<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi


  Na stronie LINK pojawiła się lista Powstańców z lat 1863-64 – zawiera ona osoby wywodzące się  z terenów dzisiejszej Litwy i Białorusi i w części zawiera nazwiska publikowane już na naszych łamach – LINK.

   

  Prezentowana lista jest w języku rosyjskim.

   

  Chętnych do jej przetłumaczenia – zapraszam do współpracy...
  ФИО - ЗВАНИЕ - УЕЗД - ПРИМ. - ГУБЕРНИЯ - ПРИМ.2
  IОДКО Людвигъ - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  IОДКО Станиславъ - помещик - Лидского уезда - - Виленская губерния -
  IОЧЪ Людвигъ - - - какой губернии неизвестно - -
  АБАКАНОВИЧЪ Александръ - дворянин - - служил в канцелярии Ковенского Уездного Суда. - Ковенская губерния -
  АБАКАНОВИЧЪ Болеславъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  АБРАМОВИЧЪ Юлiй - дворянин - Дисненского уезда - арендовал у помещика Плятера два фольварка Черницу и Шляхочизну. - Виленская губерния -
  АВАНТЕЙФЕЛЬ ЗЕГЕ Ришардъ - дворянин - Режицкого уезда - Мать его имеет в этом же уезде имение Дрыцаны. - Витебская губерния -
  АВРАСЕВИЧЪ Телесфоръ - дворянин - - проживал в Вильно - Ковенская губерния -
  АДАМОВИЧЪ Виктор - дворянин - - - Гродненская губерния -
  АДАМОВИЧЪ Иванъ - мещанин - г.Минск - - Минской губернии -
  АДАМОВИЧЪ Игнатiй - дворянин - - - Виленская губерния -
  АДАМОВСКIЙ Ксаверiй - шляхтич - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  АДАМЧЕВСКIЙ Андрей - мещанин - - м.Кнышин - Гродненская губерния -
  АККО Иванъ - дворянин - Ковенского уезда - владеет фольфарком Уйжусоли в этом же уезде - Ковенской губернии -
  АЛЕКСАНДРОВИЧЪ Владиславъ - дворянин - - Волынской губернии - Волынской губернии -
  АЛЕКСАНДРОВИЧЪ Ксаверiй - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  АЛЕКСАНДРОВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Себежского уезда - - Витебская губерния -
  АЛЕКСАНДРОВИЧЪ Станиславъ - шляхтич - Шавельского уезда - - Ковенской губернии - В каторжную работу в рудниках на 20 лет
  АМБРОЖЕВИЧЪ Iосафатъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  АНДРЖЕЕВСКIЙ Бонавентурiй - - Шавельскаго уезда - вольнопрактикующий врач м.Викили Шавельского уезда. - Ковенская губерния -
  АНДРЖЕЙКОВИЧЪ Ричардъ - помещик - Волковыкскаго уезда - - Гродненская губерния -
  АНДРЖЕЙКОВИЧЪ Фома - - - Бывший чиновник Гродненского Приказа Общественного Призрения. - Гродненская губерния -
  АНДРЖЕЙКОВИЧЪ Ярославъ - помещик - Кобринского уезда - - Гродненская губерния -
  АНДРОНОВСКIЙ Ипполитъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  АНТОНЕВИЧЪ Константинъ - дворянин - - вольнопрактикующий лекарь Новоалександровского уезда. - Ковенской губернии -
  АНТОНОВИЧЪ Брониславъ - дворянин - - студент Горы-Горацкаго института. - Могилевская губерния -
  АНТУШЕВИЧЪ Александръ - дворянин - - - Гродненской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  АНЦЫПА Ильдефонсъ - дворянин - - Гродненской губернии. При задержании найдено при нем 224 руб. 25 коп. - Гродненской губернии -
  АНЦЫПО Iосафатъ - дворянин - Быховского уезда - в этом уезде владеет двумя фольварками: Большие Белевши и Александрино. - Могилевской губернии -
  АРЦИМОВИЧЪ - дворянин - Себежского уезда - - Витебская губерния -
  АРЦИМОВИЧЪ александръ - - - гражданин г.Борисова - Минская губерния -
  АРЦИМОВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Климовицкого уезда - имения Ярошевки - Могилевской губернии -
  АРЦИШЕВИЧЪ Доминикъ - дворянин - г.Варшава - - -
  АСТАНОВИЧЪ Григорiй - мещанин - Бельского уезда - - Гродненской губернии -
  АУГАСЪ Каэтанъ - - - Рядовой, стрелок постоянной лесной стражи Поневежского лесничества. - Ковенской губернии - В каторжную работу в крепост.Сибири на 10 лет.
  АУДЗЕВИЧЪ Аполонiя - - г.Вильно - вдова, дворянка г.Вильно - Виленская губерния -
  АУЗБИКОВИЧ Iосифъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  АФАНАСОВИЧЪ Каетанъ - из дворян - - - Могилевской губернии - На житье в Томскую губернию
  АШЕМБЕРГЪ Антонъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - - Ковенская губерния -
  БАБОШИНСКIЙ Иванъ - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии -
  БАГРИЦЕВИЧЪ Павелъ - мещанин - г.Минск - - Минская губерния -
  БАЗАРНОВЪ Дминрiй - дворянин - - служил писарем в Попоцком волостном Правлении Виленской губернии Трокскаго уезда - Подольской губернии -
  БАКО Матвъй - из дворян - - писец Виленского губернского правления. - Виленская губерния -
  БАКШАНСКIЙ Юлiан - дворянин - Вилейскаго уезда - Виленской губернии - -
  БАНЕВИЧЪ Бенедиктъ - дворянин - - воспитанник Виленского дворянского Института - Подольской губернии -
  БАНЬКОВСКIЙ Валерiанъ - дворянин - Трокского уезда - в этом же уезде имеют в околице Сейбутахъ участок земли - Виленской губернии. -
  БАНЬКОВСКIЙ Владиславъ - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  БАНЬКОВСКIЙ Петръ - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  БАНЬКОВСКIЙ Петръ - дворянин - - сам проживал в Риге, а родители в Динабурге. - Витебской губернии -
  БАРАНОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  БАРАНОВИЧЪ Иванъ - дворянин - Вилейскаго уезда - в этом же уезде за его родителями состоит фольварок Уша. - Виленской губернии. -
  БАРАНОВИЧЪ Сильвестръ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  БАРАНОВСКIЙ Александръ - дворянин - - - Минской губернии -
  БАРАНОВСКIЙ Владислав - дворянин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  БАРАНОВСКIЙ Леонардъ - - - Отставной ротмистръ. - -
  БАРАНОВСКIЙ Леопольдъ - дворянин - Слуцкого уезда - умер во время производства суда - Минской губернии -
  БАРАНОВСКИЙ Фердинандъ - - - гражданин г.Вильно. - Виленская губерния -
  БАРАНЦЕВИЧЪ - звание и происхождение неизвестно - - Их шайка формировалась в Белицком уезде. - - Скрылся.
  БАРАНЦЕВИЧЪ ДАНЪ - дворянин - Ошмянского уезда - проживал в Свенцянском уезде у землемера Ивана Шостана. - Виленская губерния -
  БАРАНЦЕВИЧЪ Константинъ - из дворян - Слуцкого уезда - брат Степанъ - Минской губернии -
  БАРАНЦЕВИЧЪ Степанъ - из дворян - Слуцкого уезда - Отставной поручик. Брат Константинъ - Минской губернии -
  БАРКОВСКIЙ Леонъ - дворянин - - Отставной губернский секретарь. - Могилевской губернии -
  БАРТОШЕВИЧЪ Андрей - викарный ксендз - - Слуцкого костела - Минской губернии -
  БАРЩЕВСКIЙ Вернеръ - дворянин - - проживал в м.Корвъ Виленского уезда. - Виленская губерния -
  БАСЯЦКIЙ Севастьянъ - дворянин - Слонимского уезда - - Гродненской губернии -
  БАХАЛОВИЧЪ Станиславъ - дворянин - Полоцкого уезда - - Витебской губернии -
  БАЧИЗМАЛЬСКIЙ Леонардъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минская губерния -
  БЕДРЖИЦКIЙ Владиславъ - дворянин - Себежского уезда - мать его в этом же уезде имеет имение Загады - Витебская губерния -
  БЕДРЖИЦКIЙ Игнатiй - дворянин - Себежского уезда - Мать его имеет в этом же уезде имение Загады. - Витебская губерния -
  БЕДРЖИЦКIЙ Леопольдъ - дворянин - Себежского уезда - В этом же уезде имеет имение Рисинково - Витебская губерния -
  БЕДРЖИЦКIЙ Людвигъ - дворянин - Себежского уезда - Мать его имеет имение в 7 верстах от г.Себеж. - Витебская губерния -
  БЕДРЖИЦКIЙ Станиславъ - дворянин - Себежского уезда - Мать его имеет в этом же уезде имение Загады. - Витебская губерния -
  БЕЙДА Доминикъ - - - - Гродненской губернии -
  БЕЛЬВЪ Антонъ - неутвержденный дворянин - - - Гродненская губерния -
  БЕЛЬКЕВИЧЪ Венцеславъ - дворянин - Виленского уезда - где имеет имение Цъхановишки. - Виленская губерния -
  БЕНУА Эдуардъ - - - Французский подданный, занимался в России землемерством. - -
  БЕНЬКОВСКIЙ Карлъ - дворянин - - Состоял на службе при компании С.-Петербургско-Варшавской железной дороги - -
  БЕНЮШЕВИЧЪ Антонъ - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии -
  БЕРГЪ Оттонъ - дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  БЕРДОВСКIЙ Адольфъ - из дворян - Лидского уезда - Виленской губернии. Отставной поручик - Виленской губернии. -
  БЕРЕЗИНСКIЙ Николай - дворянин - - воспитанник Горы-Горацкаго института - Ковенская губерния -
  БЕРЕЗНЕВИЧЪ Адамъ - дворянин - - был управляющим имения Деревно Ошманского уезда Виленской губарнии. - Минская губерния -
  БЕРЕЗНЕВИЧЪ Иванъ - мещанин - г.Минск - - Минской губернии -
  БЕРЕЗОВСКIЙ Густавъ - дворянин - - - Виленская губерния -
  БЕРЕЗОВСКIЙ Матоушъ - дворянин - - проживал в д.Кармелишкахъ Трокскаго уезда. - Виленской губернии. -
  БЕРЕСНЕВИЧЪ Евгенiй - - - уволенный от службы писец Новогрудского уездного каначейства - Минской губернии -
  БЕРЖИНСКIЙ Осипъ - однодворец - Россiенскаго уезда - Гертокольскаго прихода - Ковенская губерния -
  БЕРКЛЕ Iосифъ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. -
  БЕРКМАНЪ Iосифъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  БЕСЕКЕРСКIЙ Iосифъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  БЕТТЪ Михаилъ - - - Стрелок 1-го Сокольского лесничества - Гродненской губернии -
  БЕТТЪ Фома - - - Стрелок 1-го Сокольского лесничества - Гродненской губернии -
  БИЛЕВИЧЪ Антонъ - дворянин - Дриссненского уезда - - Витебской губернии -
  БИЛЛЕВИЧЪ Леопардъ - дворянин - - помещик Ковенского уезда имения Рамбно, в аренде помещика Пилсудскаго. - Ковенская губерния -
  БИЛУНСКIЙ Эдуардъ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  БИЛЬДЗЮКЕВИЧЪ Францъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  БИРШЕРТЪ Петръ - дворянин - Горецкаго уезда - - Могилевской губернии -
  БИТНЫЙ-ШЛЯХТО Вильгельмъ - дворянин - Сеннинского уезда - - Могилевской губернии -
  БИТНЫЙ-ШЛЯХТО Гаврiилъ - - - Коллежский Секретарь Витебской Казенной Палаты. Отец имеет в Витебском уезде фольварок Красыня. - Витебской губернии -
  БЛАВОЧИНСКIЙ Милаилъ - дворянин - - убит - Минской губернии -
  БЛАЖЕВИЧЪ Каролъ - шляхтич - - проживал в фольварке Гарленщизнъ того же уезда. - Виленская губерния -
  БЛАЖЕЕВСКIЙ Ричардъ - из дворян - - - Гродненской губернии - На житье в Томскую губернию
  БОБАШИНСКIЙ Александръ - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии - В каторжную работу на заводы на 6 лет
  БОБАШИНСКIЙ Игнатiй - дворянин - Оршанского уезда - застенка Цикун - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводы на 4 года
  БОБРОВИЧЪ Болеславъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. - На поселение в более отдаленные места Сибири
  БОГДАНОВИЧЪ Гаврiилъ - дворянин - - - Гродненская губерния -
  БОГДАНОВИЧЪ Ипполитъ - дворянин - Сенненского уезда - - Могилевской губернии -
  БОГДАНОВИЧЪ Норбертъ - - - Канцелярский служитель Витебской Палаты Государственного Имущества. - Витебской губернии -
  БОГДАНОВИЧЪ Паулинъ - помещик - Шавельскаго уезда - отставной юнкер. - Ковенская губерния -
  БОГДАНОВИЧЪ Петръ - дворянин - Слонимского уезда - с фольварка Карловки - Могилевская губерния -
  БОГДАНОВИЧЪ Феликсъ - дворянин - Дисненского уезда - в последнее время проживал в дер.Берестковкъ Борисовского уезда Минской губернии. - Виленская губерния -
  БОГДЗЕВИЧЪ Станиславъ - - - Коллежский Регистратор, исключенный из службы журналист Канцелярии Виленского Военного Губернатора. - Виленской губернии. -
  БОГОМЕЛЕЦЪ Игнатiй - дворянин - Сенненского уезда - - Могилевской губернии -
  БОГУРСКIЙ Антонъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  БОГУШЕВИЧЪ Андрей - - - отставной юнкер облегченно №6 батареи 3 полевой артеллирийской бригады. - -
  БОГУШЕВИЧЪ Федоръ - дворянин - - - Минская губерния -
  БОГУШЪ Иванъ - называющий себя дворянином - - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  БОЙКЕВИЧЪ Гаврiилъ - - - вольный хлебопашец Слонимского уезда - Гродненской губернии -
  БОКШАНИНЪ Емильянъ - дворянин - - проживал в околице Идоклан Виленского уезда. - Виленской губернии. -
  БОЛОНДЗЬ Болеславъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  БОЛТУЦЬ Алоизiй - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  БОЛЬСЕВИЧЪ Матвъй - мещанин - г.Тельшъ - - Ковенской губернии -
  БОЛЬЦЕВИЧЪ Владимиръ - дворянин - - проживал в д.Гражанахъ Вилкомирского уезда. - Ковенская губерния -
  БОНДЗКЕВИЧЪ Александръ - дворянин - Мозырского уезда - - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  БОНДЗЫНЬСКIЙ Альфонсъ - дворянин - Трокского уезда - за матерью его в этом же уезде состоят имения Шилосады, Непракшты, застенок Наднацъ и деревня Петрашишки. - Виленской губернии. -
  БОНЕЦКIЙ (Домба) Ксаверiй - - - уроженец Варшавы - -
  БОНКЕВИЧЪ Валерiянъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  БОРАТЫНСКIЙ Владиславъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  БОРЕЙКО Станиславъ - дворянин - - - Минской губернии -
  БОРКОВСКIЙ Антонiй - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  БОРОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Виленского уезда - с.Слоботки. - Виленская губерния -
  БОРОВСКIЙ Михаилъ - дворянин - - проживал в г.Минск - Минской губернии -
  БОРОВСКIЙ Михаилъ - - г.Рогачев - из купеческого сословия. - Могилевской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  БОРОВСКIЙ Николай - шляхтич - Трокского уезда - был писарем у гр.Тышкевича в Червоном дворе. - Виленская губерния -
  БОРОВСКIЙ Станиславъ - неутвержденный дворянин - Белостокского уезда - - Гродненская губерния -
  БОРОВСКIЙ Эдмундъ - дворянин - г.Ковно - где его родители имеют дом. - Ковенской губернии -
  БОРОДЗИЧЪ Осипъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  БОРТКЕВИЧЪ Онуфрiй - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  БОРТКЕВИЧЪ Эдуардъ - дворянин - - проживал в Виленской губернии Свенцянского уезда в застенке Гасперишках. - Виленская губерния -
  БОРТКЕВИЧЪ Юлiанъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  БОРТОШЕВИЧЪ Федоръ - дворянин - - Волынской губернии. Бывший столоначальник Молилевского губернского правления. - Волынской губернии -
  БОСЯЦКIЙ Вандоламъ - дворянин - - - Гродненская губерния -
  БОЧКОВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  БРАНДТЪ Болеславъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  БРАНДТЪ Станиславъ - дворянин - Волковыскаго уезда - у отца его есть имение "Зельзинъ" этого же уезда - Гродненская губерния -
  БРАТКОВСКIЙ Францъ - подданный Пруссии. - - Познанский уроженец, проживал в фольварке Альбиново графини Плятеръ в Свенцянском уезде. - Виленская губерния -
  БРЖЕЗИНСКIЙ Игнатiй - дворянин - Виленского уезда - проживал в имении деревни Шаняковъ того же уезда, которое принадлежит ему нераздельно с матерью. - Виленская губерния -
  БРЖЕЗИНСКIЙ Мечиславъ - дворянин - - - Могилевская губерния -
  БРЖЕЗИЦКIЙ Антонъ - - - Бывший правитель дел Комиссии Народного продовольствия Минской губернии. - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  БРЖОЗОВСКIЙ Ксаверiй - помещик - Оршанского уезда - в этом же уезде в имении Остропольи имеет 700 десятин земли. - Могилевской губернии - В каторжные работу в крепостях на 8 лет
  БРЖОЗОВСКIЙ Фома - дворянин - - проживал Свенцянского уезда в имении гр. Лопацинской. - Виленская губерния -
  БРЖОСТОВСКIЙ Викентiй - дворянин - Кобринскаго уезда - за родителями имъние Камень-Шляхетскiй тогоже уъзда - Гродненская губерния -
  БРИКНЕРЪ Iосифъ - дворянин - - был управляющим имением. - Гродненская губерния -
  БРОДОВСКIЙ Сигизмундъ - дворянин - Чериковского уезда - - Могилевской губернии -
  БРОТСКIЙ Генрихъ - дворянин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  БУГЕНЪ Венедиктъ - викарный ксендз - - Чечерского прихода, из дворян, уроженец Ковенской губернии - Ковенская губерния -
  БУДЗИЛОВИЧЪ Игнатiй - - - поручик - -
  БУДРЕВИЧЪ Гаврiил - из дворян - - бывший ученик Виленской гимназии. - Виленской губернии. -
  БУДРЕВИЧЪ Казимиръ - дворянин - Ковенского уезда - был работником у дворянина Бейнера, арендовавшего мызу Адамово у помещика Станкевича. - Ковенская губерния -
  БУДРИСЪ Антонъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  БУЙДВИДЪ Николай - дворянин - - проживал в дер.Буявели Ковенского уезда. - Ковенская губерния -
  БУЙКО Люцiанъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - В этом же уезде имеет имение Поверница. - Ковенская губерния -
  БУЙНЕВИЧЪ Антонъ - дворянин - Слонимского уезда - - Гродненской губернии -
  БУЙНИЦКIЙ Антонъ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. -
  БУЙНИЦКIЙ Сильвiуш - дворянин - Дисненского уезда - отставной коллежский регистратор. - Виленская губерния -
  БУКОВСКIЙ Адамъ - дворянин - Поневежского уезда - В этом же уезде имеет имение Коукле. - Ковенская губерния -
  БУКОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Свенцянского уезда - - Виленской губернии. -
  БУКОМОВИЧЪ Янъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  БУЛАТОВИЧЪ Викторъ - - - Стрелок 1-го Сокольского лесничества - Гродненской губернии -
  БУЛГАКЪ Фома - - - - Минская губерния -
  БУЛГАРИНЪ Iосифъ - помещик - Климовецкого уезда - имения Забълишинъ - Могилевской губернии -
  БУЛГАРОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. -
  БУРАЧЕВСКIЙ Игнатiй - неутвержденный дворянин - Белостокского уезда - деревни Моркусъ - Гродненская губерния -
  БУРСКIЙ Альбертъ - дворянин - - проживал в г.Орша - Могилевской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  БУСКАРЕВИЧЪ Францъ - - - аптекарский ученик в г.Вильно - Виленской губернии. -
  БУТКЕВИЧЪ Вацлавъ - помещик - Россiенскаго уезда - имеет имение Миркле - Ковенская губерния -
  БУТКЕВИЧЪ Казимиръ Рафаиловъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  БУТКЕВИЧЪ Михаилъ - помещик - Россiенскаго уезда - имеет имение Миркле - Ковенская губерния -
  БУТМИНЪ Леонъ - шляхтич - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  БУТРИМОВИЧЪ Iосифъ - неутвержденный дворянин - - проживал в дер. Крошвое Виленского уезда. - Виленская губерния -
  БУТРИМОВИЧЪ Михаилъ - дворянин - - проживал в г.Лецелъ Витебской губернии. - Виленской губернии. -
  БУХОВЕЦКIЙ Платонъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  БУЧИНСКIЙ Владиславъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  БУШЪ Иванъ - дворянин - Виленского уезда - служил в телеграфном управлении общества Российских железных дорог. - Виленская губерния -
  БЪЛОНОВИЧЪ Андрей - однодворец - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  БЫДЕЛЬСКIЙ Болеславъ - дворянин - Минского уезда - - Минская губерния -
  БЫЛИНСКIЙ Левъ - из дворян - Трокского уезда - Клерк камелитского ордена. - Виленской губернии. - В каторжную работу на заводах на 4 года
  БЫЛИНСКIЙ Ромуальдъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  БЯЛОБРЖЕСКIЙ иванъ - австрийский подданный - - проживал в г.Вильно. - Виленской губернии. - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  БЯЛОЗОРЪ Викентiй - дворянин - Поневежского уезда - имеет имение в этом же уезде - Ковенская губерния -
  ВIЕЛЬГОРСКIЙ Михаилъ - граф - Себежского уезда - В этом же уезде состоят у его родителей нераздельные имения с.Дедино и фольварки - Олыня, Юстьяново и Заситоно. - Витебская губерния -
  ВIЕЛЬГОРСКIЙ Мъчиславъ - граф - Себежского уезда - родители его имеют в этом же уезде фольварки - Олыня, Дедино, Юстьяново и Заситоно. - Витебская губерния -
  ВАГА Казимиръ - дворянин - - отставной подпоручикъ, арендовалъ мызу Лубянки помъщицы Гундiусъ. - Гродненская губерния -
  ВАЖИНСКIЙ Александръ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводы на 6 лет
  ВАЖИНСКIЙ Аппоолонъ - дворянин - Сенненского уезда - в том же уезде родители его владеют фольварком Яново - Могилевской губернии -
  ВАЛЕНТИНОВИЧЪ Антонъ - однодворец - - - Виленской губернии. -
  ВАЛЕНТИНОВИЧЪ Матвъй - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  ВАЛИЦКIЙ Iосиф - дворянин - Новоалександровского уезда - в этом же уезде имеет имение Гудзишки. - Ковенская губерния -
  ВАЛИЦКIЙ Густавъ - дворянин - Борисовского уезда - отец его имеет в том же уезде имение Заельняки. - Минская губерния -
  ВАЛИЦКIЙ Кипрiян - однодворец - Трокского уезда - - Виленская губерния -
  ВАЛИЦКIЙ Леопольдъ - помещик - - кандидат Губернского Предводителя дворянства. - Гродненская губерния -
  ВАЛИЧКIЙ Адольфъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ВАЛЬКОВИЧЪ Теодоръ - помещик - (по делу не видно какой губернии) - - - Выехал за границу и потому избежал личной ответственности.
  ВАЛЬКОВСКIЙ Кипрiянъ - дворянин - Лепельского уезда - отставной Коллежский Регистратор. - Витебская губерния -
  ВАНАГАСЪ (Ванаксъ) Игнатiй - мещанин - г.Тельшъ - - Ковенской губернии -
  ВАНЬКОВИЧЪ Адамъ - помещик - Минского уезда - - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  ВАНЬКОВИЧЪ Казимiръ - дворянин - - - Минской губернии -
  ВАНЬКОВИЧЪ Мельхiоръ - дворянин - - проживал в имении матери Каможицахъ Игуменского уезда. - Минской губернии -
  ВАРВЪ (псевдоним Роматовскiй) - - - Уроженец Царства Польского. Эммигрант 1831 года. Прибыл из Франции. - - Бежал в Царство Польское
  ВАРНАХОВСКIЙ Войцехъ Казимiровъ - дворянин - Бельского уезда - деревни Городнянъ - Гродненская губерния -
  ВАРНАХОВСКIЙ Игнатiй - дворянин - Бельского уезда - - Гродненской губернии -
  ВАРПЕХОВСКIЙ Иванъ - дворянин - Бельского уезда - - Гродненской губернии -
  ВАРПЕХОВСКIЙ Юланъ - дворянин - Бельского уезда - - Гродненской губернии -
  ВАСИЛЕВСКIЙ Iосифъ - неутвержденный дворянин - Борисовского уезда - состоял служителем Минского Бенедиктинского монастыря. - Минская губерния -
  ВАСИЛЕВСКIЙ Iосифъ - шляхтич - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ВАСИЛЕВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Дриссеского уезда - Витебской губернии - -
  ВАСИЛЕВСКIЙ Александръ - - Витебского уезда - Доказывающий дворянство по Витебскому уезду - Витебской губернии - В каторжную работу на заводы на 6 лет
  ВАСИЛЕВСКIЙ Антонъ - мещанин - г.Лиды - - Виленской губернии. -
  ВАСИЛЕВСКIЙ Людвигъ - дворянин - Вилейскаго уезда - арендовал в Борисовском уезде мызу Жартай. - Виленская губерния -
  ВАСИЛЕВСКIЙ Феликсъ - - - настоятель Новоалександровского костела Слонимского уезда - Гродненская губерния -
  ВАСИЛЬКЕВИЧЪ Францишекъ - дворянин - - проживал в м.Коварск Вилкомирского уезда. - Ковенская губерния -
  ВЕБЕРЪ Адамъ - дворянин - Ковенской губернии - проживал в м.Ширвищахъ Виленской губернии и уезда, подмастерьем у столяра Ходосевича. - Ковенская губерния -
  ВЕЙТКО Константинъ - дворянин - Лепельского уезда - родители его имеют одно имение в Лепельском уезде Иренполь и другое в Дриссненском уезде Погостъ - Витебской губернии -
  ВЕЙШТОРТЪ Аркадiй - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ВЕЛЕВЕЙСКIЙ Адольф, - из дворян - Брестского уезда - прапорщикъ корпуса Лъсничихъ; за его отцемъ Феликсомъ числится имънiе Подбяла тогоже yъездa. - Гродненская губерния -
  ВЕНЦКОВСКIЙ Казимиръ - дворянин - - - Виленская губерния -
  ВЕНЦЛАВОВИЧЪ Онуфрiй - помещик - Могилевского уезда - помещик имения Самсонъ Могилевского уезда - Могилевской губернии - В каторжные работу в крепостях на 10 лет
  ВЕНЦЛАВСКIЙ Александръ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ВЕРЕЩАКЪ Александръ - дворянин - Брест-Литовского уезда - - Гродненская губерния -
  ВЕРЖБИЦКIЙ Августъ - дворянин - Режицкого уезда - - Витебская губерния -
  ВЕРЖБИЦКIЙ Александръ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  ВЕРЖБИЦКIЙ Болеславъ - дворянин - - проживал в фольварке жены своей Лавалшики Трокского уезда - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ВЕРЖБИЦКIЙ Кондратъ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленской губернии. -
  ВЕРЖБИЦКIЙ Янъ - мещанин - г.Новоалексанровск - - Ковенской губернии -
  ВЕРИГО Артемiй - помещик - Витебского уезда - имения Стойки. - Витебской губернии -
  ВЕРИГО Брониславъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ВЕРИГО Валерiянъ - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии -
  ВЕРИГО Викентiй - дворянин - Дриссенского уезда - Мать его в этом же уезде имеет землю. - Витебская губерния -
  ВЕРИГО Эдмундъ - дворянин - - проживал в г.Вильно. - Виленская губерния -
  ВЕРНИКОВСКIЙ Игнатiй - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ВЕРНИКОВСКIЙ Игнатiй - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  ВЕРНИЦКIЙ Александръ - дворянин - - Волынской губернии - Волынской губернии - В каторжную работу на заводах на 8 лет.
  ВЕЩИЦКIЙ Цезарiй - дворянин - Шавельскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ВИЗГОВТЪ Iоахимъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ВИЛЕЙКО Фома - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ВИЛЬБЕКЪ Иванъ - дворянин - Новогрудского уезда - за матерью недвижимое имение в Слуцком уезде - Минская губерния -
  ВИЛЬБЕКЪ Стефанъ - дворянин - Лидского уезда - где имеет собственную околицу с постройками и землею, прозываемую Вильбеки. - Виленская губерния -
  ВИЛЬКЕВИЧЪ Марцелiй - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  ВИЛЬКЕВИЧЪ Станиславъ - из незаконно-рожденных - Ковенского уезда - - Ковенской губернии - В каторжную работу на заводах на 4 года
  ВИЛЬКОВОЛЬСКIЙ - звание и происхождение неизвестно - - Их шайка формировалась в Белицком уезде. - - Скрылся.
  ВИЛЬЧИНСКIЙ Ольгердъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ВИЛЬЧИНСКIЙ Францъ - мещанин - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  ВИНЧЪ Климентiй - дворянин - Виленскаго уезда - был экономом в имении Вероки, принадлежащем жене бывшего предводителя шайки Нарбута. - Виленской губернии. -
  ВИРЦИИСКШ Леопардъ, - дворянин - - былъ писцомъ въ Волковыскомъ уъздномъ судъ. - Гродненская губерния -
  ВИСКОВСКIЙ Петръ - дворянин - Мстиславского уезда - за матерью его состоит в этом же уезде фольварок Лазаревъ. - Могилевской губернии -
  ВИСКОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - - бывший студент Горы-Горацкаго института. Мать его имеет сто шестьдесят десятин земли в Мстиславском уезде - Могилевская губерния -
  ВИСКОВСКIЙ Францъ - из дворян - - Титулярный Советник. - Могилевской губернии -
  ВИСЛОУХЪ Феликсъ - дворянин - Речицкого уезда - Минской губернии. - -
  ВИСЛОЦКIЙ Вацлавъ - из дворян - Брестского уезда - воспитанникъ Горы-Горецкаго института. - Гродненская губерния -
  ВИСОЦКIЙ Осипъ - мещанин - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  ВИТКЕВИЧЪ Игнатiй - помещик - Шавельского уезда - м.Потавши - Ковенской губернии -
  ВИТКОВСКIЙ Антонъ - дворянин - - служил в С.Петербурге по Варшавской железной дороге. - Ковенской губернии -
  ВИТКОВСКIЙ Николай - дворянин - Суражского уезда - - Витебской губернии -
  ВИТОВСКIЙ Юлiанъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  ВИХРОВСКIЙ Константинъ - мещанин - - м. Семятичъ. - Гродненская губерния -
  ВИЧУЛЬСКIЙ Болеславъ - дворянин - - проживал в Витебске. - Витебской губернии - В каторжную работу на заводы на 8 лет
  ВИШНЕВСКIЙ Антонъ - мещанин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  ВИШНЕВСКIЙ Иванъ - дворянин - Марiампольского уезда - Августовской губернии - -
  ВИШНЕВСКIЙ Сигизмундъ - дворянин - Ошмянский уезд - помещик. - Виленской губернии. -
  ВЛАДЫКИНЪ Павелъ - - - Исключенный из службы Прапорщик. Проживал в Варшаве, а в Петербурге владеет нераздельно с братьями деревянным домом. - -
  ВЛОДЕКЪ - - - неизвестного происхождения - -
  ВЛОДЕКЪ Феликсъ-Адамъ-Иванъ (псевдоним Самухъ или Здъховскiй) - помещик - Пружанского уезда - Пружанского уезда имение Кабаки и Брестского уезда имение Мотыкалы. - - Бежал в Царство Польское
  ВОЕВОДСКIЙ Чеславъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  ВОИНСКIЙ Iосифъ - шляхтич - - - Гродненская губерния -
  ВОЙДЕЦКIЙ Казимиръ - однодворец - Трокского уезда - - Виленская губерния -
  ВОЙНИЛОВИЧЪ Алексъй - дворянин - Могилевского уезда - где отец его имеет три уволоки земли - Могилевская губерния -
  ВОЙНИЛОВИЧЪ Лука - дворянин - - - Могилевской губернии -
  ВОЙНИЧЪ Киприянъ - дворянин - - - Минская губерния -
  ВОЙНИШЪ Михаилъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленская губерния -
  ВОЙНО Викентiй - дворянин - - - Минская губерния -
  ВОЙНО Иванъ - дворянин - Бельского уезда - - Гродненской губернии - На житье в Томскую губернию
  ВОЙНО Иванъ - дворянин - - Виленской губернии - -
  ВОЙНО Ксаверiй - дворянин - - - Гродненской губернии - В каторжную работу на заводах на 8 лет
  ВОЙТКЕВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  ВОЙТКЕВИЧЪ Гаспаръ - викарный ксендз - - Райпольского прихода Люцинского уезда - Витебская губерния -
  ВОЙТКЕВИЧЪ Янъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  ВОЙЦЕХОВСКIЙ - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  ВОЙЦЕХОВСКIЙ Адамъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  ВОЙЦЕХОВСКIЙ Людвигъ - - - канцелярский служитель Новоалександровского уездного Казначейства, за родителями имение Хастщизна, Витебской губернии Суражского уезда. - Ковенская губерния -
  ВОЙЦЕХОВСКIЙ Михаилъ - дворянин - Себежского уезда - - Витебская губерния -
  ВОЙЦЕХОВСКIЙ Онуфрiй - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  ВОЙЦЕХОВСКIЙ Францъ - неутвержденный дворянин - Трокского уезда - из деревни Карвелишки. - Виленская губерния -
  ВОЙШВИЛЛО Станиславъ - шляхтич - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ВОЙШВИЛЛО Феликсъ Карловъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенская губерния -
  ВОЙШИНСКIЙ Викентiй - - - - Волынской губернии -
  ВОЛЕЙКО Сигизмундъ - дворянин - Виленского уезда - проживал в "Пустомъ Булавчинъ" - Виленская губерния -
  ВОЛЕЙШЪ Викторъ - шляхтич - - проживал в Трокском уезде - Виленской губернии. -
  ВОЛКЪ Гаспаръ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ВОЛКЪ Мартинъ - шляхтич - - - Ковенская губерния -
  ВОЛЛОВИЧЪ Густавъ - помещик - Ошмянского уезда - - Виленская губерния -
  ВОЛНИСТЫЙ Карлъ - ксендз - - м.Быстрицы Виленского уезда. - Виленской губернии. -
  ВОЛОВИЧЪ Густавъ - дворянин - Ошмянского уезда - бывший студент, имение Германишки. - -
  ВОЛОВИЧЪ Янъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ВОЛОДЗЬКО Владиславъ - из дворян - Минского уезда - Отставной Артеллирийский Штабс-Капитан. - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 15 лет
  ВОЛОДЗЬКО Елiдоръ - дворянин - - - Минской губернии. -
  ВОЛОДКО Болеславъ - дворянин - Россiенскаго уезда - у его отца есть имение в околице Янкуны, но отец не владелец по причине спора с Пржялговскимъ. - Ковенская губерния -
  ВОЛЬМЕРЪ Станиславъ - помещик - Россiенскаго уезда - помещик имения Видукль и фольварка Таугуцъ Россiенскаго уезда - Ковенской губернии -
  ВОЛЬСКIЙ Михаилъ - купец 3-й гильдии - - - Минская губерния -
  ВОЛЬФЪ Иванъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  ВОНСОВИЧЪ Флорiанъ - дворянин - Свенцянского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ВОРОНОВИЧЪ Викентiй - - - из незаконнорожденных - Ковенской губернии -
  ВОРОТНИЦКIЙ Павелъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ВОРОТЫНЕЦЪ Iосиф - дворянин - Новогрудского уезда - чиновник Слонимского уездного суда. - Минская губерния -
  ВОЩЕЛЛОВИЧЪ Григорiй - дворянин - Волковыкскаго уезда - - Гродненская губерния -
  ВОЩЕЛЛОВИЧЪ Григорiй - дворянин - Волковысскаго уезда - - Гродненской губернии -
  ВРАЦКIЙ Вацлавъ - - - писец Новоалександровского Земского Суда. За родителями имение Кондрацишки. - Ковенская губерния -
  ВРЖЕСНЕВСКIЙ (псевдоним Саперъ) - - - Отставной офицер - - местонахождение неизвестно
  ВРУБЛЕВСКIЙ - - - - Волынской губернии -
  ВРУБЛЕВСКIЙ - - - Бывший поручик и начальник Сокольского Егерского училища. - - Скрылся.
  ВРУБЛЕВСКIЙ Антонъ - дворянин - - проживал в Новогрудском уезде - Минской губернии -
  ВРУБЛЕВСКIЙ Евстафiй - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  ВРУБЛЕВСКIЙ Игнатiй - дворянин - - - Витебская губерния -
  ВРУЧИНСКIЙ Иванъ - дворянин - Виленского уезда - служил в Виленской городской полиции писарем. - Виленская губерния -
  ВЫГАНОВСКIЙ Стефанъ - дворянин - Брестского уезда - - Гродненской губернии -
  ВЫГАНОВСКIЙ Юлiанъ - дворянин - - владеет в Кобринском уезде имением Каменцы. - Гродненской губернии -
  ВЫДЖГА Людвигъ - дворянин - Седлъцкаго уезда - - Люблинская губерния -
  ВЫСОЦКIЙ Iосиф - дворянин - - - Виленская губерния -
  ВЫСОЦКIЙ Иванъ - однодворец - Слонимского уезда - - Гродненской губернии -
  ВЫСОЦКIЙ Эдуардъ - дворянин - Пружанского уезда - в г.Пружанахъ его родители имеют собственный дом. - Гродненской губернии -
  ВЫСОЦКIЙ Эдуардъ - помещик - Брестского уезда - имения Ирляндка - Гродненской губернии -
  ВЫШЕМИРСКIЙ Ксаверiй - шляхтич - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ВЫШЕМИРСКIЙ Марцелiй - шляхтич - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ВЫШИНСКIЙ Казимиръ - дворянин - Уманьского уезда - Кевской губернии - Кевской губернии -
  ВЫШОМИРСКIЙ Михаилъ - дворянин - - проживал в имении Иванскъ Лепельского уезда. - Витебской губернии -
  ВЫЩЕМИРСКIЙ Iосифъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -

  ГАЖИЧЪ Витольдъ - дворянин - Брестского уезда - - Гродненской губернии -
  ГАЙДАМОВИЧЪ Эразмъ - из дворян - - Лекарь Владикавказского военного Госпиталя. - Виленской губернии. - В каторжную работу в рудниках на 15 лет
  ГАЙКОВИЧЪ Станиславъ - из дворян - - бывший ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  ГАЙКОВИЧЪ Фома - дворянин - - дворянка. - Виленской губернии. -
  ГАЛИНОВСКIЙ Юлiанъ - из дворян - - Титулярный Советник. - Могилевской губернии -
  ГАЛИЦКIЙ Петръ - дворянин - Игуменского уезда - в этом же уезде родители его владеют фольварком Черноселье. - Минской губернии -
  ГАЛКОВСКIЙ Яковъ - шляхтич - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  ГАЛЪЕВЪ Мулюкъ - мещанин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ГАНСИЦКIЙ Флорiанъ - дворянин - Белостокского уезда - - Гродненская губерния -
  ГАНЦЕВИЧЪ Юзефъ - однодворец - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  ГАРГАСТЪ Антонъ - Кксендз - - Ворнянского (?) костела Тельшевского уезда - -
  ГЕДВИЛЛО Марцiянъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ГЕДГОВДЪ Иванъ - дворянин - Шавельскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ГЕДГОВДЪ Фадей - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  ГЕДГОВДЪ Феофилъ - дворянин - - бывший ученик Горы-Горъцкаго института - Ковенская губерния -
  ГЕДГОВТЪ Антонъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  ГЕДГОВТЪ Апполинарiй - мещанин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ГЕДРОИЦЪ-ЮРАГО Кипрiянъ - дворянин - Свенцянского уезда - - Виленской губернии. -
  ГЕДРОЙЦЪ князь Витольд - помещик - - - Виленская губерния -
  ГЕДРОЙЦЪ Люцiанъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - проживал у родителей в деревне Свобишки того же уезда. - Ковенская губерния -
  ГЕДРОНОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  ГЕЗГОЛЬТЪ Иосифъ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. -
  ГЕЙБОВИЧЪ Станиславъ - дворянин - - ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  ГЕЙШТОРЪ Витольдъ - дворянин - - служил в канцелярии Минского губернского прокурора. - Минская губерния -
  ГЕЛЬВАНОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Режицкого уезда - - Витебской губернии - В каторжную работу на заводы на 4 года
  ГЕМБОВСКIЙ Владиславъ - дворянин - - Виленской губернии. - Виленской губернии. -
  ГЕНIУШЪ - помещик - Пружанского уезда - - Гродненской губернии - Скрылся.
  ГЕНIУШЪ Болеславъ - дворянин - - - Гродненская губерния -
  ГЕНIУШЪ Ульянъ - дворянин - Новоалександровского уезда - - Ковенская губерния -
  ГЕНДЗВАЛЛО Мартынъ - дворянин - Вилейскаго уезда - в арендуемом имении Семце того же уезда; ему принадлежит 30 штук рогатого скота и 4 лошади. - Виленская губерния -
  ГЕНДЗВИЛЛО Иванъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ГЕНИСКО Эдуардъ - дворянин - Балтского уезда - Каменец-Подольской губернии. - Каменец-Подольской губернии. -
  ГЕНТИЛЛО Николай - дворянин - - проживал в г.Вильно - Ковенской губернии -
  ГЕНУТОВИЧЪ Францискъ - ксендз - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ГЕНШЕЛЬ Константинъ - - - сын помещика Лидского уезда. - Виленская губерния -
  ГЕРАСИМОВИЧЪ Генрихъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ГЕРЛЯХЪ Станиславъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ГЕРМАНОВЪ Леонъ - мещанин - - проживал в г.Вильно - Виленской губернии. -
  ГЕРМАНЪ Адамъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ГЕТМАНОВИЧЪ - - Белостокского уезда - - - Скрылся.
  ГЕЦЕВИЧЪ Людомиръ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ГЕЦОВИЧЪ Вульфъ - еврей - - из мещан м.Оранъ Трокского уезда - Виленской губернии. -
  ГЗОВСКIЙ Викентiй - однодворец - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  ГИБЕРТЪ Адольфъ - колонист - Белостокского уезда - деревни Моркусъ - Гродненская губерния -
  ГИЖИЦКIЙ Генрыхъ - дворянин - Рогачевского уезда - - Могилевской губернии -
  ГИМБУТЪ Константинъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ГИНТОВТЪ Константинъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  ГИНТОВТЪ Эдуардъ - из дворян - - объездчик 2-го Сокольского лесничества Гродненской губернии. - Гродненская губерния -
  ГИРДВОЙНЪ Станиславъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  ГИЧЕВСКIЙ Иванъ - дворянин - - ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  ГЛАВДЕЦКIЙ Антонiй - викарный ксендз - Вилейскаго уезда - местечка Волколаты - Виленской губернии. -
  ГЛЕБОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Пинского уезда - - Минской губернии -
  ГЛЕБЪ - - - какого происхождения и где находятся неизвестно - -
  ГЛИНКА Владиславъ - шляхтич - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  ГЛИНСКIЙ Болеславъ - дворянин - - ученик Виленской гимназии. Отец его Михаил имеет в Вильно на Стефанской улице дом. - Виленская губерния -
  ГЛИНСКIЙ Францъ - мещанин - г.Шавли - - Ковенской губернии -
  ГЛОДКОВСКIЙ Александръ - однодворец - Гродненского уезда - ученик Горы-Горацкаго института - Гродненская губерния -
  ГЛЪБОВИЧЪ - - - Бывший чиновник. Служил Пружанахъ - Гродненской губернии - убит.
  ГЛЪБОВИЧЪ Iосифъ - однодворец - Гродненского уезда - - Гродненской губернии -
  ГЛЯШЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ГОБИХЪ Антонъ - - - Писарь имения Щорсъ графа Хръптовича. - -
  ГОБЯТЪ Северинъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  ГОВОРОВСКIЙ Григорiй - - - вольный хлебопашец Бобруйского уезда - Минской губернии -
  ГОВЯНОВСКIЙ Мартынъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ГОДВОИТЪ Константинъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ГОДЛЕВСКIЙ Адамъ - дворянин - - жил при отце в застенке Дырвонишки Виленского уезда. - Виленской губернии. -
  ГОДЛЕВСКIЙ Болеславъ - дворянин - - служил в Ковенской Палате Государственных Имуществ. - Ковенская губерния -
  ГОЙЖЕВСКIЙ Ромуальдъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ГОЙЛЕВИЧЪ Болеславъ - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ГОЙЛЕВИЧЪ Поликарпъ - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ГОЛКЕВИЧЪ Адамъ - ксендз - Россiенскаго уезда - м.Савдыники - Ковенской губернии -
  ГОЛОВНЯ Каэтанъ - однодворец - Свенцянского уезда - - Виленской губернии. -
  ГОЛУБЕЦЪ Семенъ - мещанин - г.Лепель - - Витебской губернии -
  ГОЛЫНСКIЙ Альбронъ - дворянин - Себежского уезда - Отец его имеет в этом же уезде имение "Дмитрово" - Витебская губерния -
  ГОНИПРОВСКIЙ Климентiй - дворянин - Быховского уезда - - Могилевской губернии -
  ГОНИПРОВСКIЙ Леонъ - дворянин - - студент Киевского университета, имеет нераздельное имение в Могилевском уезде. - Могилевская губерния -
  ГОНСЕЦКIЙ Юлiанъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ГОНСНЕВСКIЙ Болеславъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - в том же уезде имеет имение Пеняньки. - Ковенская губерния -
  ГОНСОВСКIЙ Зенонъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  ГОРАЙСКIЙ Иванъ - из дворян - Новогрудского уезда - студент С.Петербургского университета. - Минская губерния -
  ГОРБАТОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  ГОРБАЧЕВСКIЙ - ксендз - - настоятель Вишневского костела Лидского уезда. - -
  ГОРБАЧЕВСКIЙ Игнатiй - дворянин - Пинского уезда - - Минская губерния -
  ГОРБОВСКIЙ Владиславъ - дворянин - - Варшавской губернии - Варшавской губернии -
  ГОРДЗЯЛКОВСКIЙ Рудольфъ - дворянин - Чериковского уезда - - Могилевской губернии -
  ГОРДИНЪ Андрей - - Сеннинского уезда - Фельдшер Щавровской волости Сеннинского уезда - Могилевской губернии -
  ГОРКОВИЧЪ Александръ - - - Бывший становой Пристав Волковыскаго уезда - Гродненской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ГОРНИЧЪ Владиславъ - - - вольнопрактикующий врач. Проживал в г.Пинск. - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  ГОРОДЕЦКIЙ известный как Киржгайло - помещик - Виленской губарнии - - -
  ГОРОХОВСКIЙ Юлiанъ - дворянин - Оршанского уезда - дер.Щелкунова, где отец его имеет 40 десятин земли. - Могилевской губернии - На житье в Томскую губернию
  ГОРСКIЙ Антонъ - дворянин - Невельского уезда - Проживал в Ковенской губернии Новоалександровского уезда. - Витебская губерния -
  ГОРТКЕВИЧЪ Станиславъ - дворянин - Белостокского уезда - - Гродненская губерния -
  ГОСТИЛЛО Войцъхъ - - - Стрелок 1-го Сокольского лесничества - Гродненской губернии -
  ГОУВАЛЬД Казимиръ - дворянин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  ГОУВАЛЬД Каролина - дворянин - г.Вильно - дворянка, жена отставного чиновника - Виленская губерния -
  ГОФФЕРЪ Константинъ - - - Купец г.Варшавы - -
  ГРАБОВСКIЙ Адольфъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ГРАБОВСКIЙ Альбертъ - - - Бывший студент - -
  ГРАБЧИНСКIЙ Игнатiй - дворянин - Режицкого уезда - - Витебской губернии -
  ГРЕБНИЦКIЙ Оттонъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ГРЕГРОВИЧЪ Владиславъ - дворянин - Дисненского уезда - где имеет имение Черкасово. - Виленская губерния -
  ГРЖЕГОРЖЕВСКIЙ Викторъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ГРЖИБОВСКIЙ Михаилъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  ГРЖИБОВСКIЙ Феликсъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  ГРЖИМАЙЛО Феликсъ - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  ГРИГОРОВИЧЪ - из дворян - г.Поневежа - Отставной унтер-офицер Кременчугского пехотного полка. - Ковенская губерния -
  ГРИГОРОВИЧЪ Бернардъ - помещик - Борисовского уезда - - Минская губерния -
  ГРИГОРОВИЧЪ Болеславъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ГРИГОРОВИЧЪ Иванъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  ГРИЗЕВИЧЪ Игнатiй - дворянин - Ковенского уезда - эконом имения Рокшаны - Ковенская губерния -
  ГРИНЕВЕЦКIЙ Александръ - шляхтич - - - Минская губерния -
  ГРИНЕВИЧЪ Фома - дворянин - Рогачевского уезда - Имеет в этом же уезде имение Верхнюю Тощицу. - Могилевская губерния -
  ГРИНЕВСКIЙ Iванъ - дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  ГРИНЕВСКIЙ Станиславъ - дворянин - г.Вильно - служил в Виленском губернском правлении. - Виленская губерния -
  ГРИНЕВСКIЙ Стефанъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  ГРИНЦЕВИЧЪ Генрихъ - дворянин - Ковенского уезда - братья, имеют два нераздельные между матерью и сестрами имения, Ковенской губернии и уезда - Рокшаны и Августовской губернии Мариампольского уезда - Илгово. - Ковенская губерния -
  ГРИНЦЕВИЧЪ Поликарпъ - дворянин - Ковенского уезда - братья, имеют два нераздельные между матерью и сестрами имения, Ковенской губернии и уезда - Рокшаны и Августовской губернии Мариампольского уезда - Илгово. - Ковенская губерния -
  ГРИНЦЕВИЧЪ Станиславъ - дворянин - Ковенского уезда - был управляющим в имении Ивана Хлъвинскаго. - Ковенская губерния -
  ГРОДЗКIЙ Осипъ - дворянин - Остроленскаго уезда - - Полоцкой губернии. -
  ГРОДСКIЙ Антонъ - дворянин - Полоцкого уезда - - Витебской губернии -
  ГРОНКЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - - - Могилевской губернии -
  ГРОССЪ - - Тельшевского уезда - бывший мировой посредник. Именовался Александрайтисомъ - -
  ГРУБЕРТЪ Болеславъ - Австрийский подданный - - проживал в Ковенском уезде. - Ковенская губерния -
  ГРУДЗИНСКIЙ Александръ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ГРУДЗИНСКIЙ Павелъ - мещанин - г.Витебск - - Витебской губернии - В Тульскую арестантскую роту на 4 года.
  ГРУЖЕВСКIЙ Францъ - однодворец - Трокского уезда - - Виленская губерния -
  ГРУЖЕВСКIЙ Эдуардъ - дворянин - - Виленской губернии. Проживал в м.Жижморахъ Трокского уезда - Виленской губернии. -
  ГРУШЕЦКIЙ Валерiанъ - дворянин - - проживал в г.Могилев - Могилевской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  ГРУШЕЦКIЙ Николай - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - На житье в Томскую губернию
  ГУБИНСКIЙ Станиславъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ГУДIАНЪ Юзефъ - мещанин - г.Новогрудк. - - Минской губернии -
  ГУДОВИЧЪ Францъ - дворянин - - - Гродненская губерния -
  ГУЛЕЦКIЙ Антонъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. -
  ГУЛЬБИНЪ Иванъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  ГУНДIУСЪ Венцеславъ - ксендз - - настоятель Виленскаго костела Св.Яна, мать из дворян Гродненской губернии. - Гродненской губернии -
  ГУППЕ Владимиръ - дворянин - Полоцкого уезда - - Полоцкой губернии. -
  ГУРЕЦКIЙ Антонъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ГУТОВСКIЙ Аникетiй - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ГУТОВСКIЙ Петръ - дворянин - Пружанского уезда - - Гродненской губернии -
  ГУТОВСКIЙ Симонъ - дворянин - - владеет в Кобринском уезде имением Лепесы. - Гродненской губернии -
  ГУТОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - дер.Окуличъ - Ковенская губерния -
  ГУЩА Iосифъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ДIАКОВИЧЪ Iосифъ - викарный ксендз - г.Волклвыска - - Гродненской губернии -
  ДАВАЛЕВСКIЙ Францъ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленской губернии. -
  ДАВИДОВИЧЪ Иванъ - - - брат Яков. Сыновья Униатского священника. Проживали в Новогрудском уезде. - Минской губернии -
  ДАВИДОВИЧЪ Яковъ - - - брат Иван. Сыновья Униатского священника. Проживали в Новогрудском уезде. - Минской губернии -
  ДАЛЬКЕВИЧЪ Юлiанъ - дворянин - Овручского уезда - Волынской губернии - Волынской губернии -
  ДАНИЛЕВИЧЪ Августинъ - мещанин - г.Поневежа - - Ковенской губернии -
  ДАНИЛЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ДАНИЛЕВИЧЪ Игнатiй - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенская губерния -
  ДАНИЛЕЦКIЙ Иванъ - дворянин - Слонимского уезда - д."Деречинъ" - Гродненская губерния -
  ДАНИЛОВИЧЪ Оскаръ - дворянин - Тельшевскаго уезда - служил в Ковенском Губернском Правлении. - Ковенская губерния -
  ДАНОВСКIЙ Альбинъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ДАНЮСЕВИЧЪ Болеславъ - - Поневежского уезда - именуется дворянином - Ковенской губернии -
  ДАРТУЗИ Флорiанъ - из мещан - г.Киев - - -
  ДАЧЕВСКIЙ Болеславъ - дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  ДАШКЕВИЧЪ - помещик - Пружанского уезда - - - Скрылся.
  ДАШКЕВИЧЪ Адамъ, шляхтичъ п:п. околицы Вслпш [отксвпчи. - шляхтич - - изъ околицы околицы Великiя Iоткевичи. - Гродненская губерния -
  ДАШКЕВИЧЪ Адольфъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  ДВОРЖЕЦКIЙ Эммануилъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ДЕВГУНЪ Павелъ - мещанин - г.Вильно - проживал в Жижморахъ Трокского уезда - Виленской губернии. -
  ДЕКОНСКIЙ Янъ - дворянин - Белостокского уезда - - Гродненская губерния -
  ДЕ-ЛАРЗАКЪ Иванъ - дворянин - Пружанского уезда - в этом же уъздъ имъетъ имънiе Загорже. - Гродненская губерния -
  ДЕМБИЦКIЙ Максимилiан - дворянин - - - Варшавской губернии -
  ДЕМБОВСКIЙ Янъ - мещанин - г.Шадова - - Ковенской губернии -
  ДЕМБСКIЙ Iосифъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  ДЕМБСКIЙ Феликсъ - - - обыватель Варшавы - -
  ДЕНИСЕВИЧЪ Михаилъ - мещанин - Белостокского уезда - м.Заблудова - Гродненской губернии -
  ДЕРЕВОЪДЪ Ипполитъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  ДЕРЖИНСКIЙ Геронимъ - дворянин - Борисовского уезда - села Губо, служил у помещика могилевской губернии, Сеннинского уезда, в селе Гудовцы - Минская губерния -
  ДЗЕДЗЮЛЯ Юлiянъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  ДЗЕКОНСКIЙ Карлъ - дворянин - Брестского уезда - - Гродненской губернии -
  ДЗЕМЕНОВИЧЪ Александръ - дворянин - - - Минской губернии -
  ДЗЕНГЕЛЕВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  ДЗЕРДЕЕВСКIЙ Эдмундъ - дворянин - - воспитанник Горы-Горацкаго института - Ковенская губерния -
  ДМОХОВСКIЙ Войцехъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  ДМОХОВСКIЙ Генрихъ Майховъ - дворянин - г.Вильно - - -
  ДМОХОВСКIЙ Николай - дворянин - - - Минская губерния -
  ДМУХОВСКIЙ - - - настоящая фамилия неизвестна. - -
  ДОБАШИНСКIЙ Антонъ - - Новогрудского уезда - Брат Константин. Сын помещика Новогрудского уезда - Минской губернии -
  ДОБАШИНСКIЙ Константинъ - - Новогрудского уезда - Брат Антон. Сын помещика Новогрудского уезда - Минской губернии -
  ДОБКЕВИЧЪ Константинъ - - Новогрудского уезда - вольный хлебопашец. Отец его имеет в г.Новогрудке 2 дома. - Минской губернии -
  ДОБРЖИНСКIЙ Феликсъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  ДОБРИКЕВИЧЪ Михаилъ - мещанин - г.Минск - - Минской губернии - В Рязанскую арестансткую роту на 3 года
  ДОБРОВЛЯНСКIЙ Дионисiй - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  ДОБРОВОЛЬСКIЙ Михаилъ - - - Бывший чиновник Канцелярии Минского Гражданского Губернатора. - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  ДОБРОГОВСКIЙ Андрей - однодворец - - - Гродненская губерния -
  ДОБРЫШЕВСКIЙ Викентiй - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ДОВIАТЪ Владиславъ - дворянин - Ковенского уезда - был гувернером у помещика Цилкевича того же уезда. - Ковенская губерния -
  ДОВГЯЛЛО Нарцисъ - дворянин - Новоалександровского уезда. - - Ковенской губернии -
  ДОВНАРОВИЧЪ Iосифъ - шляхтич - Вилкомирского уезда - - -
  ДОВНАРОВИЧЪ Модардъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОВНАРЪ Владиславъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  ДОВЯТЪ Iосифъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОВЯТЪ Никодимъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ДОВЯТЪ Николай - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ДОВЯТЪ Станиславъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  ДОВЯТЪ Юрiй - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОЛЕВСКIЙ Титъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ДОЛЕНГОВСКIЙ Карлъ - дворянин - г.Вильно - актер Виленской труппы. - Виленская губерния -
  ДОЛИНСКIЙ Войцъхъ - дворянин - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  ДОЛОБОВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОЛОБОВСКIЙ Люцiянъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОЛОБОВСКIЙ Францъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОЛОБОВСКIЙ Францъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОМАНОВСКIЙ - - - Доктор. Был в одной из Кобринских школ. - - Скрылся.
  ДОМАНОВСКIЙ Донанъ - дворянин - - проживал в дер.Медникахъ - Ковенской губернии -
  ДОМАНСКIЙ Леонъ - мещанин - - м.Кнышина - Гродненская губерния -
  ДОМАШЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОМБРОВО Болеславъ - дворянин - Борисовского уезда - проживал в д.Семъ Свяды, имении графа Плятера, которое арендует его отец. - Минская губерния -
  ДОМБРОВО Владиславъ - дворянин - Борисовского уезда - проживал в д.Семъ-Свяды, имении графа Плятера, которое арендует его отец. - Минская губерния -
  ДОМБРОВСКIЙ Адамъ - дворянин - - проживал Новоарександровского уезда в имении Исоброды, графини Могилевой. - Ковенская губерния -
  ДОМБРОВСКIЙ Антонъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОМБРОВСКIЙ Василiй - - Пружанского уезда - дворовый человек помещика Швейковского. - Гродненской губернии -
  ДОМБРОВСКIЙ Левъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОМБРОВСКIЙ Ромуальдъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ДОМБРОВСКАЯ Анна - - - монахиня из числа сестер милосердия, состоявших при Виленском городском госпитале Савичъ - Виленской губернии. -
  ДОНАТЪКарлъ - дворянин - Ошмянский уезд - жил в арендуемом им фольварке Монющицъ того же уезда. - Виленской губернии. -
  ДОНБРОВО Адамъ - дворянин - Сеннинского уезда - где отец его имеет имение Оболь - Могилевская губерния -
  ДОНОРОВИЧЪ Янъ - мещанин - г.Поневежа - - Ковенской губернии -
  ДОРЖИНСКIЙ Iоаннъ - викарный ксендз - Новоалександровского уезда. - м.Кревно. - Ковенской губернии -
  ДОРМАНОВСКIЙ Вечеславъ - прусский подданный - - проживал в Вилбне. - -
  ДОРМАНОВСКIЙ Мечеславъ - - - Прусский подданный. Проживал в Варшаве. - -
  ДОРОГОСТАЙСКIЙ Непомуцинъ - дворянин - - бывший воспитанник Корпуса Путей Сообщения. - Подольской губернии -
  ДОРОДНЫЙ Фелицiанъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ДОРОШКЕВIЧЪ Апполинорiй - - Бобруйского уезда - Отыскивающий прав дворянства Бобруйского уезда. - Минской губернии -
  ДОРОШКЕВИЧЪ Игнатiй - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  ДРЖНЕВИЧЪ Александръ-Людомиръ - дворянин - - Коллежский Регистратор, служил в Минской гражданской палате. - Минская губерния -
  ДРОНИЦКIЙ Iосифъ - мещанин - Поневежского уезда - - Ковенская губерния -
  ДРУТКОВСКIЙ Доминикъ - - - Виленский гражданин. - Виленская губерния -
  ДУБИЦКIЙ Владиславъ - дворянин - Слуцкого уезда - брат Сигизмундъ - Минской губернии -
  ДУБИЦКIЙ Сигизмундъ - дворянин - Слуцкого уезда - Брат Владиславъ - Минской губернии -
  ДУБОВИКЪ Болеславъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  ДУБРОВИКЪ Игнатiй - из дворян - - - Минской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ДУДИЧЪ Владиславъ - дворянин - Мозырского уезда - - Минской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  ДУКАЛЬСКIЙ Константинъ - дворянин - Режицкого уезда - - Витебская губерния -
  ДУНДЕНЪ Маврицъ - дворянин - Динабургскаго уезда - проживал в имении Альбанова кучером у Ловчаго графини Плятеръ-Бродковскаго. - Витебская губерния -
  ДУХИНСКIЙ - - - Уроженец Царства Польского. Эммигрант 1831 года. - - Бежал в Царство Польское
  ДУХНОВСКIЙ Антонъ - мещанин - г.Ново-александровск - - -
  ДЪЧКАНЕЦЪ Валерiй - дворянин - - - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  ДЫБОВСКIЙ Павелъ - - - Отставной подпоручик. Называл себя Зарембою, имеет в Минском уезде имение Рудницы. - -
  ДЫКА Владиславъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевская губерния -
  ДЫКА Иванъ - мещанин - - - Ковенская губерния -
  ДЫЛЕВИЧЪ Леопольдъ - ксендз - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ДЫРМОНДЪ Константинъ - дворянин - Новоалександровского уезда. - - Ковенской губернии -
  ДЫШЛЕВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Суражского уезда - - Витебской губернии -
  ДЫШО Францъ - ксендз - - имения Иванска. - Витебской губернии -
  Дю-ЛОРАНЪ Несторъ - - - Варшавский обыватель; был запасным Начальником Виленской станции железной дороги. - Виленская губерния -

  ЕЖЕВСКIЙ Каетанъ - однодворец - Бельского уезда - - Гродненской губернии - В Смоленскую арестантскую роту на 4 года
  ЕЛЕЦЪ Иванъ - дворянин - Пружанского уезда - - Гродненской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ЕЛЬСКIЙ - помещик - Волклвыкского уезда - - Гродненской губернии - Скрылся.
  ЕЛЬСКIЙ Александръ - - - Коллежский Ассесор. Заштатный чиновник Виленской Казенной Палаты. - Виленская губерния -
  ЕЛЬСКIЙ Иванъ - - - Отставной ротмистр. В формировании его шайки принимали участие: секретарь мирового посредника Миркевичъ, чиновники Новоалександровского окружного правления Климовичъ и Генрихъ Дулиховичх. Все трое успели убежать. - -
  ЕСИПОВИЧЪ-ОГРОДНIЦКIЙ Каликстъ - из дворян - Могилевского уезда - Отставной коллежский регистратор - Могилевской губернии -
  ЕСЬМАНЪ Генрихъ - дворянин - Игуменского уезда - брат Петръ - Минской губернии -
  ЕСЬМАНЪ Петръ - дворянин - Игуменского уезда - брат Генрихъ - Минской губернии -
  ЕСЬМАНЪ Юлiанъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ЖАБО Михаилъ - дворянин - Дисненского уезда - где родители его имеют имение. - Виленская губерния -
  ЖАДЕЙКО Клеофасъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ЖАКОВИЧЪ Иванъ - дворянин - - житель г.Вильно - Виленская губерния -
  ЖАЛУДКО Антонъ - мещанин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  ЖАМОЙТЕЛЬ Кароль - неутвержденный дворянин - - проживал в м.Кучайчи Виленской губернии. - Виленская губерния -
  ЖАРИНЪ Николай - дворянин - Быховского уезда - - Могилевской губернии -
  ЖАРНОВСКIЙ Янушъ - дворянин - г.Дрисса - - Витебской губернии -
  ЖВИРЖДОВСКIЙ Людвигъ (Топоръ) - - - Генерального штаба капитан, в Вильне имеет дом. - -
  ЖЕБРОВСКIЙ Адамъ - - - Виленский гражданин. - Виленская губерния -
  ЖЕБРОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Себежского уезда - Отец его имеет имение Боргучино, той же губернии Городецкого уезда. - Витебская губерния -
  ЖЕБРОВСКIЙ Константинъ - - - Поручик 6-й артеллерийской бригады. - -
  ЖЕЗНЕВСКIЙ - - - бывший офицер; неизвестного происходжения - -
  ЖЕЛИГОВСКIЙ Николай - дворянин - - проживал в г.Новогрудке - Минской губернии -
  ЖЕЛИГОВСКIЙ Чеславъ - дворянин - - проживал в г.Новогрудке - Минской губернии -
  ЖЕЛИГОВСКАЯ Юлiя - дворянин - - дворянка, проживала в г.Новогрудке - Минской губернии -
  ЖЕЛЯЗОВСКIЙ Юлiушъ - дворянин - - в последнее время служил писарем на почтовой станции Круцяляхъ Виленского уезда. - Виленская губерния -
  ЖЕНЕТО Георгiй - иностранец - - проживал в г.Слуцк. - Минской губернии -
  ЖИДОВИЧЪ Францъ - дворянин - - проживал в Игуменском уезде - Минской губернии -
  ЖИЗИЕВСКIЙ Карлъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевская губерния -
  ЖИЗНЕВСКIЙ Янсонъ - дворянин - - был управляющим имением малолетних помещиков Ракузовъ. - Могилевская губерния -
  ЖИЛЕВИЧЪ Эдуардъ - из дворян - - Губернский Секретарь - Ковенской губернии - В каторжную работу на заводах на 4 года
  ЖИЛЕВИЧЪ Ярославъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ЖИЛИНМКIЙ Иванъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ЖИЛИНСКIЙ Викторъ - дворянин - - кандидат С.-Петербургского университета. - Виленская губерния -
  ЖМАЙЛОВИЧЪ Иванъ - дворянин - Кобринскаго уезда - проживалъ въ Гродно. - Гродненская губерния -
  ЖОКЕВИЧЪ Iеронимъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ЖОЛНЕРОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Борисовского уезда - дер.Оздятычи, проживал в Петербурге. - Минской губернии -
  ЖУКОВСКIЙ Iосифъ - однодворец - Кобринского уезда - - Гродненской губернии - В Калужскую арестантскую роту на 1 год
  ЖУКОВСКIЙ Александръ - дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  ЖУКОВСКIЙ Владиславъ - - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  ЖУКОВСКIЙ Доминикъ - дворянин - - служил в Минской палате уголовного суда - Минская губерния -
  ЖУКОВСКIЙ Иванъ - дворянин - - содержал в аренде мызу в Лидском уезде. - Виленская губерния -
  ЖУКОВСКIЙ Семенъ - ксендз - - Гегужинского костела - Виленской губернии. -
  ЖУКОВСКIЙ Яковъ - мещанин - - г.Гродно - Гродненская губерния -
  ЖУКОВСКIЙ Янъ - - - Поручик затарейной №3 батареи 1 Сводной резервной Артеллирийской бригады. - -
  ЖУКЪ (ЖУКОВСКIЙ) - - - бывший офицер, прозмище Выкладникъ - -
  ЖУТОВИЧЪ Михаилъ - - Россiенскаго уезда - именуется дворянином - Ковенской губернии -
  ЗАIОНЧОВСКIЙ Iеронимъ - дворянин - - Виленской губернии. Проживал в д.Левкишках Ошмянского уезда - Виленской губернии. -
  ЗАБЛОЦКIЙ Iосифъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  ЗАБЛОЦКIЙ Иоакимъ (Станиславовъ) - дворянин - Ошмянский уезд - сын Заблоцкого Станислава - Виленской губернии. -
  ЗАБЛОЦКIЙ Станиславъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  ЗАБЛОЦКIЙ Феликсъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. -
  ЗАБОРОВСКIЙ Северинъ - однодворец - Новоалександровского уезда - проживал в Видзахъ при родителях. - Ковенская губерния -
  ЗАБОРСКIЙ Казимiръ - называющий себя дворянином - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ЗАВАДСКIЙ Альфредъ - дворянин - - проживал в Горках. - Могилевская губерния -
  ЗАВАДСКIЙ Андрей - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  ЗАВАДСКIЙ Брониславъ - из дворян - - бывший ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  ЗАВАДСКIЙ Евгенiй - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии -
  ЗАВАДСКIЙ Кароль - дворянин - - - Виленская губерния -
  ЗАВАДСКIЙ Михаилъ - мещанин - Белостокского уезда - м.Цасилькова - Гродненская губерния -
  ЗАВДСКIЙ Петръ - дворянин - Борисовского уезда - где его родители имеют имение "Гребенiя" - Минская губерния -
  ЗАВИСТОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - - Плоцкой губернии - Плоцкой губернии -
  ЗАВИША Иванъ - дворянин - Слонимского уезда - По его показанию, за имение, принадлежащее ему, ведется тяжба. - Гродненская губерния -
  ЗАВЛЕТОВСКIЙ Станиславъ - из дворян - Волковыкскаго уезда - прожнвалъ въ м.Зелвъ тогоже уъзда; отставной штабсъ-капитанъ Кубанскаго Егерскаго полка. - Гродненская губерния -
  ЗАГОРСКIЙ Наполеонъ - дворянин - Новоалександровского уезда - служил в Поневежском Окружном управлении. - Ковенская губерния -
  ЗАГОРСКIЙ Николай - дворянин - Новоалександровского уезда - проживал в арендуемом его матерью застенке Мазуревщизна. - Ковенская губерния -
  ЗАГОРСКIЙ Францъ - дворянин - - отставной штабс-капитан, помещик Минского уезда, имеет имение в Лидском уезде Виленской губернии. - Минская губерния -
  ЗАГОРЯНСКIЙ-КИСЕЛЬ карлъ - помещик - - - Минская губерния -
  ЗАГОРЯНСКIЙ-КИСЕЛЬ Станиславъ - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии -
  ЗАГОРЯНСКIЙ-КИСЕЛЬ Фердинандъ - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии -
  ЗАДАНОВСКIЙ Казимiръ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. -
  ЗАДЕРЕЙКО Викентiй - мещанин - г.Лиды - - Виленской губернии. -
  ЗАДЕРЕЙКО Игнатiй - мещанин - г.Лиды - - Виленской губернии. -
  ЗАЕМАЦКIЙ Раймундъ - ксендз - - Вовiарскаго костела Лидского уезда - Виленская губерния -
  ЗАЛЕВСКIЙ Францъ - мещанин - заштатного города Гонiондза - - Гродненской губернии -
  ЗАЛЕВСКИIЙ Александръ - шляхтич - Россiенскаго уезда - Ляльского прихода - Ковенская губерния -
  ЗАЛЪСКIЙ Iосифъ - дворянин - Динабургского уезда - - Витебской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  ЗАЛЪСКIЙ Игнацiй - дворянин - Динабургского уезда - - Витебской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  ЗАЛЪССКIЙ Феликсъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ЗАНЕМОЙСКIЙ Андрей - мещанин - - - Ковенская губерния -
  ЗАНКОВИЧЪ Лаврентий - - - Коллежский Регистратор Витебского уездного суда. - Витебской губернии -
  ЗАНКОВИЧЪ Францъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии - В каторжную работу на заводы на 6 лет
  ЗАПАСНИКЪ Александръ - - Лидского уезда - Виленской губернии, Лидского уезда. Имеет земли в околицах - Виленской губернии. -
  ЗАРЖЕЦКIЙ Михаилъ - неутвержденный дворянин - - Проживал в Минске - Минская губерния -
  ЗАХАРОВИЧЪ Игнатiй - шляхтич - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  ЗАХАРОВЪ Павелъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ЗАХОВСКIЙ Иванъ - шляхтич - Остроленского уезда - Плоцкой губернии - Плоцкой губернии -
  ЗАШТОВТЪ Наполеонъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ЗАШТОВТЪ Францъ - дворянин - Новоалександровского уезда - проживал при родителях в фольварке Олишки. - Ковенская губерния -
  ЗАШТОВТЪ Юлианъ - дворянин - Новоалександровского уезда - проживал в имении Антонишки помещика Клiота тогоже уезда. - Ковенская губерния -
  ЗВЪРОВИЧЪ Адольфъ - дворянин - - - Виленская губерния -
  ЗГОРЖЕЛЬСКIЙ Эдуардъ - дворянин - Речицкого уезда - - Минской губернии -
  ЗДАНОВИЧЪ Гилярiй - из дворян - - Коллежский Секретарь - Могилевская губерния -
  ЗДАНОВИЧЪ Игнатiй - дворянин - - - Виленская губерния -
  ЗДАНОВИЧЪ Игнатiй - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ЗДАРНОВСКIЙ Адамъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  ЗДРОЕВСКIЙ Эмерикъ - дворянин - Виленского уезда - проживал в г.Москве, где слушал лекции при университете, родители его имеют имение в Дисненском уезде. - Виленская губерния -
  ЗЕЛЕНОВСКIЙ Францъ - однодворец - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ЗЕЛИНСКIЙ Вицентiй - мещанин - Остроленского уезда - Плоцкой губернии - -
  ЗЕЛИНСКIЙ Яковъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленская губерния -
  ЗЕЛЬВОВИЧЪ Владиславъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ЗЕЛЬМИЦЪ Владимiръ - - - какой губернии неизвестно - -
  ЗЕМБРОВИЧЪ Юзефъ - мещанин - Сокольского уезда - м.Янова - Гродненская губерния -
  ЗЕМЕНЦКIЙ Брониславъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  ЗЕМЛЕВСКIЙ Адольфъ - шляхтич - - - Виленская губерния -
  ЗЕНКЕВИЧЪ Болеславъ - из дворян - - Отставной юнкер - Ковенской губернии - В каторжную работу на заводах на 4 года
  ЗЕНКОВИЧЪ Феликсъ - дворянин - - - Гродненская губерния -
  ЗНАДОВСКIЙ Фердинандъ - ксендз - Режицкого уезда - настоятель Розентальского костела. - Витебской губернии -
  ЗНАМЕРОВСКIЙ Леопольдъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ЗУБРОВСКIЙ Викентiй - шляхтич - Лидского уезда - в околице Осиповцы имеет собственный дом. - Виленской губернии. -
  ЗУБРОВСКIЙ Ипполитъ - дворянин - - имеет в г.Гродно два деревянных дома и поземельное имение в Гродненском уезде в Кульбиках. - Гродненская губерния -
  ЗЯБЫЦКIЙ Iосифъ - дворянин - Себежского уезда - - Витебская губерния -
  ИБЯНСКIЙ Иванъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  ИВАНОВСКIЙ Михаилъ - дворянин - - - Минская губерния -
  ИВАНОВСКIЙ Осипъ - дворянин - Виленского уезда - жил в местечке Молчянахъ того же уезда. Родители его владеют домом. - Виленской губернии. -
  ИВАНОВСКIЙ Фома - из дворян - Минского уезда - вольнопрактикующий врач. - Минской губернии -
  ИВАНОВСКIЙ Эдмундъ - из дворян - - бывший студент Киевского университета - Минской губернии -
  ИВАШКЕВИЧЪ Зениславъ - дворянин - Игуменского уезда - имения Фелицiаново. - Минской губернии -
  ИВАШКЕВИЧЪ Степанъ - дворянин - - - Ковенская губерния -
  ИВАШКЕВИЧЪ Степанъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии -
  ИГНАТОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - - занимался фотографией. - Гродненская губерния -
  ИГНАТОВИЧЪ Станиславъ - дворянин - - проживал в Новогрудском уезде - Минской губернии -
  ИЗБИДСКIЙ Францъ - дворянин - Пружанского уезда - - Гродненской губернии -
  ИЛЕНДА Андрей - - - Помошник лесника 1-го Сокольского лесничества - Гродненской губернии -
  ИЛИНИЧЪ Антонъ - - - Канцелярский служитель Виленского дворянского депутатского собрания. - Виленской губернии. -
  ИЛЬКОВСКIЙ Антонъ - дворянин - Пружанского уезда - - Гродненская губерния -
  ИЦЫКОВИЧЪ Пейсахъ - еврей - - из мещан Шавлянского еврейского общества - Ковенской губернии -
  ИШОРА Станиславъ - ксендз - - состоял Викарием в Желудском костеле Лидского уезда; уроженец г.Вильно. - Виленская губерния -
  КIЯНСКIЙ Митрофанъ - из дворян - - Инженер, подпоручик, из дворян Орловской губернии. - -
  КАВЕЛЬМАХЕРЪ Владиславъ - мещанин - г.Минск - - Минской губернии -
  КАЗАРИНЪ Ипполитъ - дворянин - - проживал в Лепельском уезде - Витебской губернии -
  КАЗИМИРСКIЙ Александръ - однодворец - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  КАЗИЦКIЙ Доминикъ - викарный ксендз - Новоалександровского уезда. - м.Дусяты - Ковенской губернии -
  КАЙРОВИЧЪ Казимиръ - дворянин - - проживал в Свенцянском уезде - Виленской губернии. -
  КАЛИНОВСКIЙ Витентiй Константинъ - дворянин - Гродненского уезда - - Гродненской губернии -
  КАЛИНОВСКIЙ Иосифъ - - - отставной Инженер-капитан - -
  КАЛИНОВСКIЙ Константинъ - дворянин - - - Гродненская губерния -
  КАЛИСЕВИЧЪ Карпъ - мещанин - Бельского уезда - былъ студентомъ Московскаго университета. - Гродненская губерния -
  КАМIОНКО Игнатiй - дворянин - Лепельского уезда - помещик имения Пышно-Горы. - Витебской губернии -
  КАМIОНКО Францъ - дворянин - Лепельского уезда - в этом же уезде ему принадлежит фольварок Пышногоры. - Витебской губернии -
  КАМЕНЕЦКIЙ Адамъ - дворянин - Свенцянского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  КАМЕНЕЦКIЙ Владиславъ - викарный ксендз - - м.Першая Минского уезда - Минская губерния -
  КАМИНСКIЙ Антонъ - однодворец - - - Минская губерния -
  КАМИНСКIЙ Викентiй - дворянин - - арендатор имения Строгоны Суражского уезда. - Витебская губерния -
  КАМИНСКIЙ Гаврiилъ - шляхтич - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  КАМИНСКIЙ Левъ - дворянин - - - Витебская губерния -
  КАНЕВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Гродненского уезда - - Гродненской губернии -
  КАРАБАНОВИЧЪ Александръ - дворянин - - ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  КАРАБАНОВИЧЪ Антонiй - дворянин - - Брат Игнаций - Минской губернии - умер
  КАРАБАНОВИЧЪ Игнацiй - дворянин - Игуменского уезда - фольварок Буды. Брат Антоний - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  КАРАБАНОВИЧЪ Матвъй - однодворец - Игуменского уезда - - Минская губерния -
  КАРАФЪ-КОРБУТЪ Вильгельм - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  КАРАФЪ-КОРБУТЪ Маврикiй - - - Титулярный Советник. Служил переводчиком в Витебской Палате Уголовного Суда. - Витебской губернии -
  КАРАФЪ-КОРБУТЪ Францъ - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  КАРНАЦЕВИЧЪ Iосифъ - однодворец - Дисненского уезда - был за фельдшера у графа Вiельгорскаго. - Виленская губерния -
  КАРНИЛОВИЧЪ Генрихъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  КАРНИЦКIЙ Антонъ - - Оршанского уезда - Отставной штабс-ротмистр, проживал в своем имении Карташевичах Оршанского уезда - Могилевской губернии -
  КАРНИЦКIЙ Константинъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - В каторжные работу в крепостях на 10 лет
  КАРОЛЬКЕВИЧЪ Петръ - шляхтич - Виленского уезда - - Виленская губерния -
  КАСПЕРОВИЧЪ Зигмундъ - шляхтич - - - Виленская губерния -
  КАСПЕРОВИЧЪ Осипъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  КАСПЕРОВИЧЪ Станиславъ - дворянин - Игуменского уезда - эконом помещика Венцлавовича, в фольварке "Вароколъ" - Минская губерния -
  КАЧИНСКIЙ Михаилъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  КВИНТО Астальфъ - дворянин - Динабургского уезда - был учеником Ковенской гимназии - Витебская губерния -
  КВЯТКОВСКIЙ Болеславъ Евстафiевъ - из дворян - - сын чиновника Шавельского уезда, из м.Япишекъ - Ковенская губерния -
  КВЯТКОВСКIЙ Викентiй - дворянин - Сеннинского уезда - - Могилевская губерния -
  КЕВЛЕВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  КЕЛЬЧЕВСКIЙ Иванъ - дворянин - Игуменского уезда - в этом же уезде владеет фольварком Якшицы. - Минской губернии -
  КЕЛЬЧЕВСКIЙ Константинъ - дворянин - Игуменского уезда - в этом же уезде владеет имением Якшицы. - Минской губернии -
  КЕНЗГАЙЛО Iосифъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  КЕРСНОВСКIЙ Петръ - помещик - Борисовского уезда - - Минская губерния -
  КЕРСНОВСКIЙ Эдуардъ - Отставной майор - Слонимского уезда - имеет в этом же уезде имение "Моловиды" - Гродненская губерния -
  КИЛДЫШЪ Доннвтъ - дворянин - Поневежского уезда - ученик Землемеро-таксаторских классов, учрежденных при Горы-Горецком институте. - Ковенская губерния -
  КИМБОРЪ Захаръ - дворянин - - - Виленская губерния -
  КИРКЛЕВСКIЙ Павелъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  КИСЕЛЬ Иванъ - - - Лекарский ученик Могилевского уездного врача - Могилевской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  КИСИЛЕВСКIЙ Болеславъ - из дворян - г.Варшава - - -
  КЛЕЕРЪ Юлiанъ - мещанин - г.Слуцк - - Минской губернии -
  КЛЕЧКОВСКIЙ Иванъ - - - Отставной Коллежский Секретарь, проживал в имении Лыщинского Оршанского уезда. - Могилевской губернии -
  КЛЕЧКОВСКIЙ Эдуардъ - дворянин - - в г.Трокахъ - Виленской губернии. -
  КЛИМАНСКIЙ Александръ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  КЛИМАНСКIЙ Михаилъ - мещанин - - проживал в Виленском уезде - Виленской губернии. -
  КЛИМАНТОВИЧЪ Александръ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  КЛИМАНТОВИЧЪ Антонъ - из дворян - - Прапорщик Лейб-Драгунского Псковского полка - Виленская губерния -
  КЛИМАНТОВИЧЪ Болеславъ - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  КЛИМОВИЧЪ Казимiръ - мещанин - Белостокского уезда - м.Заблудова - Гродненской губернии -
  КЛИМОВИЧЪ Фелицiанъ - мещанин - - вольнопрактикующий врач из мещан Минской губернии - Минской губернии -
  КЛИМОНТОВИЧЪ Владиславъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленская губерния -
  КЛОДНИНСКIЙ Михаилъ - дворянин - Полоцкого уезда - - Витебской губернии -
  КЛОПОТОВСКIЙ Игнатiй - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  КЛОСИНСКIЙ Викентiй - дворянин - - проживал в Свенцянском уезде - Виленской губернии. -
  КЛЮКОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Новогрудского уезда - Брат Лаврентiй - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  КЛЮКОВСКIЙ Лаврентiй - дворянин - Новогрудского уезда - брат Константинъ - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  КЛЮКОВСКIЙ Феликсъ - дворянин - - убит - Минской губернии -
  КОБУТЪ Iорданъ - дворянин - Игуменского уезда - Брат Iосиф. Родители их имеют в этом уезде усадьбу и 28 десятин земли. - Минской губернии -
  КОБУТЪ Iосифъ - дворянин - Игуменского уезда - Брат Iорданъ. Родители их имеют в этом уезде усадьбу и 28 десятин земли. - Минской губернии -
  КОБЫЛИНСКIЙ - звание и происхождение неизвестно - - Их шайка формировалась в Белицком уезде. - - Скрылся.
  КОБЫЛИНСКIЙ Iосифъ - неутвержденный дворянин - Седлецкого уезда - Люблинской губернии - Люблинской губернии -
  КОБЫЛИНСКIЙ Константинъ - дворянин - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  КОБЫЛИНСКIЙ Фома - дворянин - Белостокского уезда - имеет в этом же уезде имение Городня - Гродненская губерния -
  КОВАЛЕВСКIЙ Iосафатъ - из крестьян - Брестского уезда - Кандидат С.Петербургского университета, из крестьян - Гродненской губернии -
  КОВАЛЕВСКIЙ Антонъ - однодворец - - - Виленская губерния -
  КОВАЛЕВСКIЙ Зигмундъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  КОВАЛЕВСКIЙ Иванъ - дворянин - Люцинского уезда. - - Витебской губернии -
  КОВЕЛЬ-ЯНКО - - - настоящая фамилия неизвестна. - -
  КОВЕЦКIЙ Антонъ - ксендз - Полцкого уезда - м.Горбачева - Витебской губернии -
  КОВЕЦКIЙ Константинъ - однодворец - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  КОВЕЦКIЙ Фома - однодворец - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  КОВЛОКЪ Аврелiанъ - - г.Ковно - ученик гимназии - Ковенская губерния -
  КОГНОВИЦКIЙ Болеславъ - дворянин - Шавельского уезда - Брат Францъ. За родителями их состоит имение Поникельне. - Ковенской губернии -
  КОГНОВИЦКIЙ Францъ - дворянин - Шавельского уезда - Брат Болеслав. За родителями их состоит имение Поникельне. - Ковенской губернии -
  КОДЗЪ Ромуальдъ - дворянин - - проживал в фольварке Яцевщизнъ Борисовского уезда - Минской губернии -
  КОДЗЬ Валерианъ - дворянин - - - Минская губерния -
  КОДЗЬ Леонардъ - дворянин - - в последнее время в имении матери "Запольи", Борисовского уезда. - Минская губерния -
  КОЗАКЕВИЧЪ Адамъ - шляхтич - Вилкомирского уезда - - -
  КОЗАКОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - в этом же уезде отец его имеет имение Кураны - Ковенская губерния -
  КОЗАКОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Вилкомирского уезда - Отставной подпоручик - -
  КОЗЕЛЛО - дворянин - Вилейскаго уезда - - -
  КОЗЕЛЛО (Козелла) Осипъ - дворянин - Вилейскаго уезда - у отца имение Серречъ того же уезда. - Виленская губерния -
  КОЗЕЛЛО Августъ - дворянин - - проживал у матери в имении ее Барковщизнъ Вилейскаго уезда. - Виленской губернии. -
  КОЗЕЛЛО Владиславъ (Климентьевъ) - дворянин - Вилкомирского уезда - Сыновья Козелло Климентия. Брат Юлиан. - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  КОЗЕЛЛО Ефимъ - - (по делу не видно какой губернии) - Отставной Губернский Секретарь. Проживал в деревне Пуцилковичъ Борисовского уезда - Минской губернии -
  КОЗЕЛЛО Каетанъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  КОЗЕЛЛО Климентiй - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  КОЗЕЛЛО Павелъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  КОЗЕЛЛО Юлiанъ (Климентьевъ) - дворянин - Вилкомирского уезда - Сыновья Козелло Климентия. Брат Владислав. - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  КОЗЕЛЛЪ Евстафiй - дворянин - Вилейскаго уезда - где родители его имеют землю, на которой водворено 300 человек временно-обязанных крестьян. - Виленская губерния -
  КОЗЕЛЪ - помещик - Вилейскаго уезда - - -
  КОЗЕРОДСКIЙ Владиславъ - помещик - Пружанского уезда - где имеет имения: Коляды и Рудавецъ. - Гродненская губерния -
  КОЗИЧЪ Игнатiй - дворянин - - - Виленская губерния -
  КОЗЛОВСКIЙ - дворянин - Вилкомирского уезда - из под м.Зельвы - Ковенской губернии - местонахождение неизвестно
  КОЗЛОВСКIЙ Анастасiй - дворянин - Оршанского уезда - проживал в г.Витебск - Могилевской губернии - В каторжные работу в крепостях на 10 лет
  КОЗЛОВСКIЙ Апполинарiй - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленская губерния -
  КОЗЛОВСКIЙ Викентiй - дворянин - Вилейскаго уезда - отец его имеет в этом же уезде имение Соковщизну в 190 уволок земли. - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  КОЗЛОВСКIЙ Доминикъ - мещанин - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  КОЗЛОВСКIЙ Павелъ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. -
  КОЗЛОВСКIЙ Францъ - ксендз - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  КОЗЛОВСКIЙ Янъ - дворянин - Россiенскаго уезда - проживал в д.Вилькишках того же уезда. - Ковенская губерния -
  КОЙШЕВСКIЙ Брониславъ - дворянин - - проживал в г.Брест. - Гродненской губернии -
  КОЛАКОВСКIЙ Иванъ - дворянин - Режицкого уезда - Мать его имеет в этом же уезде имение Перемысль. - Витебская губерния -
  КОЛБЪ Вацлавъ - дворянин - - отего имеет имение Межицы в Лепельском уезде. - Витебской губернии -
  КОЛБЪ Пржемыславъ - - - Исключенный из службы по Саперным батальенам Подпоручик Николаевской инженерной академии. - -
  КОЛБЪ Сигизмундъ - дворянин - - проживал в имении Межицы Лепельского уезда. - Витебской губернии -
  КОЛЕНДО Владиславъ - шляхтич - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  КОЛЕСИНСКIЙ Адамъ - однодворец - Лидского уезда - дер.Нонишки; был органистом в костеле м.Жолудки. - Виленская губерния -
  КОЛОЧЕВСКIЙ Исидоръ - мещанин - - г.Слоним - Гродненская губерния -
  КОЛУПАЙЛО - помещик - Волклвыкского уезда - - - как слышно убит.
  КОЛУСОВСКIЙ Iосифъ - - - Бывший студент С.Петербургской, потом Варшавской Медико-Хирургической Академии. - -
  КОЛУСОВСКIЙ Цезарiй - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленская губерния -
  КОЛЫШКО Болеславъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленская губерния -
  КОЛЫШКО Михаилъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  КОМАРОВСКIЙ Ричардъ - дворянин - Сеннинского уезда - где имеет нераздельное с братом имение Трухановичи. - Могилевской губернии -
  КОМАРЪ Владиславъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  КОМБОРЪ Климентiй - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  КОНГОВИЦКIЙ Оттонъ Антоновъ - дворянин - Тельшевского уезда - дер.Лявды Бейсагольского прихода - -
  КОНДЕ-МАРКВОТА-РЕЙНГАРТЕНЪ (БАРОНЪ) - дворянин - Рижского уезда - Лифляндской губернии - Лифляндской губернии -
  КОНДРАТОВИЧЪ Адамъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  КОНДРАТОВИЧЪ Викентiй - дворянин - Дриссенского уезда - - Витебская губерния -
  КОНДРАТОВИЧЪ Паулина - дворянин - г.Вильно - дворянка г.Вильно - Виленской губернии. -
  КОНОПАТСКIЙ Антонъ - дворянин - - проживал в г.Вильно с родителями. - Виленская губерния -
  КОНОПЛЯНСКIЙ Францъ - дворянин - - был заседателем Виленской Гражданской Палаты. - Виленская губерния -
  КОНТКОВСКIЙ Викентiй - дворянин - Виленского уезда - в последнее время состоял экономом у дворянина Родзевича. - Виленская губерния -
  КОНТРИМОВИЧЪ Рофаилъ - из дворян - - Ветеринарный лекарь 2-го Лейб-Гусарского Павлоградского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка. - Виленской губернии. -
  КОНТРЫМ Фельксъ - помещик - Шавельского уезда - - Ковенской губернии - За смертью лично наказания не понес.
  КОНШЕВСКIЙ Михаилъ - сын помещика - - отец его имеет имение "Оржехово" - Гродненская губерния -
  КОНЪ Альбинъ - - - Прусский подданный - -
  КОНЮШЕВСКIЙ Брониславъ - дворянин - Новоалександровского уезда - проживал в м.Понедъль тогоже уезда. - Ковенская губерния -
  КОНЮШЕВСКIЙ Леонъ - дворянин - Новоалександровского уезда. - - Ковенской губернии -
  КОПЕЦЪ Адольфъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  КОПЛЕВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  КОПЛЕВСКIЙ Устинъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  КОРБУТЪ Антонъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  КОРБУТЪ Владиславъ - дворянин - - - Минская губерния -
  КОРВОВСКIЙ Антонъ - дворянин - - проживал в д.Пункишки Вилкомирского уезда. - Ковенская губерния -
  Корево Клетъ - помещик - Трокского уезда - Прапорщик. - -
  КОРЖЕНЕВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  КОРЖНЕВСКIЙ Антонъ - дворянин - - - Минской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  КОРЗУНЪ Абдонъ - дворянин - - фотограф в г.Вильно - Виленская губерния -
  КОРЗУНЪ Брунонъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  КОРЗУНЪ Иванъ - дворянин - - - Могилевская губерния -
  КОРИЗНО Адольфъ - дворянин - - сын помещика Шавельского уезда, имения Огоришки. - Ковенской губернии -
  КОРИЦКIЙ Рафаилъ - дворянин - Ловичскаго уезда - - Варшавской губернии -
  КОРКОЗОВИЧЪ Викторъ - дворянин - Игуменского уезда - в этом же имении жена его владеет имением Логахъ. - Минской губернии -
  КОРНИЦКIЙ Брониславъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  КОРОЛЬКЕВИЧЪ Iосифъ - шляхтич - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  КОРПИНСКIЙ Константинъ - дворянин - Люцинского уезда. - - Витебской губернии -
  КОРСАКЪ Андрей - дворянин - Мстиславского уезда - - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводах на 6 лет.
  КОРСАКЪ Антонъ - дворянин - Полоцкого уезда - - Витебской губернии -
  КОРСАКЪ Владимиръ - - - Подпоручик, уроженец Могилевской губернии. Имеет недвижимое имение в Могилевском уезде, нераздельное с братьями. - -
  КОРСАКЪ Владиславъ - помещик - Кобринского уезда - помещик имения Лясковичи Кобринского уезда - Гродненской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  КОРСАКЪ Иванъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  КОРСАКЪ Мечиславъ - дворянин - Могилевского уезда - в этом же уезде имеет нераздельное с братьями и сестрами имение. - Могилевская губерния -
  КОРСАКЪ Октавiй - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  КОРСАКЪ Ольгердъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии -
  КОРСАКЪ Феликсъ - дворянин - Себежского уезда - Имеет в этом же уезде ответное (спорное) имение. - Витебская губерния -
  КОРСАКЪ Францъ - дворянин - - - Могилевская губерния -
  КОРФЪ Александръ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  КОРФЪ Данiилъ - мещанин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  КОРФЪ Осипъ - неутвержденный дворянин - Пружанского уезда - - Гродненская губерния -
  КОРФЪ Эдуардъ - неутвержденный дворянин - Пружанского уезда - - Гродненская губерния -
  КОРЦИНЪ-ЖУКОВСКIЙ Рафаилъ - из дворян - - Губернский Секретарь - Могилевской губернии -
  КОРЧЕВСКIЙ Доминикъ - дворянин - Чериковского уезда - в этом же уезде имеет 3 десятины земли. - Могилевской губернии -
  КОРЧИНСКIЙ Каетанъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - проживал в Поневежского уезда дер.Липовинах Водзянского прихода. - Ковенская губерния -
  КОСЕЦКIЙ Апполинарiй - дворянин - Дисненского уезда - был управляющим у помещицы Корсаковой. - Виленская губерния -
  КОССАКОВСКIЙ Янушъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии - В каторжную работу на заводах на 4 года
  КОССАКОВСКIЙ Ярославъ - граф - Ковенского уезда - имеет в этом же уезде нераздельное с братом имение. - Ковенская губерния -
  КОССАЦКАЯ Владислава - - - помещица имения Шкилундишки Ошмянского уезда - Виленской губернии. -
  КОССОБУДСКIЙ Эразмъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  КОССОВСКIЙ Иванъ - мещанин - г.Минск - - Минская губерния -
  КОСТЕЦКIЙ Iосифъ - дворянин - Брестского уезда - - Гродненской губернии -
  КОСТКО - звание и происхождение неизвестно - - - - местонахождение неизвестно
  КОСТРОВИЦКIЙ Карлъ - помещик - Минского уезда - - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  КОСТЯЛКОВСКIЙ Осипъ - дворянин - - проживал Ковенского уезда в м.Кейданвхъ - Ковенская губерния -
  КОТКОВСКIЙ Владиславъ - дворянин - - служил в Дисненском уездном казначействе. - Ковенская губерния -
  КОТОВИЧЪ Александръ - дворянин - Шавельскаго уезда - Имеет имение нераздельное с матерью. - Ковенская губерния -
  КОТУЛЕВИЧЪ Викентiй - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  КОХАНОВСКIЙ Теофилъ - однодворец - Новоалександровского уезда. - - Ковенской губернии -
  КОХАНСКIЙ Iосифъ - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. - В каторжную работу на заводах на 8 лет
  КОХАНСКIЙ Александръ - дворянин - Трокского уезда - бывший писарь Недзинговскоговолостного правления - Виленской губернии. - В каторжную работу в крепост.Сибири на 10 лет.
  КОХАНСКIЙ Викентiй - ксендз - Трокского уезда - настоятель приходского костела в Трокском уезде - Виленской губернии. - В каторжную работу в крепост.Сибири на 10 лет.
  КОХАНСКIЙ Михаилъ - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. - В каторжную работу на заводах на 6 лет
  КОХАНЪ Кондратъ - мещанин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  КОЦЕЛЛО (КОЗЕЛЛО) Андрей - дворянин - Вилейскаго уезда - - Виленской губернии. -
  КОЧЕНЪ Венцеславъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  КОЧКЕЛЛО Константинъ - мещанин - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  КОШАНСКIЙ Михаилъ - из дворян - Чериковского уезда - Отставной Губернский Секретарь. - Могилевской губернии -
  КРАГЕЛЬСКIЙ Александръ - дворянин - - Брат Иван. Радомской губернии. - -
  КРАГЕЛЬСКIЙ Иванъ - дворянин - - Брат Александр. Радомской губернии. - -
  КРАЕВСКIЙ Викентiй - шляхтич - Минского уезда - - Минской губернии -
  КРАКОВСКIЙ - - - неизвестного происхождения - -
  КРАМКОВСКIЙ Викторъ - дворянин - Белостокского уезда - - Гродненская губерния -
  КРАСНИКЪ Сигизмундъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  КРАСОВСКIЙ Iосифъ - однодворец - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  КРАСОВСКIЙ Альбертъ - дворянин - Ковенского уезда - из Бобтъ - -
  КРАСОВСКIЙ Титъ - дворянин - Пинского уезда - - Минская губерния -
  КРАСОВСКIЙ Юзефъ - шляхтич - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  КРЕНОЖИЦКIЙ Константинъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  КРЖЕВИЦЪ Францъ - дворянин - Сокольского уезда - помъщикъ Сокольскаго уъзда, имънiя Галяки того же уъзда. - Гродненская губерния -
  КРЖЕЛИНСКIЙ Александръ - дворянин - Липовецкого уезда - Киевской губернии - -
  КРЖИВОБЛОЦКIЙ Альбинъ - однодворец - Пружанского уезда - При аресте отобраны у него 12 рублей серебром и отданы на хранение Капитану Мостковскому. - Гродненской губернии -
  КРЖИВОБЛОЦКIЙ Болеславъ - дворянин - Пружанского уезда - проживал в г.Ковно - Гродненской губернии -
  КРЖИЖАНОВСКIЙ Андрей - ксендз - Могилевского уезда - Фащаевскаго костела - Могилевской губернии -
  КРЖИЖАНОВСКIЙ Иванъ - дворянин - - Коллежский Регистратор, при упразднении питейного отделения в Минской казенной палате оставлен за штатом. - Минская губерния -
  КРЖИЖАНОВСКIЙ Петръ - - - Пятисотский м.Шакинова Шавельского уезда - Ковенской губернии -
  КРЖИСТАЛОВИЧЪ Иванъ - дворянин - - бывший студент Горы-Горацкаго института. - Витебская губерния -
  КРИЖАНОВСКIЙ Михаилъ - однодворец - - проживал в околице Тальмонтовъ Лидского уезда - Виленской губернии. -
  КРИКШТЕЙНЪ Александръ - дворянин - - - Минской губернии -
  КРОМБЛЕВСКIЙ Казимиръ - дворянин - Новоалександровского уезда - проживал при родителях в имении Вижи помещицы Клитовой. - Ковенская губерния -
  КРУКОВИЧЪ Владиславъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводах на 8 лет.
  КРУКОВИЧЪ Генрихъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  КРУКОВСКIЙ Антонъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  КРУКОВСКIЙ Войцъхъ - колонист - - проживал в г.Брест. - Гродненской губернии -
  КРУКОВСКIЙ Игнатiй - - - Титулярный Советникъ, чиновник Ковенской Палаты Государств.Имущест. - Ковенской губернии -
  КРУКОВСКIЙ Николай - дворянин - - проживал в Сенненском уезде Могилевской губернии. - Минской губернии -
  КРУЛИКОВСКIЙ Владиславъ - однодворец - Кобринскаго уезда - Былъ ученикомъ въ Пинской гимназiи. - Гродненская губерния -
  КРУНОВИЧЪ (КРУПОВИЧЪ) Иванъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  КРУПОВИЧЪ Iосифъ - однодворец - Лидского уезда - В деревне Беньковичахъ этого же уезда владеет домом с землею. - Виленской губернии. -
  КРУПОВИЧЪ Климентiй - шляхтич - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  КРУПОВИЧЪ Семенъ - однодворец - Лидского уезда - проживал в околице Вишкунцы. - Виленская губерния -
  КРУПСКIЙ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - проживал в г.Игуменъ - Минская губерния -
  КРУШЕВСКIЙ Иванъ - из дворян - Виленского уезда - ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  КРУШИНСКIЙ Максимилiанъ - дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  КРЫЖАНОВСКIЙ Iосифъ - однодворец - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  КСЕНЖЕПОЛЬСКIЙ Францъ - дворянин - Съдлецкаго уезда - Люблинской губернии - Люблинской губернии -
  КУКИНЪ Иванъ - из дворян - - бывший ученик Минской гимназии. Последнее время проживал у матери в Бобруйске. - Минская губерния -
  КУЛАКОВСКIЙ Сарматъ - дворянин - - Отставной Титулярный Советник. - Виленская губерния -
  КУЛАКЪ Михаилъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии -
  КУЛЕША Константинъ - дворянин - Ломжинского уезда - - -
  КУЛЕШЪ Августинъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  КУЛЕШЪ Викентiй (Федоровъ) - шляхтич - Ошмянский уезд - деревни Гоновщизны. Сын Кулешъ Федора - Виленской губернии. -
  КУЛЕШЪ Осипъ - дворянин - - проживал в Свенцянском уезде. Отец его имеет в Речицком уезде имение Гряди. - Виленской губернии. -
  КУЛЕШЪ Федоръ - шляхтич - Ошмянский уезд - деревни Гоновщизны - Виленской губернии. -
  КУЛИКОВСКIЙ Петръ - дворянин - Ошмянский уезд - до предания суду жил в фольварке Саковщизнъ, арендуемом его матерью от графа Тышкевича. - Виленской губернии. -
  КУЛИКОВСКIЙ Эдуардъ - дворянин - - проживал в собственном имении Линкальнъ Шавельского уезда - Ковенской губернии -
  КУЛЛАКЪ Адольфъ - дворянин - Полоцкого уезда - - Витебской губернии -
  КУЛЬ Фелицiанъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  КУЛЬВИЦЪ Юлiан - дворянин - Ковенского уезда - проживал в г.Вильно - Ковенская губерния -
  КУЛЬЧИНСКIЙ - - - Служил начальником Гродненской станции Варшавской железной дороги. - - умер от ран
  КУЛЬЧИНСКIЙ Леопольдъ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  КУЛЬЧИЦКIЙ Болеславъ Францевъ - - - Бывший подпоручик Михайловской артеллерийской академии. - -
  КУНИКОВСКIЙ Иванъ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. - В Тульскую арестансткую роту на 3 года
  КУНЦЕВИЧЪ Константинъ - дворянин - г.Вильно - Губернский секретарь Виленского приказа общественного призрения. - Виленская губерния -
  КУПЛЕВСКIЙ Нарцызъ - шляхтич - Поневежского уезда - Ремигольскаго прихода - Ковенская губерния -
  КУРНАТОВСКIЙ Рафаилъ - - - отставной подпоручик Резервного Саперного полубатальена; со времени отставки проживал в имении отца Савицишкахъ Поневежского уезда. - Ковенская губерния -
  КУХАРСКIЙ Казимиръ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - - Ковенская губерния -
  КУЧЕВСКIЙ Александръ - дворянин - Тельшевского уезда - - -
  КУЧИНСКIЙ Иванъ - мещанин - Трокского уезда - проживал на мызе Релишкахъ помещика Шахны. - Виленская губерния -
  КУШЕВСКIЙ - - - Дворянин, арендный владелец села Волосевичъ - -
  КУШЕЛЕВСКIЙ Августъ - дворянин - Острогскаго уезда - Волынской губернии - Волынской губернии -
  КУШЛЕЙКО Фома - помещик - - отставной офицер, помещик Ковенского уезда - -

  ЛАБУЦА Александръ - - Виленского уезда - называет себя дворянином - Виленской губернии. -
  ЛАВРЕНОВИЧЪ Iосиф - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  ЛАВРИНОВИЧЪ Винцентiй - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии -
  ЛАВРИНОВИЧЪ Иванъ - мещанин - - проживал в Виленском уезде - Виленской губернии. -
  ЛАВРИНОВИЧЪ Станиславъ - однодворец - - проживал в Виленском уезде - Виленской губернии. -
  ЛАЗАРЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ЛАЗОВИЦКIИ Валерiанъ, - однодворец - Гроденского уезда - прожнвалъ въ Фольваркъ Зобiе. - Гродненская губерния -
  ЛАЗОВСКIЙ Эдуардъ - - Новогрудского уезда - вольнопрактикующий врач - Минской губернии -
  ЛАЗОВСКIЙ Юзефъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии - В каторжную работу в рудниках на 15 лет
  ЛАКИСЪ Николай - дворянин - Полцкого уезда - отец его имеет имение Морочи. - Витебской губернии -
  ЛАНДСБЕРГЪ Донатъ - шляхтич - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  ЛАПИНСКIЙ Болеславъ - дворянин - - владеет с братом в Белостокском уезде несколькими десятинами земли. - Гродненской губернии -
  ЛАПИНСКIЙ Вицентiй - шляхтич - Россiенскаго уезда - проживал в Ботегольском приходе. - Ковенская губерния -
  ЛАПИНСКIЙ Михаилъ - мещанин - г.Поневежа - - Ковенской губернии -
  ЛАПИНСКIЙ Никодимъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  ЛАПИЦКIЙ Гекторъ - помещик - Минского уезда - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  ЛАППО Августинъ - ксендз - Полцкого уезда - м.Горбачева - Витебской губернии -
  ЛАСОВСКIЙ Антонъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  ЛАССКIЙ Бонифацiй - шляхтич - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  ЛАССКIЙ Францъ - - - канцелярский служитель Могилевской уголовной палаты - Могилевская губерния -
  ЛАСТОВСКIЙ Леопольдъ - дворянин - - проживал в Вильно, в типографии Киркора. - Виленская губерния -
  ЛАСТОВСКIЙ Петръ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. -
  ЛАШКЕВIЧЪ Фелицiянъ - ксендз - - из Новогрудка - -
  ЛАШКЕВИЧЪ Андрей - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  ЛЕВИЦКIЙ Людвигъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ЛЕВИЦКIЙ Федоръ - - - Канцелярский служитель канцелярии Новогрудского уездного предводителя дворянства - Минской губернии -
  ЛЕГОВИЧЪ Андрей - - - Виленский гражданин - Виленской губернии. -
  ЛЕГОВИЧЪ Викентiй - дворянин - Трокского уезда - Виленской губернии. - Виленской губернии. -
  ЛЕГОВИЧЪ Ивенъ - дворянин - Трокского уезда - Виленской губернии. - Виленской губернии. -
  ЛЕЙЗЕРОВИЧЪ Файвъ - еврей - - из мещан Шавлянского еврейского общества - Ковенской губернии -
  ЛЕЙТОНЪ Казимиръ - дворянин - - проживал в Марiенгаузенъ Люцинского уезда. - Витебской губернии -
  ЛЕЛИВА - звание и происхождение неизвестно - - - - местонахождение неизвестно
  ЛЕЛИВА - - - По словам некоторых мятежников настоящая фамилия Ваньковичъ - -
  ЛЕМЕШЕВСКIЙ Эдуардъ - - - отставной юнкер, уроженецъ Трокского уезда. - Виленская губерния -
  ЛЕМКЕ Эдуардъ - неутвержденный дворянин - - Воспитанник Варшавской Главной школы. - -
  ЛЕНАРТОВИЧЪ Iосифъ - шляхтич - - - Виленская губерния -
  ЛЕНГЕРЪ Францъ - - - обыватель Варшавы - -
  ЛЕНКОВИЦКIЙ Иванъ - дворянин - Горецкаго уезда - где отец его имеет Старый-Склецъ - Могилевская губерния -
  ЛЕНКОВСКIЙ Феликсъ - ксендз - Поневежского уезда - Кракиновского костела. - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  ЛЕННИКЪ Александръ - дворянин - Могилевского уезда - где имеет 140 десятин земли. - Могилевской губернии -
  ЛЕННИКЪ Евгенийъ - дворянин - - был письмоводителем посредника полюбовного межевания 1-го участка Копысскаго уезда. - Витебская губерния -
  ЛЕНСКIЙ Зенонъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  ЛЕНСКIЙ Константинъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  ЛЕОНОВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Себежского уезда - В этом же уезде в деревне Арилоановке имеет 5 десятин земли. - Витебская губерния -
  ЛЕПКОВСКIЙ Михаилъ - - - Бывший студент С.Петербургского Университета - -
  ЛЕПКОВСКIЙ Северинъ - из дворян - - отставной офицер - Витебская губерния -
  ЛЕСНЕВСКIЙ Эрикъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  ЛЕЩИНСКIЙ Александръ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  ЛЕЩИНСКIЙ Константинъ - однодворец - Кобринскаго уезда - села Рыбны. - Гродненская губерния -
  ЛЕЩИНСКАЯ Анеля - дворянин - - вдова, дворянка г.Вильно. - Виленская губерния -
  ЛИДЕЙКО Матвъй - ксендз - Трокского уезда - Жижморского костела - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ЛИЛЬКОВСКIЙ Антонъ - дворянин - - - Гродненской губернии -
  ЛИМАНОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Динабургского уезда - Брат Люцiан. В этом же уезде им принадлежит имение Подгурье нераздельное с их матерью, братьями и сестрами. - Витебской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  ЛИМАНОВСКIЙ Антонъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  ЛИМАНОВСКIЙ Люцiанъ - дворянин - Динабургского уезда - Брат Iосиф. В этом же уезде им принадлежит имение Подгурье нераздельное с их матерью, братьями и сестрами. - Витебской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  ЛИПАРСКIЙ Зигмундъ - дворянин - - - Ковенская губерния -
  ЛИПИНСКIЙ Антонъ - дворянин - Кобринского уезда - проживал в фольварке Карловичи помещика Оржешко. - Гродненская губерния -
  ЛИПНИЦКIЙ Францъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ЛИПСКIЙ Александръ - дворянин - Слонимского уезда - арендовал имение Сныковичи - Гродненская губерния -
  ЛИПШТОВИЧЪ Францъ - личный дворянин - - проживал в м.Шакинова Шавельского уезда - Ковенской губернии -
  ЛИСОВСКIЙ Геронимъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  ЛИТВИНИКЪ Василiй - мещанин - г.Копыса - - Могилевской губернии - В Тульскую арестансткую роту на 3 года
  ЛИХОДЗIЕВСКIЙ Болеславъ - дворянин - Бобруйского уезда - - Минская губерния -
  ЛОБАНОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - - проживал в околице Литошки, Ковенского уезда - Ковенская губерния -
  ЛОБАНОВСКIЙ Янъ Александровъ - - Свенцянского уезда - Виленской губернии. - Виленской губернии. -
  ЛОЗИЦКIЙ Константинъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ЛОЙБА Ксавелiй - - - Губернский Секретарь. Был становым приставом Трокского уезда Виленской губернии. - Виленской губернии. -
  ЛОКУЦЕВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленская губерния -
  ЛОМАНОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Мстиславского уезда - - Могилевской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  ЛОМАНОВИЧЪ Болеславъ - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  ЛОПАЦИНСКIЙ граф Вильгельмъ - - Дисненского уезда - помещик. Скрылся от розысков правительства. - Виленской губернии. -
  ЛУКАЦЕВИЧ Степанъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ЛУКАШЕВИЧЪ - дворянин - Слонимского уезда - - Гродненской губернии - убит.
  ЛУКАШЕВИЧЪ - - - неизвестного происходжения - -
  ЛУКАШЕВИЧЪ Иосифъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ЛУКАШЕВИЧЪ Осипъ - - - Стрелок 1-го Сокольского лесничества - Гродненской губернии -
  ЛУКАШЕВИЧЪ Рудольфъ - дворянин - - сын Берейтора, проживал в Вильно. Имущество состоит в Вильно, дом на набережной. - Виленская губерния -
  ЛУКАШЕВИЧЪ Францъ - - - Стрелок 1-го Сокольского лесничества - Гродненской губернии -
  ЛУКАШЕВИЧЪ Янъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  ЛУКОВИЧЪ Осипъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ЛУНЕВСКIЙ Иванъ - - - сын лесничего. Проживал с отцом в урочище Перекопъ Гродненской губернии. - Гродненская губерния -
  ЛУНКЕВИЧЪ Болеславъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  ЛЫЩИНСКIЙ Егоръ - - Оршанского уезда - Отставной Губернский Секретарь. Жил в имении отца своего Чириловъ Оршанского уезда. - Могилевской губернии -
  ЛЮБИЧЪ - - - какого происхождения и где находятся неизвестно - -
  ЛЮГАЙЛО Брониславъ - дворянин - г.Вильно - Отставной поручик. Казнен в г.Ковно. - Виленской губернии. -
  ЛЮТКЕВИЧЪ - - - Ковенской губернии - -
  ЛЮТКЕВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  ЛЯВДАНСКIЙ Бенедиктъ - дворянин - - ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  ЛЯВДАНСКIЙ Эдуардъ - дворянин - - ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  ЛЯГЕВНЕЦКIЙ Иванъ Адамъ - помещик - Слонимского уезда - имеет имение "Выдзянъ" - Гродненская губерния -
  ЛЯНДСБЕРГЪ Венцеславъ - - - купеческий сын. Города Митавы. Проживал в м.Жижморахъ Трокского уезда Виленской губернии - -
  ЛЯСКОВИЧЪ Альбертъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленская губерния -
  ЛЯСКОВСКIЙ - - Ковенской губернии - Известен под именем Игнатия с Горчизны, бывший офицер Генерального Штаба. - -
  ЛЯСКОВСКIЙ (Собекъ) - - - Подпоручик 1-й полевой артеллерийской бригады. - -
  ЛЯСОТА Iосифъ - однодворец - Кобринского уезда - - Гродненской губернии - В Тульскую арестансткую роту на 3 года
  ЛЯУГИНЪ Казимiръ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  МАIЕВСКIЙ Францъ - мещанин - Белостокского уезда - местечка "Хорощи" того же уезда, где и был пятисотским. - Гродненская губерния -
  МАЕВСКIЙ Алоизiй - дворянин - Пружанского уезда - родители его владеют в этом уезде фольварком Руковецъ. - Гродненской губернии -
  МАКАРСКIЙ Эдуардъ - дворянин - - имеет в Минске дом. - Минской губернии -
  МАКОВЕЦКIЙ Аркадiй - дворянин - Чериковского уезда - - Могилевской губернии -
  МАКОВЕЦКIЙ Брониславъ - дворянин - Себежского уезда - Отец его имеет в этом же уезде имение "Заломилье" - Витебская губерния -
  МАКОВЕЦКIЙ Генрихъ - дворянин - - прапорщик корпуса лесничих, проживал в Вильно - Могилевская губерния -
  МАКОВЕЦКIЙ Михаилъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - В каторжные работу в крепостях на 12 лет
  МАКОВСКIЙ Андрей - мещанин - - проживал в Трокском уезде - Виленской губернии. -
  МАКСИМОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Лепельского уезда - был в Лепельском уездном суде канцелярским служителем. - Витебская губерния -
  МАЛАХОВСКIЙ - - - Корпуса Путей Сообщения поручик. - -
  МАЛАХОВСКIЙ Александръ - - (по делу не видно какой губернии) - из обер-офицерских детей - -
  МАЛЕВИЧЪ - помещик - Волклвыкского уезда - - Гродненской губернии - Скрылся.
  МАЛЕВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Слуцкого уезда - убит - Минской губернии -
  МАЛЕВСКIЙ Кипрiянъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  МАЛЕНЧИНСКIЙ Адамъ - дворянин - Невельского уезда - в этом же уезде имеет имение Лашково. - Витебская губерния -
  МАЛЕЦКIЙ Доминикъ - - - бывший офицер - -
  МАЛЕЦКIЙ Касперъ - - - бывший офицер; неизвестного происходжения - -
  МАЛЕЦКIЙ Осипъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  МАЛИНОВСКIЙ Викентiй - шляхтич - Бельского уезда - - Гродненской губернии -
  МАЛИНОВСКIЙ Казимиръ - дворянин - - проживал в г.Бобруйск, служа волостным писарем. - Минская губерния -
  МАЛИЦКIЙ Карлъ - дворянин - - именует себя австрийским поддпнным. Проживал у Дмировскогоуездного предводителя дворянства Орловской губернии. При аресте С.Петербургскими полицейскими отобрано 261 руб. 34 коп. - -
  МАЛИШЕВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  МАЛИШЕВСКIЙ Титусь - шляхтич - Тельшевскаго уезда - м.Ворни - Ковенская губерния -
  МАЛЬКОВСКIЙ Иванъ - мещанин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  МАЛЬМУНДЪ Ипполитъ - неутвержденный дворянин - - проживал в фольварке Жижмы, Вилкомирского уезда. - Ковенская губерния -
  МАНУСЕВИЧЪ Томашъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  МАНЦЕВИЧЪ Иванъ - - - Прапорщик. Уроженец Могилевской губернии. - -
  МАНЦЕВИЧЪ Михаилъ - - - Прапорщик. Уроженец Могилевской губернии. - -
  МАНЧИНСКIЙ Осипъ - однодворец - Трокского уезда - - Виленская губерния -
  МАНЬКОВСКIЙ Онуфрiй - дворянин - - - Виленской губернии. -
  МАНЬКОВСКIЙ Павелъ - дворянин - г.Кобрин - - Гродненской губернии -
  МАРКЕВИЧЪ Iосифъ - ксендз - Поневежского уезда - Кракиновского костела. - Ковенской губернии - В каторжную работу в крепост.Сибири на 10 лет.
  МАРТЫНОВЪ Михаилъ - дворянин - Чериковского уезда - - Могилевской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  МАРЦИНКЕВИЧЪ Александръ - дворянин - Борисовского уезда - был полесовщиком в имении графа Плятера - Минская губерния -
  МАРЦИНКЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Борисовского уезда - был полесовщиком в имении графа Плятера - Минская губерния -
  МАРЦИНКЕВИЧЪ Казимиръ - дворянин - - проживал в арендуемом матерью имении Чапилле Поневежского уезда. - Ковенская губерния -
  МАРЦИНКЕВИЧЪ Оттонъ - дворянин - - проживал в Подбержанской парафии Поневежского уезда. - Ковенская губерния -
  МАРЦИНОВСКIЙ Болеславъ - дворянин - г.Минск - - Минская губерния -
  МАРЦИНОВСКIЙ Николай - дворянин - Рогачевского уезда - - Могилевской губернии -
  МАРЦЫНКЕВИЧЪ Данiилъ - дворянин - - проживал в г.Поневеже - Ковенской губернии -
  МАРЧЕНКО Илларiонъ - - Новогрудского уезда - из обер-офицерских детей - Минской губернии -
  МАРЫШЕВСКIЙ Болеславъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  МАСАЛЬСКIЙ Адольфъ - князь - Гродненскаго уезда - Проживал в Вильно. Дворянин - Гродненская губерния -
  МАСАЛЬСКIЙ Карлъ - дворянин - Слонимского уезда - - -
  МАСЛО Леонъ - дворянин - - эконом фольварка Ховавщизны Ошмянского уезда. - Виленская губерния -
  МАТОНОВИЧЪ Брокардъ - ксендз - - настоятель приходского костела в м.Ораны Трокского уезда. - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  МАТУСЕВИЧЪ Антонъ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  МАТУСЕВИЧЪ Антонъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  МАТУСЕВИЧЪ Викторъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  МАТУСЕВИЧЪ Вицентiй - дворянин - Россiенскаго уезда - проживал в д.Рупши. - Ковенская губерния -
  МАТУСЕВИЧЪ Густавъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  МАХВИЦЪ Владиславъ - дворянин - Волковыкскаго уезда - - Гродненская губерния -
  МАЦIЕВСКIЙ Антонъ - дворянин - Ошмянского уезда - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  МАЦIЕВСКIЙ Константинъ - мещанин - г.Трокъ - - Виленской губернии. - В Смоленскую арестантскую роту на 2 года
  МАЦКЕВИЧЪ Антонъ - ксендз - Понвежского уезда - Подбржескаго костела. - -
  МАЦКЕВИЧЪ Блажей - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  МАЦКЕВИЧЪ Брониславъ - - - вольнопрактикующий врач г.Вильно - Виленской губернии. -
  МАЦКЕВИЧЪ Валерiянъ - дворянин - г.Ковно - - Ковенской губернии -
  МАЦКЕВИЧЪ Викентiй - дворянин - - - Ковенская губерния -
  МАЦКЕВИЧЪ Владиславъ - дворянин - Гродненского уезда - - Гродненской губернии -
  МАЦКЕВИЧЪ Григорiй - дворянин - - проживал в г.Москве - -
  МАЦКЕВИЧЪ Егоръ - однодворец - Динабургского уезда - - -
  МАЦКЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  МАЦКЕВИЧЪ Казимiмиръ - - - Бомбардир 1-й сводной Артеллирийской бригады; будучи в бессрочном отпуску, состоял ловчим у помещика Василевского Чериковского уезда Могилевской губернии - Могилевская губерния -
  МАЦКЕВИЧЪ Карлъ - однодворец - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  МАЦКЕВИЧЪ Карлъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  МАЦКЕВИЧЪ Леонъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  МАЦКЕВИЧЪ Людомиръ - из дворян - - вольнопрактикующий врач - Могилевской губернии - На житье в Томскую губернию
  МАЦКЕВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  МАШЕВСКIЙ Владиславъ - помещик - (по делу не видно какой губернии) - - - умер
  МАШЕВСКIЙ Владиславъ - - - Отставной штабс-капитан артиллерии - -
  МЕДУНЕЦКIЙ Казимиръ - дворянин - Себежского уезда - отцу его принадлежит имение Дубровки в Себежском уезде и д.Зябка в Дриссненском. - Витебская губерния -
  МЕДУНЕЦКIЙ Казимиръ - дворянин - Себежского уезда - Мать его имеет имения в Себежском уезде "Томены", "Борки", "Орловичи" и Тульской губернии Ефремовского уезда Вытемна. - Витебская губерния -
  МЕЙЕРЪ Альфонсъ - дворянин - Трокского уезда - проживал на мызе Сарафанишкъ. - Виленская губерния -
  МЕЙШТОВИЧЪ Сигизмундъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - В каторжную работу на заводах на 8 лет
  МЕЛЕШКЕВИЧЪ Николай - неутвержденный дворянин - - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  МЕНДЗИБЛОЦКIЙ Николай - дворянин - - - Виленская губерния -
  МЕНЮТКО Францъ - дворянин - - - Минской губернии -
  МЕРЖIЕВСКIЙ Маврикiй - дворянин - - отставной Коллежский Секретарь. Служил в Статс-Секретариате Царства Польского. - Виленская губерния -
  МЕРЛО Феликсъ - дворянин - Сенненского уезда - - Могилевской губернии -
  МЕСТЕРЪ Иванъ - помещик - - - Минская губерния -
  МИЗГЕРЪ Войцъхъ - однодворец - - - Гродненской губернии -
  МИКОТОВИЧЪ Юлiянъ - неутвержденный дворянин - - проживал в м.Ужегостье Трокского уезда. - Виленская губерния -
  МИКУЛЬСКIЙ Iосифъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  МИКУЛЬСКIЙ Константинъ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  МИКУЛЬСКIЙ Флорiанъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  МИЛАЧЕВСКIЙ - дворянин - Свенцянский уезд - - Виленской губернии. -
  МИЛАШЕВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Поневежского уезда - проживал в Вильно - Ковенская губерния -
  МИЛЕВИЧЪ Ильдефонсъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  МИЛЕВСКIЙ (ПОМIАНЪ) - звание и происхождение неизвестно - - - - местонахождение неизвестно
  МИЛЕВСКIЙ Алоизiй - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  МИЛЕВСКIЙ Апполинарiй - дворянин - - - Могилевской губернии -
  МИЛЕВСКIЙ Михаилъ - шляхтич - - проживал вЛидском уезде - Виленской губернии. -
  МИЛЕВСКIЙ Фаддей - дворянин - Вилкомирскаго уезда - У отца родовой участок земли в д.Стоянцы. - Ковенская губерния -
  МИЛКОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Бельскаго уезда - - Гродненская губерния -
  МИЛЛЕРЪ Климентiй - ксендз - Свенцянского уезда - - Виленской губернии. -
  МИЛОДОВСКIЙ - - - Имя и звание неизвестно, по показаниям бывших в шайке должен быть из военных. - -
  МИЛОШЕВИЧЪ Альбинъ - дворянин - Поневежского уезда - был чиновником в канцелярии б.Генерал-Губернатора. - Ковенская губерния -
  МИЛЬКЕВИЧЪ Гилярiй - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  МИНЕВИЧЪ Антонъ - шляхтич - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  МИНЕЙКО Сигизмундъ - дворянин - Ошмянского уезда - мать его имеет в этом уезде имение Болванишки. - Виленская губерния -
  МИНКЕВИЧЪ Iосифъ - мещанин - - студент Киевского университета. - Гродненская губерния -
  МИНСКIЙ Альбертъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленская губерния -
  МИНЧЕВСКIЙ Iосифъ - ксендз - Волковыкскаго уезда - настоятель Кржеменицкаго костела. - Гродненская губерния -
  МИНЯТО Игнатiй - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии -
  МИРОШНИКОВЪ Александр - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  МИТКЕВИЧЪ - - Тельшевского уезда - Отставной поручик. Проживал в имении своего отца Митсайцы. - -
  МИТКЕВИЧЪ Генрихъ - дворянин - Поневежского уезда - был письмоводителем при Мировом Посреднике Новоалександровского уезда 3-го участка; проживал в имении Пушки. - Ковенская губерния -
  МИТКЕВИЧЪ Здиславъ - дворянин - Оршанского уезда - владеет в этом имении фольварком Литвиново. - Могилевской губернии -
  МИТКЕВИЧЪ Тибурцiй - дворянин - Тельшевского уезда - в околице Укрынъ того же уезда отец его имеет дом. - Ковенской губернии -
  МИХАЙЛОВСКIЙ Iосифъ - мещанин - г.Ковно - - Ковенская губерния -
  МИХАЙЛОВСКIЙ Григорiй - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  МИХАЙЛОВСКIЙ Николай - дворянин - - служил в Минской палате Гражданского суда. - Минская губерния -
  МИХАЛОВКIЙ Людвигъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  МИХАЛОВСКIЙгаврiилъ - дворянин - - проживал в г.Вильно. - Виленской губернии. -
  МИХНЕВИЧЪ Людомиръ - однодворец - Луцкого уезда - Волынской губернии - Волынской губернии -
  МИЦКЕВИЧЪ Игнатiй - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии -
  МИЦКЕВИЧЪ Михаилъ - из дворян - - бывший студент С.-Петербургского университета - Могилевская губерния -
  МИЦКЕВИЧЪ Цезарь - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  МЛЫНСКIЙ Болеславъ - дворянин - Мозырского уезда - - Минской губернии -
  МЛЫНСКIЙ Владиславъ - дворянин - Мозырскаго уезда - отец его имеет в этом же уезде имение "Марелинъ" - Минская губерния -
  МОГИЛЬНИЦКIЙ Юрiй - помещик - Минского уезда - - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  МОЖЕЙКО Iосифъ - - - Рядовой, стрелок постоянной лесной стражи Поневежского лесничества. - Ковенской губернии - В каторжную работу в крепост.Сибири на 10 лет.
  МОЙСЕВИЧЪ Антонъ - однодворец - Чауссовского уезда - - Могилевской губернии -
  МОКИЧЪ Францъ - дворянин - Себежского уезда - Отец его имеет в этом же уезде имение "Якино" - Витебская губерния -
  МОКОВСКIЙ Александръ - дворянин - - - Минская губерния -
  МОКРЖЕЦКIЙ Адамъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  МОКРЖЕЦКIЙ Александръ - дворянин - - служил в Виленской палате Государственных имуществ, Губернский Секретарь. - Виленская губерния -
  МОКРЖЕЦКIЙ Болеславъ - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  МОЛЛЕРЪ Викентiй - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  МОНКЕВИЧЪ Винцентiй - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  МОНКЕВИЧЪ Доминикъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  МОНКЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Рогачевского уезда - - Могилевской губернии -
  МОНКЕВИЧЪ Павелъ - дворянин - Россiенскаго уезда - в этом же уезде имеет нераздельное с братом имение Iоце. - Ковенская губерния -
  МОНКЕВИЧЪ Станиславъ - дворянин - - - Могилевской губернии -
  МОНМТОВИЧЪ Болеславъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  МОНСТВИЛЛО Францъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  МОНТВИЛЛО Викентiй - неутвержденный дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  МОНТВИЛЛО Мечиславъ - неутвержденный дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  МОНТОВИЧЪ Рудольфъ - помещик - Гродненского уезда - - Гродненская губерния -
  МОНТРИМОВИЧЪ Леонардъ - из дворян - Поневежского уезда - Отставной Губернский секретарь - Ковенской губернии -
  МОНТРИМОВИЧЪ Оттонъ - дворянин - - проживал в д.Види Ковенского уезда - Ковенская губерния -
  МОНЧУНСКIЙ Альфонсъ - дворянин - - волостной писарь дер.Колотраны Виленской губернии Свенцянского уезда. - Виленская губерния -
  МОНЧУНСКАЯ (ур.НАРБУТЪ) Теодора - - - помещица имения Шавды Лидского уезда. Урожденная НАРБУТЪ, вдова. - Виленской губернии. -
  МОНЮШКО Адамъ - дворянин - Борисовского уезда - в этом же уезде владеет фольварком Замошь. - Минской губернии -
  МОНЮШКО Александръ - ксендз - Белостокского уезда - из дворян Белостокского уезда - Гродненской губернии -
  МОНЮШКО Климънтiй - мещанин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  МОРАЧЕВСКIЙ Адамъ - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  МОРГЕВИЧЪ Александръ - дворянин - Лидского уезда - содержал в аренде от помещика Табенского три пустоши в дер. Замостянах; имеет собственный фольварк Ганельки. - Виленская губерния -
  МОРГЕВИЧЪ Игнатiй - дворянин - Лидского уезда - брат Моргевичъ Петръ - Виленской губернии. -
  МОРГЕВИЧЪ Илья - дворянин - - органист костела св. Рафала в Вильне. - Виленская губерния -
  МОРГЕВИЧЪ Петръ - дворянин - Лидского уезда - в этом же уезде имеет фольварок Апельки. - Виленской губернии. -
  МОРГУЛЬЦЪ Стефанъ - дворянин - Бердичевского уезда - Киевской губернии - Киевской губернии -
  МОРОЗЪ Георгiй - дворянин - Борисовского уезда - где отец его имеет дом - Минская губерния -
  МОРОЗЪ Николай - священник - Пинского уезда - - Минской губернии -
  МОСАЛЬСКIЙ Иванъ - дворянин - Игуменского уезда - помешик имения Божiй Даръ. - Минской губернии -
  МОСКЕВИЧЪ Алексъй - дворянин - - - Могилевской губернии -
  МОСКЕВИЧЪ Викентiй - из дворян - - Коллежский Регистратор. - Могилевской губернии -
  МОЧУЛЬСКIЙ Бенедиктъ - дворянин - - был управляющим в фольварке Астрахамовке Борисовского уезда. - Минская губерния -
  МОЧУЛЬСКIЙ Францъ - ксендз - Россiенскаго уезда - м.Нъмекшты - Ковенская губерния -
  МОШИНСКIЙ Владиславъ - дворянин - - Варшавской губернии - Варшавской губернии -
  МОЩИНСКIЙ Густавъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  МОЩИНСКIЙ Иванъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  МУКЛЯНОВИЧЪ Янъ - дворянин - - - Ковенская губерния -
  МУРАШКО Франц - дворянин - - - Минская губерния -
  МЫСЛИЦКIЙ Iосифъ - - - Титулярный Советник - Витебской губернии -
  МЫСЛОВСКIЙ Павелъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  МЮНСТЕРЪ Адамъ - однодворец - - проживал в м.Скопишкахъ Вилкомирского уезда. - Ковенская губерния -
  МЯЛКОВСКIЙ Станиславъ - мещанин - - - Люблинская губерния -
  НАГОРСКIЙ Викентiй - шляхтич - Ошмянского уезда - - Виленская губерния -
  НАЙКОВСКIЙ Францъ - дворянин - - - Ковенская губерния -
  НАЛЬБОРСКIЙ Юлiан - - - обыватель Варшавы, по ремеслу слесарь. - -
  НАРБУТЪ - помещик - Кобринского уезда - Отставной капитан. - - Скрылся.
  НАРБУТЪ Болеславъ - дворянин - Лидского уезда - где отец его, отставной Капитан, имеет деревни: Шавры и Маяры. - Виленской губернии - местонахождение неизвестно
  НАРБУТЪ Болеславъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  НАРБУТЪ Людвиг - дворянин - Лидского уезда - где отец его, отставной капитан, имеет деревни Шавры и Маяки - -
  НАРВОЙТЪ - ксендз - - м.Поневъжина, Ковенской губернии - -
  НАРКЕВИЧЪ Александръ - неутвержденный дворянин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  НАРКЕВИЧЪ Казимiр - дворянин - Поневежского уезда - мать его в том же уезде имеет имение Огинцы. - Ковенская губерния -
  НАРКЕВИЧЪ Францъ - дворянин - - ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  НАРКЕВИЧЪ Эдуардъ - помещик - Вилкомирскаго уезда - где состоит у его матери имение Свирны. - Ковенская губерния -
  НАРКЕВИЧЪ Юрiй - дворянин - Шавельского уезда - мать его имеет в этом же уезде имение Гойжишки - Ковенской губернии -
  НАРКЕВИЧЪIосифъ - мещанин - г.Поневежа - - Ковенской губернии - В каторжную работу на заводах на 6 лет
  НАРУТОВИЧЪ Владиславъ - дворянин - Ковенского уезда - отец его имеет в этом же уезде имение Кудрянцы - Ковенской губернии -
  НАРУШЕВИЧЪ Михаилъ - шляхтич - Свенцянский уезд - - Виленской губернии. -
  НЕВИНСКIЙ Петръ - дворянин - - проживал в Трокском уезде - Виленской губернии. -
  НЕВЪДОМСКIЙ Iосифъ - однодворец - Трокского уезда - м.Сумилишки - Виленская губерния -
  НЕВЯДОМСКIЙ Францъ - мещанин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  НЕДЗВЕЦКIЙ Бернардъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  НЕДЗВЪЦКIЙ Михаилъ - дворянин - Режицкого уезда - - Витебской губернии -
  НЕДЗИНСКIЙ Игнатiй - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. - В каторжную работу на заводах на 6 лет
  НЕКРАШЪ Адольфъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  НЕКРАШЪ Казимiръ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  НЕКРЫШЪ Юзефъ - шляхтич - Ковенского уезда - дер.Доге. - Ковенская губерния -
  НЕЛЮБОВИЧЪ Антонъ - дворянин - Слонимского уезда - - Гродненской губернии -
  НЕМИРО Тадеушъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебская губерния -
  НЕМЫСКIЙ Константинъ - дворянин - Пружанского уезда - - Гродненской губернии -
  НЕНАРТОВИЧЪ Флорiанъ - мещанин - - Виленской губернии и уезда. - Виленская губерния -
  НЕПОКОЙЧИЦКIЙ Францъ - дворянин - Лидского уезда - проживал в г.Вильно. По духовному завещанию помещика Лидского уезда Бордокскаго ему принадлежит 100 рублей серебром. - Виленская губерния -
  НЕСЕНЕВИЧЪ Августъ - дворянин - - проживал в Ошмянском уезде - Виленская губерния -
  НЕТЕЦКIЙ Людвигъ - дворянин - Динабургского уезда - - -
  НИКОЛЯИ Станиславъ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленской губернии. -
  НИТОСЛАВСКIЙ Эдуардъ - из дворян - - - Виленской губернии. -
  НИЦКIЙ Иванъ - называющий себя дворянином - (по делу не видно какой губернии) - - - В Калужскую арестантскую роту на 1 год
  НОВАГОНСКIЙ Андрей - дворянин - - проживал в г.Вильно. - Виленская губерния -
  НОВАКОВСКIЙ Генрихъ - неутвержденный дворянин - - Служитель Вилейскаго уездного суда. - Минская губерния -
  НОВИЦКIЙ Андриянъ - - - дьякон виленского бернардинского римско-католического костела. - Виленская губерния -
  НОВИЦКIЙ Ричардъ - дворянин - - Отставной Губернский Секретарь. - Гродненская губерния -
  НОВИЦКIЙ Станиславъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  НОВИЦКIЙ Феликсъ - дворянин - - Коллежский Регистратор - Минская губерния -
  НОВИЦКIЙ Янъ - мещанин - - проживал в м.Пуняхъ Трокскаго уезда Виленской губернии - Виленская губерния -
  НОВИЧКIЙ Викентiй - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  НОВИЧКIЙ Францъ - из дворян - Игуменского уезда - Надворный Советник - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  НОВОДВОРСКIЙ Апполинарiй - дворянин - Игуменского уезда - родители его владеют в этом же уезде имением Лемшикъ. - Минской губернии -
  НОВОДВОРСКIЙ Кароль - неутвержденный дворянин - - проживал в д.Енейшъ Новоалександровского уезда. - Ковенская губерния -
  НОВОСЕЛЬСКIЙ - - - Служил по питейной части в г.Соколкъ Гродненской губернии - - Скрылся.
  НОВОСЕЛЬСКIЙ Данiель - из дворян - - бывший ученик Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  НОРЕЙКО Изидоръ - викарный ксендз - Тельшевского уезда - Горждовского прихода - -
  НОРЕЙКО Леопольдъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  НОРКЕВИЧЪ Болеславъ - французский подданный - - - -
  НОРКЕВИЧЪ Казимиръ - дворянин - - - Виленской губернии. - В каторжную работу на заводы на 6 лет
  НУГАРЕВИЧЪ Викентiй - викарный ксендз - - м.Куртовянъ Тельшевского уезда. - Ковенская губерния -
  ОБРОМПАЛЬСКIЙ Карлъ - - - отставноу Подпоручик, родители его имеют нераздельное с дядей имение в Лепельском и Полоцком уездах. - Витебская губерния -
  ОБРОМПАЛЬСКIЙ Михаилъ - дворянин - Дисненского уезда - помещик имения Сворачизна. - Виленской губернии. -
  ОБУХОВИЧЪ Наполеонъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ОБУХОВИЧЪ Оттонъ - дворянин - Гродненского уезда - - Гродненской губернии -
  ОБУХОВИЧЪ Феликсъ - мещанин - Белостокского уезда - местечка Заблудова. - Гродненская губерния -
  ОДЫНЕЦЪ Владиславъ - неутвержденный дворянин - - Проживал в Ковно в должности лакея, у помещика Чарноцкаго. - Ковенская губерния -
  ОДЫНЕЦЪ Лаура - - - дворянка, проживала в г.Вильно - Виленской губернии. -
  ОДЫНЕЦЪ Михаилъ - дворянин - Ошмянского уезда - где мать его арендует имение Гайстуны. - Виленская губерния -
  ОЗЕМБЛОВСКIЙ Викторъ - дворянин - Минского уезда - - Минская губерния -
  ОЗЕМБЛОВСКIЙ Сигизмундъ - дворянин - Виленского уезда - родители его имеют в Вильно два дома. - Виленская губерния -
  ОКМЯНСКIЙ Владиславъ - неутвержденный дворянин - - уроженец Вилкомирского уезда - Ковенская губерния -
  ОКУЛИЧЪ КазимiРъ - дворянин - Игуменского уезда - мать его имеет в этом же уезде мызу Гануте. - Минской губернии -
  ОКУЛИЧЪ Петръ - дворянин - - - Могилевская губерния -
  ОКУЛИЧЪ-КАЗАРИНЪ Людвигъ - - - Канцелярский чиновник Могилевской Гражданской палаты - Могилевской губернии -
  ОКУЛЬСКIЙ Францъ - дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  ОКШЕВСКIЙ Адамъ - дворянин - - проживал в г.Могилев - Могилевской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  ОЛЕНДЗСКIЙ Антонъ - - - Подпоручик пешей артиллерии. Отец его живет в д.Тучинъ Бяльскаго уезда Люблинской губернии. - -
  ОЛЕНСКIЙ Эдуардъ - дворянин - Сенцянского уезда - - Могилевской губернии -
  ОЛЕХНОВИЧЪ Станиславъ - дворянин - - проживал в Виленском уезде - Виленской губернии. -
  ОЛЕХНОВИЧЪ Цезарiй - дворянин - Игуменского уезда - имеет в околице Казимировкъ того же уезда землю. - Минской губернии -
  ОЛЕХОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ОЛЕШКЕВИЧЪ Iосифъ - дворянин - - - Виленская губерния -
  ОЛЕШКЕВИЧЪ Людвигъ - дворянин - Режицкого уезда - - Витебской губернии -
  ОЛЬШАНСКIЙ Игнатiй - дворянин - Лидского уезда - проживал в дер. Ейшишки этого же уезда. - Виленская губерния -
  ОЛЬШЕВСКIЙ Iосифъ - - - Чиновник Могилевского дворянского депутатского собрания. - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводы на 4 года
  ОЛЬШЕВСКIЙ Александръ - дворянин - Себежского уезда - в этом же уезде имеет имение Орехово - Витебская губерния -
  ОЛЬШЕВСКIЙ Андрей - дворянин - Волковыскаго уезда - состоял в услужении вНовоалександровской аптеке. - Гродненская губерния -
  ОЛЬШЕВСКIЙ Юзефъ - мещанин - Сокольского уезда - местечка Янова - Гродненская губерния -
  ОНИКЕВИЧЪ Клементiй - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ОНИХИМОВСКIЙ Адольфъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводах на 4 года
  ОНИХИМОВСКIЙ Сигизмундъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевской губернии -
  ОПОЛЬСКIЙ Антонъ - ксендз - Поневежского уезда - м.Пашуланы - Ковенской губернии -
  ОРАНСКIЙ Константинъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  ОРДЫНЕЦЪ Владиславъ - дворянин - Поневежского уезда - помещик. За родителями в том же уезде имения: Клаверiя, Игнатовичъ, Ордынцинъ и мызы: Корсакишки, Ковно и Ксаверовъ. - Ковенская губерния -
  ОРЖЕХОВСКIЙ Адольф - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - проживал в Трокском уезде у помещика Шакевича эконом. - Виленская губерния -
  ОРЖЕШКЕВИЧЪ Зенонъ - дворянин - Рогачевского уезда - - Могилевской губернии -
  ОРЖЕШКЕВИЧЪ Оттонъ - помещик - - - Могилевская губерния -
  ОРЖЕШКО Станиславъ - дворянин - - - Виленская губерния -
  ОРЛИЦКIЙ Людвигъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ОРУРКЕВИЧЪ Александръ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  ОСИПОВИЧЪ Казимiръ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  ОСИПОВИЧЪ Осипъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ОСКЕРКО Александръ - дворянин - Вилейскаго уезда - владеет фольварком Раевщизна в этом же уезде. - Виленской губернии. -
  ОСКЕРКО Болеславъ - помещик - Минского уезда - - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  ОСКЕРКО Лаврентiй - дворянин - Копыскаго уезда - - Могилевская губерния -
  ОСКЕРКО Михаилъ - дворянин - - - Минской губернии -
  ОСМОЛОВСКIЙ Василий (Симоновъ) - дворянин - Мстиславского уезда - сын Осмоловского Симона - Могилевской губернии -
  ОСМОЛОВСКIЙ Симонъ - дворянин - Мстиславского уезда - имеет в этом же уезде в околице Рязанцы дом. - Могилевской губернии -
  ОСМОЛЬСКIЙ Исиборъ - дворянин - - проживал в г.Вильно. - Виленская губерния -
  ОСОВСКIЙ Антонъ - дворянин - - проживал в Игуменском уезде - Минская губерния -
  ОСОВСКIЙ Казимиръ - - - Отставной получик. Проживал в г.Ковно. - Гродненской губернии -
  ОССОСКО Донатъ - дворянин - Дисненского уезда - помещик. - Виленской губернии. -
  ОССОСКО Ильдефонсъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенская губерния -
  ОСТАНЕВИЧЪ Валерiанъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ОСТРОВСКIЙ Антонъ - дворянин - Волковысскаго уезда - - Гродненской губернии -
  ОСТРОВСКIЙ Антонъ - мещанин - Белостокского уезда - м.Заблудова - Гродненской губернии -
  ОСТРОВСКIЙ Густавъ - дворянин - - Киевской губернии - Киевской губернии -
  ОСТРОВСКIЙ Казимиръ - мещанин - Лидского уезда - имения Хальчевцы. - Виленская губерния -
  ОСТРОГЪ - - - какого происхождения и где находятся неизвестно - -
  ОСТРОМЕНЦКIЙ Виталiй - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии - На житье в Томскую губернию
  ОСТРОМЕНЦКIЙ Францишекъ - дворянин - Кобринскаго уезда - проживалъ въ г.Пинскъ Минской губернiи. - Гродненская губерния -
  ОСУХОВСКIЙ Николай - дворянин - Пружанского уезда - был управляющимъ имънiя Щитинкъ помъщика Романа Попихвицкаго. - Гродненская губерния -
  ОЧАПОВСКIЙ Станиславъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ОШМЕЯНЕЦЪ Ипполитъ - дворянин - - - Гродненская губерния -

  ПIОРО Антонъ - - Оршанского уезда - Бывший Мировой Посредник Оршанского уезда. Имеет при имении Погостище Оршанского уезда 1973 десятины и 1771 кв.саж.земли. - Могилевской губернии - В каторжные работу в крепостях на 10 лет
  ПIОРО Мартынъ - дворянин - Витебского уезда - за его отцом состоят имения: в Вилейскои уезде Юдино, а в Оршанском - Снигиры. - Витебской губернии - В каторжные работу в крепостях на 8 лет
  ПIОТРОВИЧЪ Михаилъ - - - Канцелярский чиновник Минской Строительной и Дорожной Комиссии. - Минской губернии -
  ПIОТРОВСКIЙ Iосиф - дворянин - Полоцкого уезда - - Витебской губернии -
  ПIОТРОВСКIЙ Лукашъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  ПIОТРОВСКIЙ Осипъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  ПIОТРОВСКIЙ Феликсъ - дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  ПIОТРОВСКIЙ Феликсъ - неутвержденный дворянин - Сокольского уезда - - Гродненской губернии -
  ПIОТРОВСКIЙ Францъ - дворянин - - убит - Минской губернии -
  ПIОТУХЪ Петръ - шляхтич - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ПIОТУХЪ Станиславъ - дворянин - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  ПIОТУХЪ-КУБЛИЦКIЙ Фердинандъ - дворянин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ПАВЛОВИЧЪ Iосифъ - дворянин - г.Могилев - - Могилевской губернии -
  ПАВЛОВИЧЪ Адамъ - дворянин - - был экономом в имении графа Грабовского Лидского уезда. - Виленская губерния -
  ПАВЛОВИЧЪ Стефанъ - - - уроженец Минской губернии - Минская губерния -
  ПАВЛОВИЧЪ Юлiанъ - дворянин - - проживал в Новогрудском уезде - Минской губернии -
  ПАВЛОВСКIЙ Iосифъ - ксендз - Россiенскаго уезда - м.Нъмекшты - Ковенская губерния -
  ПАВЛОВСКIЙ Адамъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ПАВЛОВСКIЙ Андрей - дворянин - - - Могилевской губернии -
  ПАВЛОВСКIЙ Венедиктъ - дворянин - Брестского уезда - - Гродненской губернии -
  ПАВЛОВСКIЙ Генрихъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленская губерния -
  ПАВЛОВСКIЙ Игнатй - шляхтич - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ПАВЛОВСКIЙ Рычардъ - дворянин - Гродненского уезда - - Гродненская губерния -
  ПАВЛОВСКIЙ Степанъ - мещанин - Ошмянский уезд - проживал в м.Сморгонь - Виленской губернии. -
  ПАВЛЮЦЪ Антонъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  ПАЛЬКОВСКIЙ Михаилъ - дворянин - Пружанского уезда - - Гродненской губернии -
  ПАНКЕВИЧЪ Клементий - дворянин - Новоалександровского уезда - проживал в арендуемом им застенке Двожице тогоже уезда. - Ковенская губерния -
  ПАНЦЕРЖИНСКIЙ Антонъ - помещик - Шавельскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ПАРАДОВСКIЙ (псевдоним Острог) - звание и происхождение неизвестно - - - - местонахождение неизвестно
  ПАРЖИМСКIЙ Iосиф - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  ПАРФЯНОВИЧЪ Александръ - дворянин - Ковенского уезда - служил писцем в Новоалександровском уездном Казначействе. - Ковенская губерния -
  ПАРФЯНОВИЧЪ Викентiй - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  ПАТРИКОВСКIЙ Анзельмъ - дворянин - Лидского уезда - отец его помещик этого уезда. - Виленская губерния -
  ПАХОМИНСКIЙ Теофилъ - австрийский подданный - - проживал в г.Минск - Минской губернии -
  ПАЦЕВИЧЪ Игнатiй - однодворец - Трокского уезда - проживал в м.Оштертанахъ - Виленская губерния -
  ПАЦЕВИЧЪ Янъ - ксендз - Вилкомирскаго уезда - Ушпольскаго прихода. - Ковенская губерния -
  ПАЦКЕВИЧЪ Юлiанъ - дворянин - Свенцянского уезда - - Виленской губернии. -
  ПАЦОВСКИЙ Владиславъ - дворянин - Новоалександровского уезда - проживал у родителей в принадлежащем им застенке Орнишках около м.Видзе. - Ковенская губерния -
  ПАЦЪ-ПОМАРНАЦКIЙ Николай - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии - В каторжную работу на заводы на 8 лет
  ПАЧИНСКIЙ Михаилъ - дворянин - Полоцкого уезда - Витебской губернии - -
  ПАШИЦЪ Феофилъ - - - Отставной юнкер. Проживал в д.Антоновкъ Чериковского уезда. - Могилевской губернии -
  ПАШКЕВИЧЪ Иванъ - однодворец - Динабургского уезда - - -
  ПАШКОВСКIЙ Иванъ - мещанин - г.Трокъ - проживал в имении Юхнишки помещика Рудомина тогоже уезда. - Виленская губерния -
  ПАШКОВСКIЙ Иванъ - шляхтич - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  ПАШКОВСКIЙ Фреймонтъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - В каторжную работу на заводы на 4 года
  ПЕКАРСКIЙ Iосифъ - дворянин - - бывший чиновник Минской палаты гражданского суда, уроженец Минского уезда - Минская губерния -
  ПЕКАРСКIЙ Iосифъ - из дворян - - Вольнопрактикующий доктор. - Минской губернии - В каторжную работу в крепост.Сибири на 12 лет.
  ПЕКАРСКIЙ Даниiлъ - мещанин - г.Свнццянъ - Виленской губернии. - Виленской губернии. -
  ПЕЛИКША Корнелiй - помещик - - - Минской губернии -
  ПЕНКЕВИЧЪ Стефанъ - неутвержденный дворянин - - отставной фейерверкер. - Минская губерния -
  ПЕРЧИНСКIЙ Людвигъ - - - Кондуктор Варшавской железной дороги. - -
  ПЕСЛЯКЪ Константинъ - викарный ксендз - - м.Понемунь Новоалександровского уезда. - Ковенская губерния -
  ПЕСЛЯКЪ Михаилъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  ПЕТКЕВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  ПЕТКЕВИЧЪ Валерiанъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ПЕТКЕВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ПЕТКЕВИЧЪ Симплицiй - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  ПЕТКЕВИЧЪ Станиславъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ПЕТРАШЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Трокского уезда - из дер.Понерты. - Виленская губерния -
  ПЕТРАШКЕВИЧЪ Петръ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ПЕТРЕЛЕВИЧЪ Антонъ - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии -
  ПЕТРЖКЕВИЧЪ Люцiянъ - дворянин - Тельшевского уезда - братья. За ними обоими в Новоалександровском уезде состоит имение Пiотровщизна. - Ковенской губернии -
  ПЕТРЖКЕВИЧЪ Маврицiй - дворянин - Тельшевского уезда - братья. За ними обоими в Новоалександровском уезде состоит имение Пiотровщизна. - Ковенской губернии -
  ПЕТРОВИЧЪ Левъ - дворянин - Шавельского уезда - брат Павел - Ковенской губернии -
  ПЕТРОВИЧЪ Павелъ - дворянин - Шавельского уезда - брат Лев - Ковенской губернии -
  ПЕТРОВИЧЪ Павелъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  ПЕТРОВСКIЙ Иванъ - мещанин - - проживал в Трокском уезде - Виленской губернии. -
  ПЕТРОВСКIЙ Иванъ - дворянин - Бельскаго уезда - дер.Брежинцы - Гродненская губерния -
  ПЕТРОВСКIЙ Матвъй - дворянин - Виленского уезда - был экономом имения Каролиново. - Виленская губерния -
  ПЕТРОВСКIЙ Николай - неутвержденный дворянин - - (Не утвержден Герольдию Борисовского уезда) - Минская губерния -
  ПЕТРОВСКIЙ Тадеушъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ПЕЧЕРА Францъ - дворянин - - Служил в канцелярии Могилевского Гражданского губернатора. - Могилевской губернии -
  ПЕЧКОВСКIЙ Иванъ - - - отставной юнкер, уроженец Могилевского уезда. - Могилевской губернии -
  ПИВИНСКIЙ Iосифъ - мещанин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ПИВИНСКIЙ Доминикъ - мещанин - Лепельского уезда - - Витебской губернии -
  ПИЗАНИ Павелъ - из дворян - Новоалександровского уезда - помещик, отставной подпоручик, в этом же уезде имеет имение. - Ковенская губерния -
  ПИКТУРНО Апполинарiй - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  ПИЛЕЦКIЙ Владиславъ - неутвержденный дворянин - - проживал в Вильно у помещика Людвига Нарбута. - Виленская губерния -
  ПИЛИШЕВИЧЪ Янъ - мещанин - Белостокского уезда - м.Хорощи - Гродненская губерния -
  ПИСАНКО Iосифъ - ксендз - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  ПИСАНКО Устинъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  ПИСАРСКIЙ (Станевичъ) - - Ковенской губернии - бывший офицер - -
  ПИТКЕВИЧЪ Александръ - шляхтич - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ПЛАВИНСКIЙ Николай - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии -
  ПЛАВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Слонимского уезда - околицы "Слоутичи" - Гродненская губерния -
  ПЛАВСКIЙ Адамъ - однодворец - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  ПЛАВСКIЙ Александръ - дворянин - Слонимского уезда - - Гродненской губернии -
  ПЛАВСКIЙ Иванъ - дворянин - Гроденского уезда - - Гродненская губерния -
  ПЛАВСКIЙ Станиславъ - мещанин - г.Новогрудк. - - Минской губернии -
  ПЛАВСКIЙ Юзефъ - шляхтич - Слонимского уезда - - Гродненской губернии -
  ПЛАСКОВИЦКIЙ Константинъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минская губерния -
  ПЛЕСКАЧЕВСКIЙ Игнатiй - дворянин - Лидского уезда - - Виленская губерния -
  ПЛИСКАЧЕВСКIЙ Михаилъ - дворянин - - - Могилевской губернии -
  ПЛИСКОВСКIЙ Альбертъ - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  ПЛЯТЕРЪ граф Леонъ - помещик - - нераздельное с братьями имение Казаново в Динабургском уезде - -
  ПЛЯТЕРЪ граф Михаилъ - дворянин - - - Виленская губерния -
  ПОГОССКIЙ Iордан - дворянин - - - Минская губерния -
  ПОДБЕРСКIЙ Людвигъ - дворянин - - - Виленская губерния -
  ПОДБЪДЪ Иванъ - дворянин - Чериковского уезда - в этом же уезде у помещика Колонтая хранятся его 145 рублей серебром. - Могилевской губернии -
  ПОДВИНСКIЙ Владимиръ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  ПОДГАЙСКIЙ Павелъ - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  ПОЖЕРСКIЙ Генрихъ - дворянин - - служил в последнее время в частном обществе Пинской железной дороги. - Виленская губерния -
  ПОЗНАНСКIЙ Станиславъ - дворянин - Виленского уезда - служил в Виленской полиции. - Виленская губерния -
  ПОЗНЯКЪ Иванъ - помещик - Могилевского уезда - имения Княжичи. Отставной Майонр. - Могилевской губернии -
  ПОЗНЯКЪ Эдмундъ - - - Бывший Мировой Посредник Могилевского уезда - Могилевской губернии - В каторжную работу в рудниках на 15 лет
  ПОЛОНЕВИЧЪ Афанасiй - дворянин - - проживал в Игуменском уезде - Минской губернии -
  ПОЛОНЕВИЧЪ Эдуардъ - дворянин - Волковыскаго уезда - ученикъ Новогрудской гимназiи. - Гродненская губерния -
  ПОЛОНСКIЙ Iосифъ - дворянин - - проживал в имении отца Родополь Чериковского уезда - Могилевской губернии -
  ПОЛОНСКIЙ Альфонсъ - дворянин - - проживал в имении отца Родополь Чериковского уезда - Могилевской губернии -
  ПОЛОНСКIЙ Антонийъ (СКИРМОНОВИЧЪ) - звание и происхождение неизвестно - - неизвестно - - местонахождение неизвестно
  ПОЛОНСКIЙ Онуфрiй - дворянин - Люцинского уезда. - - Витебской губернии -
  ПОЛОЧАНСКIЙ Андрей - дворянин - - проживал в Свенцянском уезде - Виленской губернии. -
  ПОЛУЯНОВСКIЙ Игнатiй - шляхтич - Гродненского уезда - - Гродненская губерния -
  ПОЛУЯНЪ Наполеонъ - - - отставной Коллежский Секретарь, проживал в г.Вильно. - Виленская губерния -
  ПОЛХОВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Брест-Литовского уезда - - Гродненской губернии -
  ПОЛЮХОВИЧЪ-СЕРНИЦКIЙ Людвигъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  ПОМЕРАНАЦКIЙ Ильдефонсъ - дворянин - - - Ковенская губерния -
  ПОПКЕВИЧЪ Константинъ - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  ПОПЛАВСКIЙ Яковъ - мещанин - - г.Белосток - Гродненская губерния -
  ПОПЛИНСКIЙ Викентiй - дворянин - - - Ковенской губернии -
  ПОПОВЪ Александръ - дворянин - - - Виленская губерния -
  ПОРЕМБСКIЙ Антонъ - дворянин - - - Могилевская губерния -
  ПОРЕМБСКIЙ Флорiан - дворянин - - - Могилевская губерния -
  ПОРЖЕЦКIЙ Iосифъ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - - -
  ПОСЕРБСКIЙ - - - Бывший студент С.Петербургского Университета. Происходение неизвестно. - -
  ПОЧЕБУТЪ Михаилъ - дворянин - Гродненского уезда - - Гродненской губернии -
  ПОЧЕЛО Юзефъ - мещанин - г.Варшава - - -
  ПОЧЕПОВИЧЪ Феликсъ - дворянин - - служил в Виленской палате Государственных имуществ землемером. - Виленская губерния -
  ПОШКЕВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Ошмянского уезда - - Виленская губерния -
  ПРАВИЛОВЪ - мещанин - г.Витебск - - Витебской губернии - В Тульскую арестансткую роту на 4 года
  ПРАГА Iосифъ - из оберъ офицерских детей - - Губернский секретарь, проживал в г.Минск. - Минская губерния -
  ПРЖЕВАЛЬСКIЙ Дементiй - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводы на 4 года
  ПРЖЕЦИШЕВСКIЙ Iеронимъ - помещик - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  ПРЖИБЫЛОВСКIЙ Кипрiянъ - помещик - Сенненского уезда - - Могилевской губернии -
  ПРЖИГИЦКIЙ Михаилъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  ПРОКОПОВИЧЪ Николай - дворянин - - проживал в Игуменском уезде - Минской губернии -
  ПРОЛЕВИЧЪ Сигизмундъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  ПРОНТНИЦКIЙ Эдуардъ - дворянин - - проживал в фольварке Свътишки Виленской губернии и уезда. - Виленская губерния -
  ПРОЦЕВИЧЪ Карлъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  ПРОШКОВСКIЙ (ПРУШКОВСКIЙ) Михаилъ - помещик - Шавельского уезда - имение Горды - -
  ПРУШИНСКIЙ Iосифъ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. -
  ПРУШИНСКIЙ Антонъ - - - Коллежский Регистратор, Минский фотограф, имеет фотографическое заведение в г.Минск. - Минская губерния -
  ПУГАЧЕВСКIЙ Константинъ - шляхтич - - - -
  ПУДЗИКОВИЧЪ Павелъ - однодворец - Конысскаго уезда - в последнее время был писарем в имении графа Вiельгорскаго. - Могилевская губерния -
  ПУЗЫНО Адольфъ - дворянин - Виленского уезда - проживал в застенке Погожельщизна того же уезда. - Виленская губерния -
  ПУЛЬЯНОВСКIЙ Наполеонъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  ПУСЛОВСКIЙ Адамъ - дворянин - Новогрудского уезда - за матерью числится имение "Сънно" того же уезда - Минская губерния -
  ПУТВИНСКIЙ Рафаилъ - дворянин - Россiенскаго уезда - В этом же уезде имеет имение Граужаны - Ковенская губерния -
  ПУЦИЛОВСКIЙ Людвигъ - шляхтич - (по делу не видно какой губернии) - - - На житье в Тобольскую губернию
  ПУШКО Кипрiянъ - дворянин - - проживал в фольварке Требуцишках Новоалександровского уезда. - Ковенская губерния -
  ПШЕБЫЛЬСКIЙ Юлiан - мещанин - - проживал в дер.Высокий-двор Поневежского уезда. - Ковенская губерния -
  ПЫРСКIЙ Адамъ - шляхтич - - - Гродненской губернии -
  ПЯСЕЦКIЙ Кипрiянъ - дворянин - Лидского уезда - проживал у отца в имении его Пяски. - Виленская губерния -
  РАБЪЙ Владимиръ - дворянин - - бывший студент Горы-Горацкаго института. - Могилевская губерния -
  РАДВАНСКIЙ Константинъ - дворянин - - канцелярский служитель в канцелярии Начальника Ковенской губернии. - Ковенской губернии -
  РАДВАНСКIЙ Эдуардъ - из дворян - Трокского уезда - Отставной Коллежский Регистратор - Виленской губернии. -
  РАДЗIОСЪ Адамъ - мещанин - г.Тельшъ - - Ковенской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  РАДЗЕВИЧЪ Матвъй - мещанин - г.Ошмянъ - - Виленская губерния -
  РАДОВИЦКIЙ Густавъ - дворянин - Кобринскаго уезда - имъетъ имънiе Дзятковичи въ 36 верстахъ оъ Кобрина. - Гродненская губерния -
  РАДОВИЧЪ Феликсъ - дворянин - Шавельского уезда - м.Шавлянъ - Ковенской губернии -
  РАДОВША Фелицiан - ксендз - - из дворян Минской губернии. Капеллан Благотворительного общества. - Минская губерния -
  РАДОМСКIЙ Иванъ - шляхтич - Белостокского уезда - - Гродненской губернии -
  РАДУШКЕВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевская губерния -
  РАЕЦКIЙ Францъ - - - в последнее время находился лекарским учеником при Белостокском уездном враче. - Гродненская губерния -
  РАЗВАДОВСКIЙ Норбертъ - дворянин - - проживал в Климовичском уезде - Могилевской губернии - На житье в Томскую губернию
  РАЗМЫСЛОВИЧЪ Францискъ - мещанин - г.Ковно - - Ковенской губернии -
  РАКИЦКIЙ Антонъ - мещанин - г.Вильно - - Виленская губерния -
  РАКИЦКIЙ Константинъ - дворянин - Себежского уезда - - Витебская губерния -
  РАКОВСКIЙ Францъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии -
  РАНВИДЪ Фаустинъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  РАПАЦКIЙ Константинъ - дворянин - Лидского уезда - имеет нераздельное с братьями и сестрами имение в этом же уезде. - Виленская губерния -
  РАТЫНСКIЙ Здиславъ - дворянин - - проживал в арендуемой его матерью казенной мызе Красное Вилейскаго уезда. - Виленской губернии. -
  РАУБЕ Андрей - шляхтич - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  РАУБЕ Михаилъ - однодворец - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  РАЦЕВИЧЪ Францъ - дворянин - Шавельскаго уезда - - Ковенская губерния -
  РАЦЦЕВИЧЪ Францъ - - - аптекарский помошник в г.Вильно - Виленской губернии. -
  РАЧИНСКIЙ Адамъ - дворянин - - - Минская губерния -
  РАЧКОВСКIЙ Игнатiй - дворянин - Шавельского уезда - имения Потоки. - Ковенской губернии -
  РАЧКОВСКIЙ Михаилъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  РАЧКОВСКIЙ Теофилъ - Ксендз Викарий - Поневежеского уезда - Ковенской губернии, въ м.Новомъ Мъстъ. - Ковенской губернии -
  РАЮНЕЦЪ Iосифъ - ксендз - Новоалександровского уезда - м.Бреславля. - Ковенская губерния -
  РЕБИНДЕРЪ - - - Бывший студент. - - местонахождение неизвестно
  РЕВКЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - - - Минской губернии -
  РЕВКОВСКIЙ Iосиф - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  РЕВКОВСКIЙ Александръ - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  РЕВКОВСКIЙ Егоръ - дворянин - Оршанского уезда - проживал в имении жены своей Регенполъ того же уезда. - Могилевской губернии -
  РЕВКОВСКIЙ Иванъ - неутвержденный дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии -
  РЕЗГАЛЬ Ежъ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  РЕЙНГАРДЪ Робертъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  РЕКЛЕВСКIЙ - дворянин - - - - местонахождение неизвестно
  РЕМАШЕВСКIЙ Мартынъ - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  РЕУТТЪ Адамъ - дворянин - - помещик Лепельского уезда. Имение Мартыново Лепельского уезда и Гугесмушки Полоцкого уезда. - Витебская губерния -
  РЕУТТЪ Алоизiй - дворянин - Полоцкого уезда - Родители имеют собственную землю Кобачекъ в Полоцком уезде. - Витебская губерния -
  РЕУТТЪ Геронимъ - дворянин - Витебского уезда - - Витебской губернии -
  РЕУТЪ Николай - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии -
  РЖЕКОНСКIЙ Адрiанъ - - - дьякон виленского Францисканского монастыря. - Виленская губерния -
  РЖЕУССКIЙ Вацлавъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  РЖЕЧИЦКIЙ Юзефъ - однодворец - Вилейскаго уезда - - Виленской губернии. -
  РОБАКЪ (ИБЯНСКIЙ Иванъ) - - Ковенской губернии - бывший офицер Корпуса Горных Инженеров. - -
  РОВГВИЛЛО Адамъ - дворянин - Шавельскаго уезда - - Ковенская губерния -
  РОГАЛИНСКIЙ Марiанъ - - - уроженец Царства Польского. Служил по Петербургско-Варшавской железной дороге. - -
  РОГАЛЬСКIЙ Феликсъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  РОГАНОВИЧЪ Леонардъ - дворянин - Вилейскаго уезда - - Виленской губернии. -
  РОГИНСКIЙ - - - неизвестного происхождения - -
  РОГОВСКIЙ Иванъ - шляхтич - Белостокского уезда - - Гродненская губерния -
  РОГОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Ошмянского уезда - проживал в Могилевской губернии Сеннинского уезда в фольварке Яново, помещика Важинского, где отец его находился управляющим. - Виленская губерния -
  РОГОВСКIЙ Ромуальдъ - дворянин - - - Могилевская губерния -
  РОГОЗА Александръ - дворянин - Оршанского уезда - где владеет местечком Микулино. - Могилевской губернии -
  РОГУСКIЙ Михаилъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  РОДЗЕВИЧ Александръ - дворянин - - проживал в г.Вильно. Служил в канцелярии гражданского губернатора. - Виленская губерния -
  РОДЗЕВИЧЪ Александръ - дворянин - Невельского уезда - Имеет в этом же уезде сто крестьянских наделов и в Себежском 60 наделов. - Витебская губерния -
  РОДЗЕВИЧЪ Генрихъ - дворянин - Вылковыкскаго уезда - служил в Канцелярии Предводителя Дворянства. - Гродненская губерния -
  РОДЗЕВИЧЪ Иосифъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  РОДЗЕВИЧЪ Карлъ - дворянин - Ковенской губернии - проживал в Августовской губернии, Кальварийского уезда, в деревни Бортники, у тетки Герляховой - Ковенская губерния -
  РОДЗЕВИЧЪ Михаилъ - из дворян - Минского уезда - Вольнопрактикующий доктор. - Минской губернии - На поселение в менее отдаленные места Сибири
  РОДЗЕВИЧЪ Станиславъ - дворянин - - эконом имения "Новодевятковичи" Слонимского уезда - Гродненская губерния -
  РОДЗИШЕВСКIЙ Янъ - шляхтич - Бельского уезда - - Гродненской губернии -
  РОДНЕВСКIЙ Брониславъ - дворянин - Горецкого уезда - - Могилевской губернии -
  РОДОВИЧЪ Юлiанъ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  РОЖКОВСКIЙ Iосиф - - - отставной Поручикъ, проживал у сестры в имении Друзины Полоцкого уезда; мать его имеет в Могилевской губернии Чериковского уезда имение Горы. - Витебская губерния -
  РОЗВАДОВСКIЙ Антонъ - шляхтич - Бельского уезда - - Гродненской губернии -
  РОЗГА Iосиф Викентьевъ - викарный ксендз - - Ковенского уезда Средницкаго костела - Ковенская губерния -
  РОЗЕНБЕРГЪ Викторъ - дворянин - - бывший ученик С.-Петербургского Строительного училища. - Подольской губернии -
  РОЗЕНШТЕЙНЪ Мордухъ - еврей - - г.Антополь Гродненской губернии - Гродненской губернии -
  РОЙША Феликсъ - мещанин - - фельдшер г.Лиды. - Виленская губерния -
  РОМАНОВИЧЪ Осипъ - дворянин - - ученик 8-го класса Виленской гимназии. - Виленская губерния -
  РОМАНОВСКIЙ Александръ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  РОМАНОВСКIЙ Антонъ - - - Уроженец Царства Польского. Студент С.-Петербургского Университета. - -
  РОМАНОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  РОМАНОВСКIЙ Ромуальдъ - шляхтич - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  РОСТКОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - - Ковенская губерния -
  РОСТОВСКIЙ Эразмъ - дворянин - - бывший студент Горы-Горацкаго института. - Могилевская губерния -
  РОШКЕВИЧЪ Гилярiй - дворянин - Слонимского уезда - - Гродненской губернии -
  РОШКОВСКIЙ Брунонъ - дворянин - - - Минской губернии -
  РОШКОВСКIЙ Северинъ - дворянин - Быховского уезда - - Могилевской губернии -
  РУБАЖЕВИЧЪ Апполинарiй - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии - В каторжные работу в крепостях на 10 лет
  РУДЗИНСКIЙ Антонъ - мещанин - г.Гродно - - Гродненской губернии -
  РУДЗИНСКIЙ Григорiй - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  РУДНИЦКIЙ Карлъ - дворянин - - Радомской губернии - Радомской губернии -
  РУДНИЦКIЙ Людвигъ - дворянин - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  РУДОМИНО Осипъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  РУММЕЛЬ - - - отставной Капитан. - - умер
  РУПЕЙКО Клеофасъ - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии -
  РУПИНСКIЙ Антонъ - дворянин - Кобринского уезда - - Гродненской губернии -
  РУСЕЦКIЙ Iосифъ - дворянин - Дисненского уезда - в этом же уезде за матерью его состоит имение Дзивники. - Виленской губернии. - В каторжную работу на заводы на 4 года
  РУТКОВСКIЙ - - - неизвестного происходжения - -
  РУТКОВСКIЙ Владиславъ - - - отставной Штабс-капитан Елецкаго полка. Проживал в Ошмянском уезде. - Виленская губерния -
  РУТКОВСКIЙ Фелицiанъ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  РУЦКIЙ Александръ - помещик - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  РУЦКIЙ Иванъ - помещик - Лидского уезда - - Виленской губернии. -
  РУШИЦЪ - - - настоящая фамилия неизвестна. - -
  РЪЧИНСКIЙ Владиславъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минской губернии -
  РЫБИЦКIЙ Эдуардъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии -
  РЫКЪ Теодоръ - мещанин - - г.Поневежа - Ковенская губерния -
  РЫМАШЕВСКIЙ Викентiй - дворянин - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  РЫМГАЙЛО Матвъй - дворянин - Шавельскаго уезда - - Ковенская губерния -
  РЫМКЕВИЧЪ Ромуальдъ - из дворян - - отставной подпоручик Корпуса Путей Сообщения; имение Спираки в Поневежском уезде. - Ковенская губерния -
  РЫМКЕВИЧЪ Фабiанъ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  РЫМКЕВИЧЪ Фелицiян - из дворян - - Отставной Коллежский Ассессор. - Виленская губерния -
  РЫМТОВТЪ Антонъ - дворянин - г.Слуцк - - Минской губернии -
  РЫСИНСКIЙ Юлiянъ - дворянин - - студент Московского Университета - Люблинская губерния -
  РЫТВИНСКIЙ Павелъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минская губерния -
  РЫХЛЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Лидского уезда - помещик Виленской губернии - Виленской губернии. -
  РЫЦКЪ Антонiй - - - отставной поручик, проживал в имении сестры Марiенгаузенъ Люцинского уезда. - Витебской губернии -

  САВИЦКIЙ Александръ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленская губерния -
  САВИЦКIЙ Александръ - из дворян - - Коллежский Регистратор - Минская губерния -
  САВИЦКIЙ Антонъ - дворянин - - проживал в г.Ковно - Виленской губернии. -
  САВИЦКIЙ Валерiанъ - дворянин - - Проживал в местечке Янишкахъ - Виленской губернии. -
  САВИЦКIЙ Владиславъ - дворянин - - - Виленская губерния -
  САВИЦКIЙ Владиславъ - из дворян - - - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводах на 6 лет.
  САВИЦКIЙ Иванъ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  САВИЦКIЙ Игнатiй - дворянин - Шавельского уезда - м.Кейданъ - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  САВИЦКIЙ Ипполитъ - викарный ксендз - Шавельскаго уезда - м.Окмянъ - Ковенская губерния -
  САВИЦКIЙ Марцiанъ - мещанин - - м.Шадова Шавельского уезда. - Ковенская губерния -
  САВИЦКIЙ Феликсъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  САВИЦКIЙ Флорiан - дворянин - Новоалександровского уезда - - Ковенская губерния -
  САВИЦКIЙ Фома - мещанин - - проживал вЛидском уезде - Виленской губернии. -
  САВИЧЪ Александръ - дворянин - Новоалександровского уезда. - - Ковенской губернии -
  САДОВСКIЙ Владиславъ - дворянин - Трокского уезда - Виленской губернии. - Виленской губернии. -
  САЕВИЧЪ Владиславъ - однодворец - Новогрудского уезда - - Минской губернии -
  САЙДАКЪ Антонъ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. -
  САКОВИЧЪ Иванъ - дворянин - Климовичского уезда - - Могилевской губернии -
  САКОВИЧЪ Янъ - дворянин - Бельского уезда - занимал место члена в Управе Благочиния в г.Бельск. - Гродненская губерния -
  САМЕЛЬ Францъ - - - Купеческий сын. Уроженец Чериковского уезда. - Могилевской губернии -
  САМКОВИЧЪ Осипъ - дворянин - - проживал в дер.Головчанахъ Сеннинского уезда Могилевской губернии - Минской губернии -
  САМОЛЕВИЧЪ Адамъ - мещанин - г.Поневежа - - Ковенской губернии -
  САМОЛЕВИЧЪ Янъ - мещанин - г.Поневежа - - Ковенской губернии -
  САМОТНЫЙ Юрiй - однодворец - Вилейскаго уезда - - Виленской губернии. -
  САМУЙЛО Карлъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  САМУЛИНМКIЙ Казимиръ - дворянин - - бывший письмоводитель Мирового Посредника 1-го участка. - Гродненская губерния -
  САМУЛЬСКIЙ - звание и происхождение неизвестно - - - - местонахождение неизвестно
  САПКОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  САЦЕВИЧЪ Теофилъ - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  САЧКОВСКIЙ Александръ - шляхтич - Ошмянского уезда - м.Налибоки. - Виленская губерния -
  СБУРЕМСКIЙ - звание и происхождение неизвестно - - - - местонахождение неизвестно
  СВАВИЦКIЙ Флорiанъ - неутвержденный дворянин - - проживал в г.Минск где и был перчаточником. (Не утвержден Герольдию Минского уезда) - Минская губерния -
  СВЕНТОРЖЕЦКIЙ Апрлинарiй - дворянин - Минского уезда - где отец его владеет имением Малыя Кржевичи. - Минской губернии -
  СВЕНТОРЖЕЦКIЙ Болеславъ - помещик - - Минской губернии, где имеет имения в Минском и Игуменском уездах. - -
  СВЕНТОРЖЕЦКIЙ Родригъ - - - Бывший Непременный член от дворянства Минска в Строительной и дорожной комиссии. - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  СВИДЕРСКIЙ Антонъ - дворянин - Пружанского уезда - - Гродненской губернии -
  СВИДЕРСКIЙ Генрихъ - из дворян - Поневежского уезда - родственник ксендза Филиповича Болеслава. - Ковенской губернии -
  СВИДЕРСКIЙ Казимiр - дворянин - - служил врачем при Литовской Духовной Семинарии. - Минская губерния -
  СВИДЕРСКIЙ Константинъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  СВИДЕРСКIЙ Эдуардъ - дворянин - Борисовского уезда - служил в Ръжицкой станции Варшавско-Петербургской железной дороги. - Минская губерния -
  СВИДЗИНСКIЙ Францъ - дворянин - Игуменского уезда - - Минской губернии -
  СВИДО Болеславъ - помещик - Минского уезда - - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  СВИДО Иванъ - помещик - Минского уезда - - Минской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  СВОЛЬКЕНЪ Болеславъ - дворянин - Вилкомирскаго уезда - мать его имеет нераздельное родовое имение Птакишки. - Ковенская губерния -
  СВОЛЬСКIЙ Янъ - дворянин - - - Ковенская губерния -
  СВЪЖИНСКIЙ Константинъ - дворянин - - Отставной Титулярный Советник. - Минской губернии -
  СВЪЖИНСКIЙ Оскаръ - дворянин - Борисовского уезда - брат Сигизмунд - Минской губернии -
  СВЪЖИНСКIЙ Сигизмундъ - дворянин - Борисовского уезда - брат Оскар. - Минской губернии -
  СВЪНЦИЦКIЙ Иванъ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  СВЪТЛИКЪ Ксаверiй - дворянин - Борисовского уезда - в этом же уезде владеет фольварком Чмелевичи. - Минской губернии -
  СВЪХОВСКIЙ Виктор - дворянин - - бывший ученик Горы-Горъцкаго института - Ковенская губерния -
  СЕВРНОМОВИЧЪ - - - неизвестного происходжения - -
  СЕЛЕНЕГЪ Петръ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  СЕЛЕНСЪ Брониславъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  СЕЛЕЦКIЙ Александръ - дворянин - - Губернский Секретарь - Виленская губерния -
  СЕЛИЦКIЙ Алиозiй - дворянин - Быховского уезда - - Могилевской губернии -
  СЕМАНОВИЧЪ Теофилъ - дворянин - Тельшевского уезда - - Ковенской губернии -
  СЕМАШКО Александръ - дворянин - - - Ковенской губернии -
  СЕМАШКО Антонъ - из дворян - - юнкер Кавказского саперного №2 батальена. - Минская губерния -
  СЕМАШКО Эдуардъ - дворянин - Слуцкого уезда - - Минская губерния -
  СЕМЕНОВИЧЪ Казимиръ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  СЕМИРАДСКIЙ Феликсъ - мещанин - Белостокского уезда - м.Заблудова - Гродненской губернии -
  СЕНДЕКЪ - - - какого происхождения и где находятся неизвестно - -
  СЕНКЕВИЧЪ - - - Бывший лесной стражник - Гродненской губернии - Скрылся.
  СЕНКЕВИЧЪ Леонтiй - мещанин - Бяльского уезда - Люблинской губернии - -
  СИВИЦКIЙ Станиславъ - дворянин - - - Минская губерния -
  СИДОРОВИЧЪ Ксаверiй - дворянин - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Тобольскую губернию
  СИДОРОВСКIЙ Феликсъ - мещанин - г.Белосток - - Гродненская губерния -
  СИКОРСКIЙ Александръ - дворянин - Сокольского уезда - занимал должность смотрителя акцизного откупа в д.Суховольн. - Гродненская губерния -
  СИЛЬВАНДЪ Осипъ - дворянин - - отец его отставной учитель гимназии живет в Ковно. - Ковенской губернии -
  СИМАШКО Витентiй - дворянин - Дисненского уезда - - Виленская губерния -
  СИНКЕВИЧЪ Михаилъ - однодворец - Вилкомирского уезда - - Ковенской губернии -
  СИНКЕВИЧЪ Осипъ - дворянин - - проживал в Виленском уезде - Виленской губернии. -
  СИПАЙЛО Иванъ - дворянин - Игуменского уезда - имеет в этом же уезде нераздельное с матерью имение Липницы - Минской губернии -
  СИПНЕВСКIЙ Владиславъ - дворянин - - проживал в г.Поневеже. Мать его, Анна Боневичова, имеет имение в этом же уезде. - Ковенская губерния -
  СИПОВИЧЪ Карлъ - - - гражданин г.Вильно. - Виленская губерния -
  СИПОВИЧЪ Францъ - мещанин - - проживал во дворе Лойщъ Вилкомирского уезда Ковенской губернии. - Виленская губерния -
  СИСКЕВИЧЪ Казимиiръ - мещанин - Белостокского уезда - м.Заблудова - Гродненской губернии -
  СИСМАНОВИЧЪ Владимиръ - дворянин - Могилевского уезда - - Могилевской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  СКАКОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  СКАРЖИНСКIЙ Викентiй - дворянин - Плутусскаго уезда - Плоцкой губернии - Плоцкой губернии -
  СКАРЖИНСКIЙ Титъ - помещик - Трокского уезда - имения Пашкунищки. - Виленской губернии. - На поселение в более отдаленные места Сибири
  СКАЧКОВСКIЙ Антонъ - дворянин - - проживал в околице Къвлянахъ Вилкомирского уезда. - Ковенская губерния -
  СКВЕРЧИНСКIЙ Казимиръ - дворянин - - вольнонаемный писец Виленской уголовной палаты. - Виленская губерния -
  СКИБИНСКIЙ Ромуальдъ - ксендз - Лидского уезда - Дзембровского прихода - Виленской губернии. -
  СКИНГАЙЛО Юзефъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии - В каторжную работу в рудниках на 12 лет
  СКИНДЕРЪ Iеронимъ - неутвержденный дворянин - - - Ковенская губерния -
  СКИНДНРЪ Константинъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  СКИРГАЙЛО Константинъ - дворянин - - проживал в околице Гойжевки-Надструнь, Ковенского уезда. Родители его имеют дом, и землю в этой же околице. - Ковенская губерния -
  СКИРМОНТЪ Кипрiянъ - ксендз - Трокского уезда - Ганушишского прихода - Виленской губернии. -
  СКОРДСКIЙ Леопольд - дворянин - - проживал в г.Минск, служил в духовной католической консистории. - Минская губерния -
  СКРЖЕЧЕВСКIЙ Яковъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  СКРОБОТА Лукашъ - - - сын отставного солдата, живущего в м.Сельцахъ имения гр.Замойкаго. (?) - Гродненская губерния -
  СКУЛЬДИЦКIЙ Антонъ - - Мстиславского уезда - называет себя дворянином - Могилевской губернии -
  СКУРАТОВИЧЪ Богуславъ - дворянин - Оршанского уезда - - Могилевской губернии -
  СЛАВИНСКIЙ Александръ - шляхтич - Сокольского уезда - деревни Дворжиска. - Гродненская губерния -
  СЛАВИНСКIЙ Викентiй - дворянин - Дриссенского уезда - - Витебская губерния -
  СЛЕЖАНОВСКIЙ Iосифъ - помещик - Оршанского уезда - имения Алхимково. Отставной Поручик. - Могилевской губернии - В каторжную работу на заводах на 8 лет.
  СЛЕЖАНОВСКIЙ Петръ - дворянин - - Отставной Штабс-Капитан. - Могилевской губернии -
  СЛЕЖЕВИЧЪ Матеушъ - однодворец - - - Ковенская губерния -
  СЛИЖЕВИЧЪ Владиславъ - дворянин - - бывший ученик Слуцкой гимназии. - Минская губерния -
  СЛОБОКА Iосифъ - мещанин - Шавельского уезда - - Ковенской губернии -
  СЛОМСКIЙ Михаилъ - дворянин - Дисненского уезда - - Виленской губернии. -
  СЛОНИМСКIЙ Михаилъ - шляхтич - Пружанского уезда - - Гродненской губернии -
  СЛУЧАНОВСКIЙ Игнатiй - помещик - - - Могилевская губерния -
  СМОЛЬСКIЙ Сулейманъ - шляхтич - Ошмянского уезда - - Виленской губернии. -
  СМЫСЛОВЪ Владиславъ - мещанин - Новогрудского уезда - - Минская губерния -
  СНАДЗСКIЙ Андрианъ - - Ошмянского уезда - Отцу его принадлежит имение Игнацыново, Ошмянского уезда - -
  СНАРСКIЙ Iосифъ - дворянин - - Проживал в м.Уцянахъ Вилкомирского уезда - Ковенской губернии -
  СНАРСКIЙ Александръ - дворянин - - чиновник Виленской палаты уголовного суда, отец его имеет деревню в Трокском уезде. - Виленская губерния -
  СНИГУРСКIЙ Григорiй - дворянин - Кобринского уезда - постоянно проживал в м.Городцъ. - Гродненская губерния -
  СНИТКО Алоизiй - - - Служил в армейской пехоте поручиком; имеет имение в Игуменском уезде. - -
  СНЪЖКО-БЛОЦКIЙ Францъ - - - чиновник Пружанского Земского суда. - Гродненская губерния -
  СОБЕКО (СОБКО) - - - какого происхождения и где находятся неизвестно - -
  СОБОЛЕВСКIЙ Iеронимъ - дворянин - Трокского уезда - в этом же уезде имеют в околице Сейбутахъ участок земли - Виленской губернии. -
  СОБОЛЕВСКIЙ Александръ - из дворян - - Коллежский Секретарь - Могилевской губернии -
  СОБОЛЕВСКIЙ Викторъ - дворянин - Ошмянский уезд - - Виленской губернии. -
  СОБОЛЕВСКIЙ Иванъ - дворянин - - - Могилевской губернии - На житье в Томскую губернию
  СОБОЛЕВСКИЙ Константинъ - дворянин - - проживал в г.Вильно - Виленской губернии. -
  СОВНОРО Викентiй - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  СОДОВСКIЙ Томашъ - дворянин - - проживал в Ошмянском уезде - Виленская губерния -
  СОКОЛОВСКIЙ - - - Бывший студент С.Петербургского Университета - -
  СОКОЛОВСКIЙ Iосифъ - дворянин - - проживал вблизи м.Скопишекъ Новоалександровского уезда - Ковенской губернии -
  СОКОЛОВСКIЙ Антонiй - дворянин - - - Виленская губерния -
  СОКОЛОВСКIЙ Владиславъ - - - Запасной лесничий 2-го Бобруйского лесничества. - Минской губернии - На поселение в более отдаленные места Сибири
  СОКОЛОВСКIЙ Иванъ - мещанин - г.Несвиж - проживал в Слуцком уезде, дер. Василишки. - Минская губерния -
  СОКОЛОВСКIЙ Петръ - дворянин - - - Минской губернии -
  СОКОЛОВСКIЙ Юлiанъ - шляхтич - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  СОКОЛОВЪ Апполонъ - дворянин - - вольнослушатель Горы-Горацкаго института. - Могилевская губерния -
  СОКОЛЬНИКЪ Михаилъ - дворянин - Виленского уезда - служил на мызе Орляны гр.Тышкевича. - Виленская губерния -
  СОКУЛЬСКIЙ Вильгельмъ - из дворян - - отставной штаб-ротмистр - Минская губерния -
  СОЛОДУХОВСКIЙ Иванъ - однодворец - Трокского уезда - - Виленской губернии. -
  СОЛОМИНЪ Семенъ - дворянин - - проживал в г.Ковно где служил в Палате Гражданского Суда. - Ковенская губерния -
  СОЛОМОНЪ Августъ - прусский подданный - - - -
  СОЛОМОНЪ Августъ - - - Прусский подданный - -
  СОРОКО Iосифъ - дворянин - Дисненского уезда - проживал в имении Схолпкъ тогоже уезда. - Виленская губерния -
  СОРОКО Томашъ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенская губерния -
  СОРОКЪ Янъ - дворянин - Шавельскаго уезда - м.Янишекъ - Ковенская губерния -
  СОСИНОВИЧЪ - дворянин - - Прибыл из С.-Петербурга. Отец его имеет имение в Виленской губернии. - -
  СОСНОВСКIЙ Казимiръ - мещанин - г.Вильно - - Виленской губернии. -
  СОСНОВСКIЙ Константинъ - дворянин - Полоцкого уезда - брат Оттонъ - Витебской губернии -
  СОСНОВСКIЙ Оттонъ - дворянин - Полоцкого уезда - брат Константинъ - Витебской губернии -
  СОСНОВЪ Ноколай - мещанин - - проживал в г.Вильно. - Виленская губерния -
  СОСУЛИЧЪ Карлъ - из дворян - Волковысскаго уезда - Отставной Штабс-Капитан. - Гродненской губернии -
  СОСУЛИЧЪ Ксаверiй - дворянин - (по делу не видно какой губернии) - служил в Волковыском уезде Гродненской губернии акцызным надзирателем. Имение Харошевичи тогоже уезда. - Гродненская губерния -
  СПАЛИНСКIЙ Янъ - мещанин - г.Россiенъ - - Ковенской губернии -
  СПИРИДОВИЧ Адамъ - - (по делу не видно какой губернии) - Отставной Поручикъ - -
  СПИРИДОВИЧЪ Антонъ - дворянин - Борисовского уезда - - Минской губернии -
  СТАБРОВСКIЙ Люцiян - дворянин - Слонимского уезда - проживал в имении помещицы Пусловской. - Гродненская губерния -
  СТАНЕВИЧЪ Алексаедръ - - - Запасной лесничий Минской Палаты Государственных Имуществъ - Минской губернии - На житье в Томскую губернию
  СТАНЕВИЧЪ Венцiотъ - дворянин - Тельшевскаго уезда - - Ковенская губерния -
  СТАНЕВИЧЪ Генрихъ - дворянин - Минского уезда - - Минской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  СТАНЕВИЧЪ Иванъ Езекiиловъ - - Шавельского уезда - имеет имение Ковнатово. - -
  СТАНЕВИЧЪ Теофилъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  СТАНИСЛАВОВИЧЪ Александръ - дворянин - - - Ковенская губерния -
  СТАНИШЕВСКIЙ Ипполитъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  СТАНИШЕВСКIЙ Михаилъ - дворянин - - проживал в мест.Уцянах, Вилкомирского уезда Ковенской губернии. - Могилевская губерния -
  СТАНКЕВИЧЪ Iосифъ - помещик - Брестского уезда - имения Гвозницы - Гродненской губернии -
  СТАНКЕВИЧЪ Iосифъ - дворянин - Ковенского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  СТАНКЕВИЧЪ Антонъ - неутвержденный дворянин - - проживал в Застенке "Маячкъ" Виленского уезда. - Виленская губерния -
  СТАНКЕВИЧЪ Иванъ - дворянин - Витебскаго уезда - - Витебская губерния -
  СТАНКЕВИЧЪ Казимiръ - дворянин - Россiенскаго уезда - - Ковенской губернии -
  СТАНКЕВИЧЪ Карлъ - - - бывший делопроизводитель Минской Палаты Государственных Имуществ. - Минской губернии -
  СТАНКЕВИЧЪ Константинъ - дворянин - Виленского уезда - - Виленской губернии. -
  СТАНКЕВИЧЪ Оттонъ - дворянин - г.Кобрин - - Гродненской губернии -
  СТАНКЕВИЧЪ Семенъ - неутвержденный дворянин - Ковенского уезда - дер.Варкузянъ. - Ковенская губерния -
  СТАНКЕВИЧЪ Станиславъ - неутвержденный дворянин - - проживал в дер.Ворпуцянах Ковенского уезда. - Ковенская губерния -
  СТАНКЕВИЧЪ Яковъ - однодворец - - работник на кирпичном заводе. - Ковенская губерния -
  СТАНКЕВИЧЪ Янъ - дворянин - - - Виленской губернии. -
  СТАТКЕВИЧЪ Михаилъ - дворянин - Поневежского уезда - - Ковенской губернии - На житье в Томскую губернию
  СТАЦЕВИЧЪ Семенъ - дворянин - - вольнопрактиковавшийся врач, проживал в г.Вильно. - Виленская губерния -
  СТАЦЕВИЧЪ Сигизмундъ - неутвержденный дворянин - Новоалександровского уезда. - - Ковенской губернии - На житье в Тобольскую губернию
  СТАЦКЕВИЧЪ Казимiръ - шляхтич - Трокского уезда - - Виленской губернии. - На житье в Томскую губернию
  СТАШЕВИЧЪ Эдуардъ - дворянин - Россiенскаго уезда - Мать его пожизненно владеет родовым имением этого же уезда Карополь. - Ковенск