Areszt Śledczy w Płońsku

Budynek Aresztu Śledczego w Płońsku powstał prawdopodobnie u schyłku wieku XIX ( nigdzie nie ma materiałów historycznych z datą powstania aresztu). W ciechanowskiej Delegaturze Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego istnieje jedynie adnotacja, iż budynek aresztu nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast jest ujęty w spisie adresowym Miasta Płońska jako obiekt chroniony z końca XIX wieku. W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska istnieje adnotacja : "Areszt Śledczy - budynek główny wzniesiony w 1905 roku. Zabudowania więzienne otoczone murem, niedostępne, murowane z cegły pełnej, tynkowane. Budynek posiada kartę ewidencji zabytków w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Ciechanowie". W studium historyczno - urbanistycznym Płońska znajdujemy informację, iż płońskie więzienie powstało w okresie pierwszego dziesięciolecia XX wieku.
Okres międzywojenny, to także okres aktywnej działalności w kraju różnych partii politycznych. Na ziemiach powiatu płońskiego sytuacja była podobna. Za swoją działalność trafia do płońskiego więzienia wielu działaczy politycznych niewygodnych ówczesnej władzy. Odbywają oni w więzieniu w Płońsku bądź to kary, bądź po kilku tygodniach pobytu są kierowani do innych więzień - głównie Płocka i Warszawy.
Podczas drugiej wojny światowej płońskie więzienie było, siłą rzeczy, narzędziem w rękach III Rzeszy.  Powstał Zarząd Więzienia - Gefängnisverwaltung, Plöhnen, Warschau Strasse. Terror i masowa zagłada nie ominęły powiatu płońskiego. Szczególnie tępiono inteligencję i nauczycieli. W płońskim więzieniu przebywali więźniowie, których następnie wywożono do obozów pracy w powiecie płońskim  i obozów koncentracyjnych. Na skutek pobytu w obozach i więzieniach śmierć poniosło 7885 osób z powiatu płońskiego. Trzy dni przed wyzwoleniem Płońska, 16 stycznia 1945 roku, Niemcy dokonali masowej egzekucji 78 Polaków z płońskiego więzienia.
W okresie powojennym, płońskie więzienie także służyło utrwalaniu władzy, z tym, że teraz "ludowej". Prawdopodobnie w pierwszych latach powojennych było aresztem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Aktualnie płoński areszt przeznaczony jest dla osadzonych mężczyzn z różnych kategorii przestępstw. Przyjmowani są: tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji Prokuratury i Sądu Rejonowego w Płońsku i w Ciechanowie oraz skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione prokuratury i sądy. Nadzór penitencjarny sprawuje Wydział Penitencjarny Sądu Okręgowego w Płocku.