal, bo czytanie map jest jak czytanie dobrej książki.

   


   
     19 styczeń 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005