POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 
 * woj. wołyńskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopiczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 
 * Genealogia
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

KRESY

 
 

 

 

Stowarzyszenie "Podkamień"
W dniu wczorajszym na spotkaniu w Wołowie na Dolnym Śląsku powołano do życia
"Stowarzyszenie Kresowe Podkamień "

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA „PODKAMIEŃ”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kresowe "Podkamień" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

2. Stowarzyszenie w swym działaniu będzie dbało o wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla realizacji wspólnych zamierzeń i celów. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wołów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 

4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa !Ja podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późno zm.) oraz niniejszego statutu.

 

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

7. Stowarzyszenie używa znaków pieczęci, których wzory zasady stosowania określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

8. Stowarzyszenie jest samorządnym i samofinansującym się ruchem społecznym.

 

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

 

10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby działania

 

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 

a) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoJu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

b) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

c) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

d) Działalność charytatywna.

 

e) Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

 

f) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

g) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 

h) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

i) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

 

j) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 

a) Upamiętnianie ofiar z okresu II wojny światowej z obszaru dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.

 

b) Ocalenie cmentarzy rzymskokatolickich sprzed II wojny światowej z terenu dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.

 

c) Pielęgnowanie kultu maryjnego związanego z cudownym obrazem Matki Bożej Podkamieńskiej.

 

d) Pomoc środowiskom polonijnym z obszaru dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.

 

e) Pomoc charytatywna Rodakom zamieszkującym obszar dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.

 

f) Współpraca z tamtejszymi organizacjami polskimi i wspólnotami parafialnymi wyznania rzymskokatolickiego.

 

g) Współpraca z organizacjami i wspólnotami innych wyznań, a w tym gmin żydowskich działającymi na rzecz upamiętnienia mieszkańców z obszaru dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.

 

h) Integracja mieszkańców z obszaru dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu i ich potomków mieszkających w Polsce i poza Jej granicami.

 

i) Prowadzenie badań historycznych i wydawanie publikacji.

 

j) Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

 

k) Dbałość o zachowanie i rozwój polskiej spuścizny kulturalnej z obszaru dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu oraz kultywowanie tamtejszych tradycji kresowych i przekazywanie ich następnym pokoleniom.

 

I) Zbieranie materiałów historycznych, a w tym zdjęć i artykułów dotyczących obszaru dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.

 

ł) Opracowywanie wspomnień mieszkańców z obszaru dawnej parafii

 

rzymskokatolickiej w Podkamieniu i wydawanie ich w postaci publikacji.

 

m) Podpisanie porozumienia o współpracy z władzami miejscowości Podkamień przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

 

n) Promowanie i organizacja wycieczek na Kresy, by w swym programie wycieczki uwzględniały odwiedziny obszaru dawnej parafii rzymskokatolickiej w Podkamieniu.

 

o) Organizowanie spotkań i dyskusji członków Stowarzyszenia.

 

p) Organizowanie spotkań edukacyjnych w szkołach na temat historii Podkamienia i okolicy.

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

2. Członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy mający i nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem spełnienia wymagań przewidzianych niniejszym statutem.

 

3. Stowarzyszenie posiada członków:

 

a) zwyczajnych

 

b) wspierających

 

c) honorowych

 

4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

 

5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 20 członków zwyczajnych.

 

7. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; c)udziału w zebraniach, wykładach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

a) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów;

 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

 

c) regularnego opłacania składek.

 

9. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

 

10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

11. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 

a) śmierci członka;

 

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;

 

c) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres co najmniej 12 miesięcy mimo pisemnego upomnienia;

 

d) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

 

12. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

 

13. Od uchwały zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia CzłonkóW w terminie do 30 dni.

 

14. Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:

 

a) śmierci członka;

 

b) zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;

 

c)pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia;

 

d) utraty osobowości prawnej.

 

15. Godność członka honorowego ustaje na skutek:

 

a) śmierci członka;

 

b) zgłoszonej na piśmie rezygnacji;

 

c) pozbawienie członkostwa przez Walne Zgromadzenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 

a) Walne Zgromadzenie Członków;

 

b) Zarząd;

 

c) Komisja Rewizyjna; .

 

2. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

3. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

 

7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub  pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

8. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków.

 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.

 

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

 

b) uchwalanie zmian statutu;

 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 

 f) ustalanie wysokości składek członkowskich;

 

g) rozpatrywanie odwołań;

 

h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

 

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 

j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

11. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu. Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza wybiera spośród swoich członków Zarząd.

 

12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

13. Do kompetencji Zarządu należą:

 

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;

 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

 

c) opracowywanie budżetu stowarzyszenia;

 

d) przyjmowanie i skreślanie członków, prowadzenie dokumentacji członkowskich;

 

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

 

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

 

g) określanie wzoru i zasad stosowania znaków i pieczęci Stowarzyszenia.

 

14. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Zarządu.

 

16. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza oraz członka komisji.

 

17. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 

a) osoba będąca członkiem Zarządu, ani osoba pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 

b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

 

18. Członkom Komisji Rewizyjnej z tytułu zasiadania w niej nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie miesięczne członkom Komisji Rewizyjnej, jednakże w wysokości nie wyższej niż jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uchwała o wynagrodzeniu podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów (1/2 + 1).

 

19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej;

 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

 

ROZDZIAŁ V Majątek i fundusze

 

1. Majątek tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :

 

a) ze składek członkowskich;

 

b) dotacji; subwencji, udziałów i lokat;

 

c) darowizn, spadków i zapisów;

 

d) ofiarności publicznej i sponsoringu.

 

3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

4. Majątek i fundusze stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji działalności statutowej.

 

5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na:

 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków stowarzyszenia jak i osób bliskich w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 

b) przekazywanie na rzecz członków stowarzyszenia jak i osób bliskich w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 

c) wykorzystywania na inne cele na rzecz członków stowarzyszenia jak i osób bliskich w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy Stowarzyszenia lub osoby im bliskie w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu łącznie, a w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

8. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów h(2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 Bliższe informacje:

Henryk Bajewicz harry1959@wp.pl 

 

                                                                                                     

 

 

 

 
Copyright ©2007 Janusz Stankiewicz