<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Rys historyczny

 • Mazowsze
 • Troszkę o historii Polski XVIII i XIX wieku
 • Folwark szlachecki i chłopi w XVI w
 • Chłopi na ziemiach polskich w XIX w
 • Warunki życia dzieci na wsi na początku XX w
 • Pamiętnik J. Słomki
 • Pamiętniki K. Deczyńskiego i L. Drewnickiego
 • Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939
 • Dom i zagroda we wsi mazowieckiej - przełom XVIII i XIX wieku
 • Warszawa
 • Litwa - dzieje do końca XVIII wieku
 • Władcy Polski i Rzeczypospolitej
 • Ziemia Nowogródzka – zarys historii
 • Polska wieś folwarczno-pańszczyźniana w XVI – XVIII wieku – wypisy akt
 • Marcin KROMER "Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach ..."
 • Herby województw, ziem i miast w XVI w.
 • Herby domów litewskich w XVI w.

 • Ziemia Nowogródzka – zarys historii

  (opracowano na podstawie książki „Ziemia nowogródzka – zarys dziejów T. Sosiński)

   

   

   


  Panowanie litewskie

  Dokładnej daty powstania Nowogródka, jak i imienia jego założyciela nie można ustalić. Niektórzy historycy przypisują założenie grodu Włodzimierzowi Wielkiemu i podają rok 1044, inni Jaropełkowi w 1114 roku.

  Stałe napady Tatarów, Krzyżaków i innych wrogich sąsiadów utrudniały rozwój miasta. Dopiero włączenie ziemi nowogródzkiej do Wielkiego Księstwa Litewskiego spowodowało większą stabilizację życia na tych terenach. Za panowania Erdziwiłła, Mendoga i Witolda miasto - gród obronny - zaczyna wzrastać w siłę i nie ulega już zagładzie broniąc się skutecznie przed najazdami.

  Początki chrześcijaństwa na ziemi nowogródzkiej nie są znane. Wszystko wskazuje jednak na to, że pierwsi misjonarze musieli przyjść tu z Rusi Kijowskiej. Najbliższymi bowiem ośrodkami prawosławnej organizacji kościelnej w chwili przejścia tego regionu pod wpływy i władanie litewskie był Połock i Turów Poleski.

  Największe zniszczenia na nowogródczyźnie poczynił najazd tatarski w 1241 roku, który spustoszył miasto i okolice. Gdy rozbici kniaziowie ruscy utracili swą władzę, tę bezpańską krainę włączył pod swe panowanie książę litewski Erdziwiłł. Odbudował zamek i często w nim przebywał. Do większej świetności dochodzi jednak Nowogródek za panowania Mendoga, który po objęciu władzy na Litwie ustanowił tu jej stolicę. Stąd kierował walkami zmierzającymi do poszerzenia swego stanu posiadania podbijając sąsiednie plemiona słowiańskie. Państwo Mendoga zaczęło się powiększać i sięgnęło swymi granicami Dźwiny, Prypeci i Bugu. Prowadzenie ustawicznych wojen wprowadzało ciągłe zagrożenie ze strony sąsiadów. Ze wschodu występują przeciwko Mendogowi jego bratankowie obdzieleni wcześniej ziemiami ruskimi. Sprzymierzyli się oni z księciem włodzimiersko-halickim Danielem i przy wsparciu Tatarów najeżdżają ziemie litewskie dążąc do przejęcia władzy zwierzchniej. Z zachodu napierają Krzyżacy, a z północy Zakon Inflancki Kawalerów Mieczowych, którzy pustoszyli kraj pod pretekstem nawracania pogan. Chcąc pozbawić uzasadnienia najazdów, Mendog wraz ze swą żoną Martą decyduje się na przyjęcie chrztu. Nastąpił on na zamku nowogródzkim we wrześniu 1252 roku. Z upoważnienia Papieża Innocentego IV sakramentu udzielił Biskup Chełmiński w obecności Biskupa Ryskiego i Wielkiego Mistrza Zakonu Inflanckiego Andrzeja von Stiicklanda. Krótko po tej ceremonii, bo w 1253 r., nastąpiła koronacja Mendoga na króla Litwy.

  Przyjęcie chrztu nie zmieniło jednak sytuacji. Z uwagi na to, że zakony nie zaprzestały napaści zbrojnych, a poddani niechętnie odnosili się do nowej wiary, Mendog odstępuje od chrześcijaństwa i wraca do pogaństwa. Nadal prowadzi liczne walki na wszystkich frontach walcząc z Tatarami i Zakonem tak Krzyżackim, jak i Inflanckim. Przebywając ciągle poza stolicą mianuje namiestnikiem Nowogródka swojego syna Wojsiełka, który twardą ręką sprawuje rządy i utrzymuje porządek w mieście. Niektórzy dziejopisarze twierdzą, że to właśnie on zamordował swego ojca, a opamiętawszy się przyjął chrzest w kościele prawosławnym i przywdział szaty zakonne. Do końca życia Wojsiełek oddaje się pokucie w wybudowanym przez siebie monastyrze w Połoneczce, a później w Ławryszewie nad Niemnem.

  Na pamiątkę panowania Mendoga istniejące w pobliżu zamku wzgórze nazwano jego imieniem. W późniejszych czasach był tu cmentarz z murowaną kaplicą na szczycie4, porośnięty krzakami pozostałymi po wyciętym lesie. One to posłużyły Adamowi Mickiewiczowi do opisania w IV Księdze ,,Pana Tadeusza" gaju Mendoga. Zniknęły dęby i zostały tylko zarośla kryjące w swym cieniu kości dawnych mieszkańców tych ziem i ich nieprzyjaciół, którzy tu padli w walkach na przestrzeni wieków. Istnieje legenda, że na tej górze pochowany został Mendog siedzący na złotym tronie.

  Po śmierci Mendoga, w latach 1274-1290 następuje trudny okres dla ziemi nowogródzkiej nękanej ciągłymi najazdami przez wszystkich sąsiadów. Dopiero po ustanowieniu nowej dynastii Lutuwera, a zwłaszcza za panowania jego synów Witenesa i Giedymina dochodzi do wzrostu potęgi Litwy. Jest to przyczyną kolejnego najazdu Krzyżaków, którzy w 1314 r. uderzają na Nowogródek chcąc sobie podporządkować ziemie znajdujące się w dorzeczu górnego Niemna. Mimo spalenia miasta zamek nie poddał się, a gdy Krzyżakom zaczyna brakować żywności muszą się wycofać, oddziały litewskie zadają im klęskę pod Krzywiczami. Po przegranej bitwie najeźdźcy uchodzą do Prus dziesiątkowani po drodze przez głód i choroby. Mimo to zakon nie zaprzestał najazdów na ziemie litewskie i prowadził je niemalże przez cały XIV wiek.

  W 1317 r. dzięki zabiegom Giedymina została założona odrębna metropolia litewska zatwierdzona przez cesarza bizantyjskiego Andronika. Składała się początkowo z jednego arcybiskupstwa ze stolicą w Nowogródku i obejmowała Ruś Czarną i Mińszczyznę. Granice tej diecezji były płynne i wynikały ze stanu władania Litwy. Jeszcze za Giedymina przestała ona istnieć z powodu niechętnego do niej stosunku ruskiej hierarchii kościelnej, pragnącej utrzymać jedność organizacyjną cerkwi prawosławnej. Mimo prób Olgierda i Witolda nie została ona wznowiona. Nawet zwołany w 1415 r. synod biskupów prawosławnych w Nowogródku nie wybrał popieranego przez władców litewskich Grzegorza Camblaka (Grek z pochodzenia) na metropolitę litewskiego. Dopiero za panowania Kazimierza Jagiellończyka w 1458 r. powstała ona ponownie, a jej biskup przybrał nazwę Metropolity Kijowskiego i Wszelkiej Rusi. Zarządzał on dwoma arcybiskupstwami: kijowskim i litewskim. To ostatnie obejmowało zarówno Litwę etniczną jak i Ruś Czarną, w skład której wchodziła Nowogródczyzna. Poziom intelektualny i stan moralny prawosławnego duchowieństwa był bardzo niski i nie cieszyło się ono autorytetem wśród wiernych.

  Mimo klęski w 1314 r. Krzyżacy nie zaprzestali najazdów na ziemie litewskie. Prowadzili je niemalże przez cały XIV w. uzasadniając je nawracaniem pogan. Ciągłe zagrożenie ze strony Zakonu zmusiło władców Litwy do przeciwdziałania. Jedynym rozwiązaniem było wprowadzenie na tron Polski Wielkiego Księcia Litewskiego Jagiełłę i przyjęcie za jego pośrednictwem chrztu. Poprzez ślub królowej Jadwigi z Jagiełłą Litwa zyskała potężnego sojusznika w walce przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Ostatni ich najazd na Nowogródek miał miejsce w 1394 roku. Istnieje przypuszczenie, że wiódł ich książę Witold przeciwny unii polsko-litewskiej, szukający wówczas oparcia u Krzyżaków. Zniszczeniu uległo miasto znajdujące się poza murami zamku i okoliczne miejscowości. W wyniku ugody zawartej z Jagiełłą Witold uznał zwierzchnie prawa króla Polski, w zamian za co otrzymał dożywotnio tytuł Wielkiego Księcia Litewskiego. Po jego śmierci tytuł ten przechodził na każdego z panujących władców Rzeczpospolitej.

   

  Po unii polsko-litewskiej

   

   

  Najbliższe lata to wzrost znaczenia Nowogródka. To tu w 1422 r. król Polski Władysław Jagiełło poślubia cudnej urody Sońkę, córkę księcia Holszańskiego, która po przejściu na katolicyzm przyjęła imię Zofia.5 To tu stary, bo liczący osiemdziesiąt lat, Wielki Książe Witold powracając z wyprawy na Psków i Nowogród rozdaje swojemu rycerstwu dary. Wreszcie w 1444 r. Kazimierz Jagiellończyk udzielił miastu swobód municypalnych i zaliczył je do głównych miast Litwy. Cztery lata póiniej zebrał się tutaj Sejm litewski aby doprowadzić do ugody skłóconą szlachtę polską i litewską podczas obrad w Lublinie.

  Za panowania Aleksandra Jagiellończyka w latach 1503-04 Tatarzy kilkakrotnie napadali na Litwę, a ich wielotysięczne hordy pod wodzą Bety-Gereja plądrowały okolice. Miasta i zamku bronionego przez Wojciecha Gasztołda i horodniczego Maskiewicza nie udało się im jednak zdobyć. Z walkami tymi

  związana jest legenda (przypuszczenie), iż z otworu znajdującego się w dolnej części jednej z baszt wchodziło się do lochu (korytarza) łączącego zamek z jeziorem Świteź lub z innym zamkiem w okolicy. W 1511 r. król Zygmunt I na Sejmie Brzeskim nadał Nowogródkowi prawa magdeburskie wyjmując

  miasto spod praw litewskich i ruskich.

  W połowie XVI w. przez Wielkie Księstwo Litewskie przetoczyła się fala protestantyzmu, która zachwiała podstawami prawosławia i katolicyzmu. Zwłaszcza górne warstwy społeczne porzucały masowo szeregi kościoła prawosławnego. Najbardziej rozprzestrzenił się kalwinizm znajdując zwolenników wśród szlachty i możnowładctwa. Piotr Skarga utrzymywał, że w województwie nowogródzkim aż 650 cerkwi prawosławnych przeszło do nowego kościoła. Usiłowano też przeciągnąć w szeregi nowej wiary rzesze prostego ludu drukując na jego potrzeby w Nieświeżu katechizm w języku białoruskim (ruskim). Dopiero po unii brzeskiej z 1596 r. wzmocniony podporządkowaniem sobie prawosławia kościół katolicki zdecydowanie przeciwstawił się rozprzestrzenianiu się protestantyzmu.

  Unia brzeska podporządkowała kościół prawosławny na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego Papieżowi nic nie zmieniając w jego dotychczasowych strukturach. Zapewne wierni nawet nie wiedzieli, że z dnia na dzień zmieniła się hierarchia kościelna. Dla nich było to nieistotne. Nabożeństwa odprawiane przez tych samych kapłanów odbywały się według dotychczasowej liturgii. Duchowieństwo nadal żyło w nędzy i ciemnocie, traktowane przez władze i szlachtę niewiele lepiej od chłopów. Uciskane było nawet przez własnych biskupów, którzy niezbyt troszczyli się o dobro wiernych i wykształcenie parochów (popów).

  Sytuacja zmieniła się na lepsze dopiero za panowania króla Stanisława Augusta. Jak wynika ze sprawozdania z wizytacji cerkwi unickich w dekanatach cyryńskim i nowogródzkim poczyniono poważne postępy na niwie moralności i oświaty w porównaniu do sytuacji z XVI wieku. Rzucało się jednak w oczy ubóstwo świątyń unickich. Na 60 zwizytowanych w 1798 r. cerkwi tylko dwie (w Lipie i Szczorsach) były murowane, a wiele pozostałych wymagało remontów.

  W XVI w. nie wiele lepiej wyglądało życie zakonne unitów. Cechował je zupełny chaos, nie było ogólnych reguł, a monastyry rządziły się według własnych porządków. Po wprowadzeniu unii wszystkie one przeszły na regułę bazyliańską i zrzeszyły się w jednej prowincji klasztornej. Na pierwszej kongregacji zakonnej (1617 r.) występują reprezentanci Bazylianów nowogródzkich, żyrowickich i byteńskich. W Byteniu znajdował się w owym czasie jedyny nowicjat bazyliański. Dopiero w 1661 r. powstały kolejne przy monastyrach w Wilnie, Żyrowicach i Chełmie.

  Wraz z rozkwitem Nowogródka wzrasta w nim ilość świątyń katolickich. Był tu kościół Jezuitów, Bonifratrów, Bazylianów (zbudowany w 1620 r. przez podkomorzego nowogródzkiego Adama Chreptowicza, a w 1860 r. prze robiony na cerkiew), Franciszkanów (zabrany na cerkiew w 1845), Dominikanek (skasowany w 1863 r.) i Dominikanów, który do II wojny światowej pełnił rolę kościoła parafialnego. Przy tym ostatnim znajdowała się szkoła, do której uczęszczał Adam Mickiewicz. W kościele podominikańskim znajdował się marmurowy pomnik wzniesiony przez kasztelana nowogródzkiego Jana Rudominę, poświęcony jego dziewięciu towarzyszom broni poległym pod Chocimiem w 1621 roku. Przedstawiał on dziewięciu klęczących rycerzy bez głów i wyryte nazwiska: Trukczasz, Wieliczko, Taliszewski, Bykowski, Czudowski, Mogilnicki, Woyna, Tyszkiewicz, Osipowski. Z przodu klęczał z różańcem w ręku Jan Rudomina-Dussiatski.

  Napływ Żydów na nowogródczyznę rozpoczął się w końcu XV i na początku XVI wieku. Przybywali oni z najstarszej ich kolonii w Brześciu, a także z Grodna, Pińska oraz innych miast podlaskich i wołyńskich. Od drugiej połowy XV w. Żydzi uzyskują agendę myt litewskich (ceł) i w ten sposób kładą rękę na handlu, zdobywając dogodną pozycję do konkurencji z kupcami chrześcijańskimi. Mimo zakazu osiedlania się w centrach miast i ograniczeń w handlu (np. zakaz sprzedaży mięsa) systematycznie wzrasta ich liczba i w krótkim czasie dominują w dziedzinie handlu. Największe kolonie żydowskie powstały w Nowogródku i Klecku. W miastach tych zmonopolizowali oni prowadzenie karczm oraz przetwórstwo rolno-spożywcze (browary, gorzelnie, olejarnie, gremplarnie i podobne wytwórnie). Rzemiosło stanowiło margines ich działalności. Na wsiach osiedlali się rzadziej, głównie jako arendarze (dzierżawcy) licznych karczm. Już w XVII i XVIII w. Żydzi stanowili poważny odsetek ludności województwa nowogródzkiego. Przeprowadzony w 1799 r. spis dymów (domów) wykazał, że w ich rękach było 27% budynków. W rzeczywistości ludności żydowskiej było znacznie więcej, gdyż mieszkała ona dużymi rodzinami i niechętnie poddawała się spisom w obawie przed płaceniem podatku zwanego "pogłównym".

  W 1507 r. Nowogródek stał się stolicą województwa, które na wschodzie sięgało swymi granicami daleko za Nieśwież, Słuck i Hłusk, zaś na zachodzie objęło dwa powiaty: słonimski i wołkowyski. Pierwszym wojewodą został kniaź Iwan Lwowicz Gliński, a ostatnim przed rozbiorami był Józef Niesiołowski. W okresie przedrozbiorowym miał tu swą siedzibę Sąd Najwyższy (litewski). Po ustanowieniu przez Batorego w 1581 r. Trybunału Litewskiego jego kadencje (wielkie) zbierały się co dwa lata i zwoływane były przemiennie w Nowogródku i Mińsku. Podniosły one znacznie prestiż miasta, a pisarze ziemscy byli jednocześnie pisarzami Trybunału. To tu w wieży zamkowej znajdowało się jego archiwum zanim nie zostało przeniesione do Wilna.

  W każdym powiecie oprócz marszałka były urzędy sądów grodzkich i ziemskich. W skład każdego z nich wchodzili: prezydent, trzech sędziów, pisarz, sekretarz wraz z pomocnikiem oraz kilku kancelistów. Dodatkowo działały też sądy graniczne i apelacyjne. Wszystkie stanowiska w tych urzędach pochodziły z wyborów dokonywanych na powiatowych sejmikach szlacheckich.

  Śmietankę towarzyską każdego miasta stanowili jego urzędnicy tacy jak:

  horodniczy (burmistrz), prokurator, skarbnik, komornik, mierniczy, leśniczy oraz adwokaci, aplikanci, lekarze i komendant garnizonu.

  Zaliczali się do niej również mieszkający w okolicy ziemianie i bogatsza szlachta. Mile widziani

  byli oficerowie (do rozbiorów byli to przeważnie Litwini), którzy przyczyniali się w istotny sposób do ożywienia życia towarzyskiego.

  Po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r. znaczenie mocarstwowe Litwy zaczęło maleć. Chcąc zyskać sobie przychylność litewskich bojarów królowie polscy nadawali im olbrzymie nadziały ziemi. Tak powstały fortuny magnackie i ziemiańskie. Już w XVI w. większość własności królewskiej przeszła w ręce prywatne Radziwiłłów, Sapiehów, Ogińskich, Gasztołdów, Giedroyciów i innych rodów. Na nowogródczyźnie największe dobra posiadali Radziwiłłowie i Gasztołdowie.

  Podczas wojny kozackiej w latach 1648-1654 oddziały Chmielnickiego najechały ziemię nowogródzką szerząc spustoszenie, mordy i pożary. Wspomagający je Tatarzy Krymscy uprowadzili w jasyr znaczną liczbę ludności, a Żydów wycinali w pień grabiąc ich majątek. Po ustąpieniu Kozaków i Tatarów na tereny te wkroczyły w 1654 r. wojska moskiewskie cara Aleksego Michajłowicza, który postanowił wykorzystać ciężką sytuację Polski i włączyć pod swe panowanie ziemie zamieszkałe przez ludność wyznania prawosławnego. W 1655 r. nastąpiła kolejna inwazja - tym razem szwedzka, znana w polskim piśmiennictwie pod nazwą "Potopu". Po ich rozgromieniu ponownie przyszli Rosjanie, tym razem pod wodzą Chowańskiego i zajęli cały kraj po Grodno i Brześć. Klęskę zadała im dopiero bitwa stoczona 27 czerwca 1660 r. pod Połonką. Wojskami polsko-litewskimi dowodził Stefan Czarnecki i Paweł Sapieha, którym po zwycięstwie urządzono triumfalny wjazd do broniącej się

  resztkami sił twierdzy w Lachowiczach. W ciągu kilku lat przez ziemię nowogródzką przeszły zatem wojska moskiewskie, szwedzkie, kozacko-tatarskie i znowu rosyjskie - wszystkie dokonując grabieży i zmuszając miejscową ludność do szukania schronienia w lasach. Trwające tu ustawiczne walki

  spustoszyły kraj bardziej nawet niż najazdy Tatarów sprzed półtora wieku. Spowodowało to upadek gospodarczy całego kraju, w tym i ziemi nowogródzkiej, który trwał aż do połowy XVIII wieku.

  Konsekwencje dla tych terenów przyniosła również zaciekła wojna domowa pomiędzy rodem Sapiehów, trzęsącym w końcu XVII w. całym Wielkim Księstwem Litewskim, a Radziwiłłami, Wiśniowieckimi, Ogińskimi i wspomagającą ich miejscową szlachtą. Przez kilka lat trwały między nimi walki, ażw 1700 r. doszło do walnej rozprawy pod Olkiennikami, w wyniku której wojska sapieżyńskie zostały rozgromione.

  Nie był to koniec pasma krwawych wydarzeń. Zanim ucichły odgłosy ostatniej bitwy, wybuchła tzw. 20-letnia Wojna Północna pomiędzy Szwecją, a Rosją i sprzymierzoną z nią Saksonią.? Mimo że Polska formalnie w niej nie uczestniczyła wszystkie bitwy stoczone zostały na jej terytorium, a zwłaszcza na Nowogródczyźnie. Dopiero zwycięstwo Rosji pod Połtawą (1709 r.) uwolniło Litwę od zagrożenia szwedzkiego. Lata Wojny Północnej należą do naj cięższych w dziejach tej ziemi. Rabunkowa gospodarka obu walczących stron spustoszyła kraj - poszły z dymem liczne miasta i wsie, a ludność zdziesiątkowało "morowe powietrze" i głód. Od Wojny Północnej rozpoczyna się dominacja rosyjska w Rzeczpospolitej.

  XVII i XVIII wiek to okres powstawania rezydencji, dworów i pałaców. Proces ten nie ominął i Nowogródka. Prawo wznoszenia domów wokół rynku posiadali wyłącznie obywatele ziemscy i pracownicy urzędów. Dopiero po rozbiorach prawo to uzyskali Żydzi. Przy ulicy Zamkowej powstał dworek Uzłowskich i dom Kamińskiego, a vis-a-vis Izby Skarbowej zamieszkał Żarski. Radziwiłłowie postawili swój pałac naprzeciw kościoła Dominikanów. Swoje dworki mieli też tu ziemiańskie rodziny Dąbrowskich, Tańskich, Tuhanowickich, Mickiewiczów, Zahorskich, Owsianych, Pawłowiczów, Domeyków i innych mniej znanych.

   

   

            
             Chałupy na wsi nowogródzkiej                     Świronki - spichrze, typowe elementy
             
  Zdjęcie z okresu międzywojennego                        budownictwa drewnianego na
                                                                          nowogródczyźnie - Rudnie pod Nowogródkiem 

             
   

  Dworek w Zaosiu.
  Szkic E. Pawłowicza z końca XIX w. 

   

   

   

   

  Lachowicze

   

  Była to jedna z najmocniejszych twierdz w I Rzeczpospolitej.
  W XVII w. Jan Karol Chodkiewicz, dziedzic tych dóbr, przebudował swój dwór i zamek na silną twierdzę. Po jego śmierci warownia przeszła w ręce rodu Sapiehów. W okresie panowania Jana Kazimierza w 1660 r. wojska cara Aleksego zagarnęły większość ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Warowni bronił wówczas Michał Judycki. Oblężenie trwało 6 miesięcy.
  Gdy zaczęło brakować prochu i żywności na odsiecz oblężonej twierdzy pospieszyli Paweł Sapieha (Wielki Hetman Litewski) i Stefan Czarnecki (wojewoda ruski). Widząc nadciągającą pomoc, Judycki wraz z grupą obrońców wypadł zza murów twierdzy z wielkim krzykiem, czym walnie przyczynił się do rozbicia wojsk rosyjskich, których obóz został zdobyty.

  W 1706 r. król szwedzki Karol xn rozpoczął kampanię rosyjską od zajęcia Grodzieńszczyzny. Wojska Piotra Wielkiego "stały na leżach" w okolicy Mińska i Lachowicz, skąd silnymi podjazdami nękały przeciwnika. Rozgniewany Karol XII wysłał pułk jazdy w sile 400 koni do zdobycia Lachowicz. Rosjanie widząc nadciągających nieprzyjaciół spalili miasto i zamknęli się w twierdzy. Po pewnym czasie oblegające warownię siły szwedzkie zostały wzmocnione oddziałem barona Creutz'a. Udało im się opanować miasto, ale forteca nie została zdobyta. Dopiero kategoryczny rozkaz zirytowanego władcy doprowadził do tego, że po kolejnych dwóch miesiącach walk twierdza padła.

  W 1709 r. przy wsparciu wojsk rosyjskich Lachowicze zostały zajęte przez Grzegorza Ogińskiego - zwolennika króla Augusta II i jego sojuszu z carem Piotrem Wielkim. Nie cieszył się on jednak długo z tego sukcesu. Pobity po krótkiej walce przez Andrzeja Sapiehę (zwolennik Leszczyńskiego) stracił cały sprzęt wojskowy, jak również panowanie nad fortecą.

  Po Chodkiewiczach i Sapiehach Lachowicze przeszły w ręce rodziny Massalskich, a po nich stały się własnością Kossakowskich - kolaborantów rosyjskich. Jeszcze w okresie przynależności posiadłości do rodu Chodkiewiczów w 1602 r. wybudowany został drewniany kościół. Po pożarze, który zniszczył świątynię w XVIII w. Massalscy postawili nowy - murowany. W 1780 r. złożono w nim ciało Tadeusza Reytana - posła nowogródzkiego, który zmarł w pobliskiej Horoszówce.1I3 W 1862 r. kościół oddano cerkwi prawosławnej, a po drugiej wojnie światowej znajdował się w nim szpital.

  Miasteczko położone w żyznej okolicy zamieszkiwali głównie Żydzi, Białorusini i Tatarzy. Po pożarze, który zniszczył Lachowicze Kossakowscy zezwolili na wybieranie cegieł z gruzów, jakie pozostały po istniejącej tu twierdzy. Bogate niegdyś miasteczko podupadło i zubożało, a wielu jego mieszkańców wyjechało do pobliskich Baranowicz.

  Ostatni właściciel Lachowicz dał się poznać jako zdecydowany wróg pamiątek, kultury i tradycji polskiej. W okresie międzywojennym ordynat Stanisław Kossakowski wyrzucił osiadłych tu od wieków Tatarów. Ci nieustraszeni wojownicy, rozsławiający polski oręż i będący jego chlubą - na skutek arogancji, pychy i swoistej polityki ostatniego dziedzica Lachowicz - zostali bez dachu nad głową.
      

  Indeks geograficzny

  nazw zamieszczonych w powyższej książce

   

  Albertyn

  Babińsk

  Babuszkinsk

  Bakszty

  Bar

  Baranowicze

  Berezyna, rzeka

  Bezdzież

  Bielica

  Bieniakonie

  Bieniewicze

  Birbasze

  Bocisze

  Bogdanów

  Bogusze

  Bojarskie

  Bolcieniszki

  Borki

  Borowikowszczyzna

  Borów

  Borówka

  Bosmany

  Brześć

  Brzostowica Mala

  Brzozówka

  Butrymańce

  Buzułuk

  Byteń

  Cyryn

  Czombrów

  Dalmatowszczyzna

  Daniłowo

  Dawidgródek

  Dereczyn

  Derewno

  Dokudowo

  Doniewicze

  Druskienniki

  Dubicze

  Dyneburg

  Dzitwa, rzeka

  Dźwina, rzeka

  Ejszyszki

  Filonówka

  Gawia, rzeka

  Gieranony

  Głęboki

  Gojcieniszki

  Góra Mendoga w Nowogródku

  Góra Pietralewicka

   

   

  Góra Żarnowa

  Grodno

  Hancewicze

  Hlusk

  Hołodowo

  Horbatowicze

  Horka

  Horodło

  Horodno

  Horodyszcze

  Horoszówka (Hruszówka)

  Howiczno

  Indura

  Issa, rzeka

  Iszkoldź (Iszkolc)

  Iwie

  Iwieniec

  Jachnowicze

  Jarosławl

  Jastra

  Jaszuny

  Jerernicze

  Jesiołda, rzeka

  Jewłasze

  Jewsiewicze

  Jeziornica

  Jeziory

  Jodki

  Juraciszki

  Jutrzanka, rzeka

  Kaczanowicze

  Kaczewo

  Kality

  Kaługa

  Kamień Stołpecki

  Kamilewo

  Kanał Ogińskiego

  Katyń

  Kirów

  Kleck

  Klikowice

  Klukowicze

  Kock

  Kojdanów (Dzierżyńsk)

  Koleśniki

  Kołdyczew

  Kołdyczewskie jezioro

  Kołyma

  Korczyn

  Korelicze

   

  Kosów

  Kostrowicze

  Kowaliki

  Kowno

  Kozicze

  Kozielsk

  Kozłowszczyzna

  Krasnystaw

  Krasny Staw, jezioro

  Kromań, jezioro

  Kroszyn

  Kulczyce

  Kuropaty

  Kuszelewo

  Lachowicze

  Lebioda, rzeka

  Lenino

  Lewkiszki

  Lida

  Lidziejka, rzeka

  Lipie

  Lipniszki

  Lipsk

  Lisowszczyzna

  Litarowszczyzna

  Lubarty

  Lubawa

  Lubcz

  Łań, rzeka

  Ławryszew

  Łuck

  Łukonica, rzeka

  Łyski

  Maciejowice

  Małomożejkowo

  (Możejków Mały,

  Murowanka)

  Mereczowszczyzna

  Mariampol

  Miednoje

  Mielnik

  Mikołajewszczyzna

  Miłowidy

  Mińsk

  Mińszczyzna

  Mir

  Miratycze

  Molnice

  Mołczadź, rzeka

  Mołodeczno

   

   

  Mosty

  Możejków Mały - 

  zob. Małomożejkowo 

  Murasza

  Murawszczyzna

  Murowanka - 

  zob. Małomożejkowo 

  Myszanka, rzeka

  Myto

  Nacza

  Naliboki

  Narocz, jezioro

  Niechniewicze

  Nieciecz

  Niedźwiadka

  Niemen, rzeka

  Nieśwież

  Niewida, rzeka

  Nowa Mysz

  Nowa Wilejka

  Nowe Miasto

  Nowogród

  Nowogródek

  Nowojelnia

  Nowy Świat

  Nycza

  Obirkowo

  Obryna

  Ogrodniki

  Olchowce

  Olita

  Olkienniki

  Olszówka

  Ołyka

  Ostaszyn

  Ostaszków

  Oszmiana

  Parkany

  Pawłów

  Pińsk

  Piaskowce

  Plebaniszki Piotrkowskie 

  Płużany

  Poddubicze

  Połock

  Połoneczka

  Połonka

  Połtawa

  Porzecze

  Prużana

  Proszów

  Prut

  Prypeć, rzeka

  Psków

  Puszcza Lipiczańska

  Puszcza Nacka

  Puszcza Nalibocka

  Puszcza Rudnicka

  Puszcza Ruska

  Puszcza Zaniemiańska

   

   

  Raczkowszczyzna

  Raduń

  Radziwiłłmonty

  Rajce

  Raków

  Riazań

  Równe

  Różana

  Różanka

  Rubieżewicze

  Ruda, rzeka

  Ruda Wielka

  Rudka

  Rudnia

  Rudnie

  Ruś Czarna

  Rynia

  Rzepnica

  Sejny 

  Serwecz, rzeka

  Sielce

  Siniawka

  Skarnienny Bór

  Skidel

  Skierejki

  Słoniewska Wola

  Słonim

  Słuck

  Smorgonie

  Snów

  Soleczniki Wielkie

  Sołowicze

  Soplice

  Starobielsk

  Stochód, rzeka

  Stok

  Stołowicze (Stwołowicze)

  Stołpce

  Stukały

  Stwołowicze - zob. Stołowicze

  Subotniki

  Suchowola

  Sumy

  Surkonty

  Suzdal

  Swirynów

  Swojatycze

  Synkowicze

  Szawry

  Szczara, rzeka

  Szczorse

  Szczuczyn

  Świerzb

  Świerżeń

  Świetłoje

  Święciany

  Świteź,jezioro

  Taboryszki

  Taiszczew

  Taszkient -

  Teheran

  Toćma

  Tomsk

  Traby

  Troki

  Tuhanowicze

  Turgiele

  Turów (poleski)

  Turzec

  Uchta-Iżeńsk

  Urzecze

  Usza, rzeka

  Wałówka

  Wasiliszki

  Wesołowo

  Wierchina Stojka

  Wiewiórka

  Wieżonka

  Wilia, rzeka

  Wilno

  Witebsk

  Wola Gułowska

  Wola Sudkowska

  Wolkowicze

  Wolkowysk

  Wołma

  Wołogda

  Wołożyn

  Worończa

  Wsielub

  Wyżyna Nowogródzka

  Zabłocie

  Zabredów

  Zamoście, dzielnica Słonima

  Zaostrowiecze

  Zapole

  Zbójsk

  Zelwa

  Zelwianka, rzeka

  Zdzięcioł

  Żemłosław

  Żołudek

  Żukowszczyzna

  Żydomła

  Żyrowice

   

  24 październik 2005 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005